Články, Poruchy, Výplně otvorů

Časté chyby u napojení oken a dveří na stěnu a zateplovací systém

Chybné napojení oken a dveří na nosnou stěnu a kvalitní zateplovací systém patří k nejviditelnějším problémům na fasádách. Závady často můžeme vidět pouhým pohledem, některé pak odhalí infrakamery. Společný cíl investora, projektanta i realizační firmy je jednoduchý – napojení musí po celou dobu živostnosti zajišťovat vzduchotěsný dilatovaný spoj odolný vůči dešti, bez výrazných prasklin a jiných defektů. Splnění tohoto cíle je při použití standardních postupů zcela reálné. Přesto se v těchto detailech chybuje. V tomto článku několik nejčastějších chyb ukážeme a shrneme pravidla pro zpracování detailů otvorových výplní a ETICS.

Napojení výplní stavebních otvorů, tj. zejména oken a dveří, můžeme rozdělit na dvě základní části:
– návrh a provedení napojovací spáry mezi výplní a nosným zdivem,
– návrh a provedení napojení k zateplovacímu systému.

Návrh a povedení napojovací spáry mezi rámem a nosným zdivem
Tato napojovací spára má obvykle tři části
– vnitřní uzávěr,
– vnější uzávěr,
– tepelněizolační výplň.

Obr. 1–4: Chybné napojení okenního rámu nebo parapetu (bez napojovacích lišt a těsnicích pásek) na stěnu či zateplovací systém – vliverm teplotní dilatace rámu nebo parapetu brzy dochází ke vzniku trhlin a následnému zatékání do konstrukceObr. 1–4: Chybné napojení okenního rámu nebo parapetu (bez napojovacích lišt a těsnicích pásek) na stěnu či zateplovací systém – vliverm teplotní dilatace rámu nebo parapetu brzy dochází ke vzniku trhlin a následnému zatékání do konstrukce

Obr. 1–4: Chybné napojení okenního rámu nebo parapetu (bez napojovacích lišt a těsnicích pásek) na stěnu či zateplovací systém – vliverm teplotní dilatace rámu nebo parapetu brzy dochází ke vzniku trhlin a následnému zatékání do konstrukceObr. 1–4: Chybné napojení okenního rámu nebo parapetu (bez napojovacích lišt a těsnicích pásek) na stěnu či zateplovací systém – vliverm teplotní dilatace rámu nebo parapetu brzy dochází ke vzniku trhlin a následnému zatékání do konstrukce

Vnitřní uzávěr
Hlavní funkcí vnitřního uzávěru je zajištění vzduchotěsnosti napojení a zabránění pronikání vnitřního vlhkého vzduchu do tepelněizolační výplně mezi rámem a nosnou stěnou. Vzduchotěsné napojení není dlouhodobě možné zajistit jen pomocí tepelněizolační výplně (nejčastěji PUR pěny), protože u běžných oken dochází k výrazné dilataci a spára bez kvalitního uzávěru se postupně stává netěsnou. Dlouhodobé pronikání vlhkého vzduchu do běžné izolační výplně spojené s vnitřní kondenzací působí negativně na její vlastnosti, zhoršuje tepelnou izolaci a tím zvětšuje tepelný most tohoto kritického detailu s následnou možností růstu plísní apod. 

Obr. 5: Správné (a) a chybné (b) provedení napojovací spáry mezi oknem a nosnou stěnouObr. 5: Správné (a) a chybné (b) provedení napojovací spáry mezi oknem a nosnou stěnou

Standardním řešením vnitřního uzávěru je použití vhodné parotěsné pásky s vysokým faktorem difuzního odporu nebo například univerzální pásky s proměnlivým faktorem difuzního odporu, tj. pásky, která je v zimě uzavřená (faktor difuzního odporu se zvyšuje) a naopak v létě se difuzně otevírá (faktor se snižuje). Takové pásky pak v letním období umožňují rychlé vysychání tepelněizolační výplně i do interiéru stavby. 

Obr. 6, 7: Detaily použití napojovacích lišt a pásek u stavby pasivního domu se zateplením (Isover TWINNER tloušťky 300 mm)Obr. 6, 7: Detaily použití napojovacích lišt a pásek u stavby pasivního domu se zateplením (Isover TWINNER tloušťky 300 mm)

Vnější uzávěr
Hlavní funkcí vnějšího uzávěru je zajištění vodotěsnosti napojení, které bude odolávat dešti (včetně deště hnaného větrem). Druhou funkcí je umožnění vysychání případné vlhkosti, která se dostane do tepelně-izolační výplně. Doplňkovou funkcí je také pojistit vzduchotěsnost napojovací spáry. 

Standardním řešením vnějšího uzávěru je použití difuzně otevřených pásek (nízký faktor difuzního odporu). Podobně jako u vnitřního uzávěru jsou již k dispozici univerzální pásky s proměnným faktorem difuzního odporu. V takovém případě můžeme použít jeden typ pásky pro oba uzávěry, tj. na vnitřní i vnější stranu.

