Poruchy

Řasy, lišejníky a mechy na střechách
Poruchy Střechy

Řasy, lišejníky a mechy na střechách

Nárůst řas, lišejníků a mechů na střešních krytinách bývá většinou vnímán jako nežádoucí soupeření přírody s právy vlastníka nemovitosti. Střecha je ovšem nedílnou součástí přírody, kterou sdílí zároveň s okrasnými dřevinami a trávníkem, na nichž si pan domácí tak zakládá. Někdy má ale negativní postoj k lišejníkům tak vyhrocen, že je schopen dokonce zpochybňovat […]

Jaké chyby hrozí při zakládání systémů ETICS
Poruchy

Jaké chyby hrozí při zakládání systémů ETICS

Zateplovací systémy mají pro uživatele několik zásadních výhod. Hlavní výhodou je úspora energií, jejichž ceny v dlouhodobém horizontu neustále rostou. S úsporou energií jde ruku v ruce i snižování emisí CO2, které mají negativní vliv na životní prostředí. Další výhodou je ochrana nosné konstrukce před povětrnostními vlivy, čímž se zároveň zateplovací systém stává ideálním […]

Podlahové potěry a časté příčiny jejich poruch
Poruchy

Podlahové potěry a časté příčiny jejich poruch

Příspěvek stručně popisuje nejpoužívanější podlahové potěry, příslušné normové předpisy a zkušební postupy pro ověření rozhodujících parametrů. Dále uvádí příklady poruch, jejich příčiny a možnosti opravy. NORMY PRO POTĚRY   Důležitá norma pro podlahové potěry je ČSN EN 13813 Potěrové materiály a podlahové potěry – Potěrové materiály – Vlastnosti a požadavky, která byla vydána v roce […]

Statika dřevěných konstrukcí staveb
Poruchy

Statika dřevěných konstrukcí staveb

Předmětem následujícího článku nebudou zásady statických výpočtů ani vlastní statický výpočet jednotlivých konstrukcí, ale zaměřím se v něm spíše na nejčastější chyby, vyplývající z nesprávného statického výpočtu anebo nesprávného provedení prací dle správného statického výpočtu. Obecně Jako každá lidská činnost, tak i stavebnictví prochází vývojem. Za léta používání dřeva jako konstrukčního materiálu jsou […]

Experimentální ověření teplotního režimu střechy s opačným pořadím izolačních vrstev
Poruchy Střechy

Experimentální ověření teplotního režimu střechy s opačným pořadím izolačních vrstev

Příspěvek navazuje na článek publikovaný v Materiálech 9/2008, kde byla popsána problematika kondenzace vodní páry ve střeše s opačným pořadím vrstev, exponované v náročných klimatických podmínkách. V další fázi výzkumu jsme se zaměřili na experimentální ověření teplotního režimu sledované střechy. Měření teplot v jednotlivých vrstvách střechy bylo provedeno s cílem zjistit reálný vliv srážkové vlhkosti, vnikající […]

Niektoré skúsenosti z realizácií drevených konštrukčných sústav
Články Poruchy

Niektoré skúsenosti z realizácií drevených konštrukčných sústav

Veľmi významnou a technicky náročnou problematikou drevených konštrukcií sú rekonštrukcie starých, často historicky hodnotných krovových sústav. V súčasnom období, v procese intenzívnej obnovy historických jadier našich miest, sú často obeťou neprofesionálneho a necitlivého prístupu investora a následne aj projektanta. Využívanie dreva na nosné konštrukcie budov v rámci slovenského stavebníctva nepodarilo sa doposiaľ posunúť bližšie k úrovni, ktorá […]

Chybné technologické postupy při rekonstrukcích oken a dveří
Poruchy Výplně otvorů

Chybné technologické postupy při rekonstrukcích oken a dveří

Platné ČSN definují, jakým způsobem má být ošetřena připojovací spára mezi oknem a ostěním. Přesto je však současná situace v této oblasti alarmující – přibližně 90 % montáží oken je prováděno zcela nevyhovujícím způsobem. Proč je tedy jen zhruba deset procent oken montováno správně? Prvním z důvodů může být fakt, že […]

Sanácia strešnej konštrukcie objektu zimného štadióna vo Zvolene
Poruchy Střechy

Sanácia strešnej konštrukcie objektu zimného štadióna vo Zvolene

Zimný štadión vo Zvolene upútal na seba pozornosť začiatkom roku 2006, keď došlo k ohrozeniu jeho bezpečnej prevádzky. Strešná konštrukcia dosiahla v strede rozpätia priehyb až 550 mm. Článok sa zaoberá návrhom rekonštrukcie strešenej konštrukcie zimného štadióna. Pôvodná strešná konštrukcia, tvorená lepenými drevenými nosníkmi, bola podľa posudkov odborníkov nevyhovujúca pre medzné stavy […]

Zajištění zděných staveb proti vlivům technické seizmicity
Poruchy Zděné konstrukce

Zajištění zděných staveb proti vlivům technické seizmicity

Technickou seizmicitou rozumíme seizmické otřesy vyvolané umělým zdrojem nebo indukovanou seizmicitou. Typů technické seizmicity existuje celá řada – strojní zařízení, dopravní prostředky, trhací práce, na poddolovaném území pak důlní otřesy atd. Pokud jde o četnost vlivů technické seizmicity, není tato v žádném případě zanedbatelná. Například pokud jde o důlní otřesy na území ostravsko-karvinského […]