Beton

ZAPA beton: Ekologie a udržitelnost

Společnost ZAPA beton jako jeden z předních českých výrobců betonu se zavazuje k ochraně životního prostředí a aktivnímu snižování uhlíkové stopy svých výrobků. 

V rámci naší dlouhodobé strategie jsme se zaměřili na inovativní řešení a způsoby, jak minimalizovat negativní dopady na životní prostředí a podporovat udržitelný rozvoj v rámci cirkulární ekonomiky. 

Cirkulární ekonomika je koncept, který se zaměřuje na maximalizaci využití zdrojů a minimalizaci vzniku odpadu. V rámci stavebnictví to znamená, že se snažíme o minimalizaci množství vyprodukovaného odpadu a využívání materiálů tak, aby bylo dosaženo jejich co nejdelšího životního cyklu. 

Životní cyklus betonu zahrnuje těžbu surovin, výrobu, použití, demontáž a nakonec recyklaci. V rámci cirkulární ekonomiky se snažíme maximalizovat využití betonu i po jeho původním použití. Například při demolici budov je možné recyklovat betonové konstrukce, keramické zdivo či jiné prvky. Tyto recyklované materiály se mohou stát surovinou pro nový beton, čímž se minimalizuje spotřeba přírodních zdrojů a snižuje množství odpadu. 

Naši snahu o udržitelnost reflektuje nová řada produktů společnosti ZAPA beton, nazvaná ZAPA NEXT. Jedná se o cementový kompozit s částečnou náhradou přírodního kameniva recyklovaným kamenivem, které vzniká řízenou a kontrolovanou výrobou z demoličního odpadu. Dle původu rozlišujeme několik druhů recyklovaných kameniv. Jedním jsou recyklovaná kameniva čistě betonová, vzniklá drcením betonových prvků. Betonové recyklované kamenivo už bylo mimo jiné použito i na stavbě dálnice D1. Dalšími druhy jsou například čistě cihelné nebo směsné recykláty. Pro běžné použití jsou vhodné všechny typy těchto recyklátů. Jedním z důvodů, proč tato recyklovaná kameniva používáme, je postupné ubývání přírodního kameniva na trhu v České republice. Tímto způsobem přispíváme k efektivnímu využívání zdrojů, snižujeme množství skládkované stavební suti a snižujeme závislost na těžbě nových surovin. 

Nedílnou součástí kompozitů ZAPA NEXT jsou speciální přísady. Vlastnosti kompozitů ZAPA NEXT jsou téměř totožné s konvenčními betony a jsou slučitelné s běžnou betonářskou výztuží. V současné době je jejich použití zejména pro základové konstrukce, podkladní betony, svislé stěnové konstrukce, konstrukce dočasné nebo pro prefabrikáty. Zatím se nevyužívají pro stavby mostů, stropů s velkými rozpony a staticky náročné konstrukce nebo konstrukce, které jsou chemicky silně napadány agresivními médii. 

Důležité je zároveň zmínit, že používání cementových kompozitů ZAPA NEXT má pozitivní vliv na hodnocení komplexní udržitelnosti budov systémy, jako jsou BREEAM a LEED. 

V betonářském odvětví je uhlíková stopa betonu důležitým aspektem, který nás motivuje k přijímání opatření směřujících k jejímu snižování. Věříme, že tímto přístupem můžeme přispět k ekologické přeměně stavebnictví a omezit negativní dopady na klimatickou změnu. Proto jsme se vydali na cestu hledání inovativních technologií a efektivních postupů, které umožňují výrobu betonu s nižší uhlíkovou stopou. 

Jedním z našich dalších kroků, jak snižovat emise CO2 při výrobě betonu, je použití portlandských směsných cementů CEM II nebo vysokopecních cementů CEM III. Cement je obecně hlavním zdrojem emisí, vznikajících během produkce betonu. Je to dáno především chemickou podstatou výrobního procesu slínku, ze kterého se cement vyrábí. Při výrobě cementového slínku dochází k termickému rozkladu vápence, což provází uvolňování velkého množství CO2. Nejen z tohoto důvodu používáme čím dál častěji cementy CEM II či CEM III, ve kterých je množství slínku výrazně nižší než u portlandského cementu CEM I. 

Z pohledu emisí CO2 je také výhodné použití latentně hydraulických příměsí, jako jsou popílky nebo strusky, které mohou v betonu částečně nahradit dávku cementu a samy jsou druhotnou surovinou. S útlumem těžkého průmyslu a budoucí transformací energetického odvětví však bude i těchto příměsí na trhu ubývat. 

Ve společnosti ZAPA beton přispíváme k trvale udržitelnému rozvoji i svým úsilím o bezodpadovou výrobu, kde se zaměřujeme na využití vedlejších produktů z výroby betonu. Aktivně recyklujeme zbytkový čerstvý beton, ať už ze samotného procesu výroby, nebo nevyužitý ze staveb. Výslednými produkty recyklace jsou oddělené kamenivo a kalová voda, které lze v omezené míře znovu použít pro výrobu dalšího betonu. Čistá voda – velice často se používá pitná voda z řadu – a kamenivo jsou přitom základní složky pro výrobu betonu. Využitím vedlejších produktů výroby proto můžeme tyto velice cenné přírodní zdroje šetřit a také minimalizovat množství vzniklého odpadu. 

Na našich provozovnách dbáme i na další ekologické aspekty související s výrobou betonu, jako jsou prašnost a hluk. Všechny naše betonárny jsou vybaveny moderními a efektivními filtry na cementových i popílkových silech. Tyto filtry dokážou zachytit až 99,829 % prachových částic, které by jinak mohly unikat do ovzduší. Díky nim se značně snižují emise prachu. Investovali jsme také do opláštění a odizolování našich betonáren, abychom snížili jejich hlučnost. Dále jsme investovali do moderních technologií, které nám umožňují vylepšit energetickou efektivitu našich výrobních zařízení. V našich provozech aktivně využíváme obnovitelné zdroje energie, což nám pomáhá snižovat naši ekologickou stopu. 

Společnost ZAPA beton věří, že odpovědný přístup k životnímu prostředí je neodmyslitelnou součástí každodenního provozu, a je pevně odhodlána pokračovat v inovativním přístupu a aktivním snižování uhlíkové stopy betonu. Naše snahy jsou součástí širšího úsilí o udržitelnost v oblasti stavebnictví a ochranu životního prostředí v rámci cirkulární ekonomiky. Věříme, že spolupráce se zákazníky, odborníky a veřejností nám umožní dosáhnout společného cíle a přispět k lepší a zdravější budoucnosti pro nás všechny. 

Podle podkladů společnosti ZAPA beton