Tepelněizolační výplň

Jedinou podstatnou funkcí této výplně je tepelná izolace mezi rámem a nosnou konstrukcí. Vlastní upevnění rámu tepelněizolační výplň nezajišťuje, tzn. vždy je třeba rám mechanicky kotvit. Jako vlastní izolační výplň se používají různé typy PUR pěn. Levnější typy se vyznačují zpravidla menší objemovou hmotností s většími dutinami, což zhoršuje tepelněizolační vlastnosti. Dobře se hodí elastické pěny, které se i při mnoha cyklech teplotní dilatace rámu nepotrhají a dlouhodobě si v celém průřezu zachovávají svoji izolační funkci. 

Obr. 8: Technické podklady Evropské asociace výrobců ETICS

Návrh a provedení napojení k zateplovacímu systému

Požadavky na napojovací lišty u zateplovacích systémů ETICS
Hlavním důvodem vzniku různých typů napojovacích lišt byl požadavek nejen na dokonalý vzhled, ale i na zjednodušení práce a vyřešení problémů v jednotlivých detailech stavebních konstrukcí. 

V současnosti se pro napojení zateplovacího systému na otvorové výplně prakticky výhradně používají napojovací lišty z PVC. Jsou odolné vůči chemickým látkám v omítkách a vlhkosti a nekorodují vlivem solí nebo kyselých dešťů. Jsou také stabilní vůči UV záření. Mohou být lisované, vybavené napojovací pěnovou lepicí páskou, krycí manžetou apod. Spojení těla profilu s tkaninou se provádí klasickým lepením nebo dnes již specialisty v oboru standardně používaným ultrazvukovým navařením. U PVC profilů může být navíc nalisován měkký jazýček k ochraně lepicí pásky nebo měkká silikonová dutinka k zajištění další pružnosti (dilatace).

Rozhodující kritéria pro volbu typu napojovací lišty 
Se zvyšujícími se nároky na tepelnou izolaci objektů se logicky navyšují také tloušťky zateplovací systémů. Nejúspornější pasivní domy mají standardní zateplení stěny tloušťky 300 mm, nejčastěji z šedého polystyrenu s vynikajícím součinitelem tepelné vodivosti. Prvním zásadním kritériem pro správný typ připojovací lišty je tedy tloušťka zateplovacího systému ETICS.

Druhým kritériem ovlivňujícím způsob napojení rámů oken a dveří na zateplovací systém je umístění otvorové výplně vzhledem k nosné stěně. Toto umístění má přímý vliv na vznikající napětí ve spoji a související dilataci. Rozeznáváme tři základní typy:
– okno umístěné uvnitř nosné stěny,
– okno umístěné zároveň s lícem nosné stěny,
– okno umístěné mimo nosnou stěnu.

Obr. 9, 10: Schéma a detail lišty pro napojení zateplení pod parapetemObr. 9, 10: Schéma a detail lišty pro napojení zateplení pod parapetem

Obr. 11, 12: Boční ukončení parapetu zajišťující dilataci plechu a odkap stékající vody a jeho správné provedeníObr. 11, 12: Boční ukončení parapetu zajišťující dilataci plechu a odkap stékající vody a jeho správné provedení

Zachycení pohybu ve dvou a třech směrech
Běžné napojovací okenní 1D lišty jsou určeny pouze pro základní nenáročné aplikace. V náročnějších případech již tato 1D lišta nedokáže eliminovat síly, které na ni působí, a proto jsou dále k dispozici tzv. 2D a nově také 3D napojovací okenní lišty. Ty jsou určeny právě pro náročnější aplikace, tj. větší tloušťky izolantů, předsazená okna, otvorové výplně velkých rozměrů atd. K dispozici jsou také 3D napojovací lišty s tkaninou a teleskopickým můstkem s koextrudovaným těsnicím jazýčkem, popřípadě ochranným jazýčkem z TPE. Stažením odlamovací lamely se mechanismus uvolní a teleskopická lišta s tkaninou může dodatečně zachytit další tři milimetry pohybu navíc k tomu, co zachytí napojovací pěnová páska z PE, a to ve více směrech. Těsnicí pásku chrání ochranný jazýček. 

Všechny uvedené lišty musí být odolné vůči větru a silným dešťům, a to speciálně v detailech jednotlivých napojení a přechodů. S těmito „můstkovými“ lištami s tkaninou lze bezpečně zachytit nejen dynamické (krátkodobé), ale i trvalé pohyby.

Požadavky na použití konkrétního typu napojovacích lišt jsou uvedeny v evropských technických podkladech Evropské asociace výrobců ETICS (EAE – European Association for ETICS), viz tabulka. Tato důležitá pravidla jsou zdarma ke stažení na http://www.ea-etics.eu/content/pictures/home/ETICS.pdf.

Obr. 13–15: Špatně seřízené kování, popřípadě netěsnou připojovací spáru termokamera nekompromisně odhalíObr. 13–15: Špatně seřízené kování, popřípadě netěsnou připojovací spáru termokamera nekompromisně odhalíObr. 13–15: Špatně seřízené kování, popřípadě netěsnou připojovací spáru termokamera nekompromisně odhalí

Napojení parapetů
Také napojení parapetů vyžaduje vhledem k vysokému namáhání vodou použití odpovídajících materiálů a detailů. Napojení zateplovacího systému zde musí také přenášet velké dilatační pohyby, dokonce výrazně větší než u napojení ostění. Oproti dříve používaným řešením jsou dnes k dispozici systémové lišty, které zajistí jak jednoduché řemeslné provedení, tak nezbytnou vodotěsnost s možností odkápnutí stékající vody.

Vzduchotěsnost
Všichni investoři i všechny realizační firmy by měli vědět, že zkontrolovat správné vzduchotěsné připojení oken či dveří, popřípadě seřízení jejich kování, je pro energetickou potřebu stavby zcela zásadní. Jedná se o to, že každé okno či dveře, ať dřevěné či plastové, by mělo být těsné s možností řízeného odtěsnění. Tak si uživatel nastaví systém větrání sám a například při větru či nízkých teplotách nebude objekt vykazovat například 100x větší ztráty, než je potřebné. Tak nebude docházet k pronikání vlhkého vzduchu do konstrukce, popřípadě k dlouhodobému prochlazování vnitřních povrchů a riziku růstu plísní. 

Obr. 16–19: Ukázky správně zpracovaného napojení parapetůObr. 16–19: Ukázky správně zpracovaného napojení parapetů

Obr. 16–19: Ukázky správně zpracovaného napojení parapetůObr. 16–19: Ukázky správně zpracovaného napojení parapetů

Zkontrolovat těsnost oken či dveří a jejich napojení na stěnu, popřípadě vzduchotěsnost jiných částí stavby, není složité ani drahé. Asi nejjednodušší možností je provedení termosnímkování z vnější, nebo ještě lépe z vnitřní strany konstrukce. 

Termokamera nekompromisně odhalí i poměrně malou netěsnost, protože studený vzduch pronikající konstrukcí okolí netěsnosti prochladí. Pokud chceme tyto netěsnosti ještě zvýraznit, můžeme zkusit „domácí“ blower-door test. Postačí pustit na půl hodiny kuchyňskou digestoř, sebemenší netěsností začne dovnitř intenzivně pronikat chladný vzduch zvenčí a na následném snímkování se vše krásně zobrazí. Stejný princip se dá velmi dobře využit také například pro kontrolu vzduchotěsného napojení fólií podkroví. Samozřejmě je možné nechat udělat i regulerní blower-door test, ale pro základní orientaci je zmíněný způsob postačující, je rychlý a levný a pokud se bude v praxi více využívat, nezbytně dojde k prudkému zvýšení kvality provádění prací, které s těsností objektu souvisejí (odstranění závad, tj. reklamace v této oblasti jsou velmi nákladné). Pak se již nebudou vyskytovat zklamaní investoři, kteří si dům sice „pořádně“ zateplili, nicméně protopí skoro stejně ve stavbě z minulého století, protože jejich dům je „děravý jako řešeto“. 

Tabulka: Požadavky na typ připojovací lišty v návaznosti na tloušťku zateplení, umístění a velikosti okna dle EAE (European Association for ETICS)

Tloušťka
izolace

spary-tab01 73575

Okno umístěné 
uvnitř nosné stěny

spary-tab02 73557

Okno umístěné zároveň 
s lícem nosné stěny

spary-tab03 73563

Okno předsazené 
před nosnou stěnu

≤ 2 m2

2–10 m2

≤ 2 m2

2–10 m2

≤ 2 m2

2–10 m2

≤ 100 mm

1D

2D

2D

2D

2D

3D

≤ 160 mm

2D

2D

2D

2D

3D

3D

≤ 300 mm

3D

3D

3D

3D

3D

3D

Závěr
Na napojovací spáry otvorových výplní jsou kladeny důležité požadavky. Kromě estetiky musí napojení zvládnout výrazné dilatace, vzduchotěsnost, vodotěsnost, být tepelněizolační a umožňovat i případné vysychání vlhkosti. Vadné připojení rámů nám může způsobit řadu problémů od vysokých tepelných ztrát, degradace detailu až po lokální možnost vzniku plísní. Současná nabídka materiálů pro napojení rámů na přilehlé konstrukce je více než dostatečná, záleží jen na projektantovi a realizační firmě jak kvalitní napojovací detail si vybere a na stavbě použije. Vždy je třeba si uvědomit, že s provedeným řešením bude stavba fungovat nebo nefungovat po dobu desítek let. Také v tomto případě platí, že nejsme tak bohatí, abychom si mohli kupovat to nejlevnější řešení.

PAVEL RYDLO
foto archiv firem Tremco illbruck, s. r. o., HPI-CZ, spol. s r. o., BAUMIT, spol. s r. o., a Saint-Gobain Construction Products CZ, a. s., divize Isover

Ing. Pavel Rydlo (*1967)
vystudoval ČVUT v Praze. Pracuje jako manažer technické podpory společnosti Saint-Gobain Construction Products CZ, a. s., divize Isover. Je autorizovaným inženýrem v oboru pozemní stavby, již 18 let se aktivně zabývá vývojem a aplikacemi tepelných izolací pro stavebnictví.