Beton, Projekty

Parkovací dům Dolní Břežany

Parkovací dům je originální minimalistická stavba, která manifestuje svoji funkci fasádou tvořenou silničními svodidly. Ta, přenesena do nezvyklé situace, tak vytvářejí originální architektonickou vrstvu. Hladké pruhování, typické pro práci Zdeňka Fránka, zde dostává novou materialitu a význam. Zaoblení, které je odrazem kontextu s krajinou, podtrhuje pohyb a dynamiku současnosti. Reaguje tak na toky v okolí, kdy se prolínají různé rychlosti automobilů, chodců a cyklistů. Vše je umocněno přenesením sklonu svahu do náklonu stropních desek. Celkový proces navrhování plně využíval digitální parametrické možnosti – od generování tvarů, komplexní BIM model až po virtuální model objektu pro prezentaci a kontrolu.

Architektonické řešení

Dvoupatrová stavba s pojízdnou střechou umožní parkování až 200 aut. Půdorysně tvoří trojúhelník s konvexní stranou, využívá svahovitosti pozemku a respektuje sklon terénu. Dispozičně dům obsahuje parkovací sloty, rampu a komunikační jádra s hyg. zázemím. Fasádu od severu tvoří silniční svodidla s větrací funkcí a s vysokým estetickým akcentem. LED osvětlení umístěné na svodidlech odkazuje na dlouhou expozici průjezdu aut. Fasády východní a jižní jsou betonové s malými provětrávacími otvory v rozmanitém patternu, tvořenými svodidlovými svařenci, budou porůstat břečtanem a místními rostlinami. Natočení otvorů zamezuje pronikání světelného znečištění mimo objekt parkovacího domu. Jezírko před parkovacím domem sbírá dešťovou vodu a pomáhá tak retenci a nakládání s vodou.

Parkovací dům Dolní BřežanyParkovací dům Dolní BřežanyParkovací dům Dolní BřežanyParkovací dům Dolní Břežany

Stavební a konstrukční řešení

Jedná se o nepodsklepenou, dvoupodlažní monolitickou železobetonovou konstrukci se zastřešením nájezdových ramp a schodišť, založenou na vrtaných pilotách o průměru 600 a 800 mm. Všechny vodorovné konstrukce nadzemních podlaží kromě schodišť jsou ve sklonu 1,60 stupňů. Základová deska je navržena z vodostavebního betonu tloušťky 300 mm, desky vyšších podlaží pak v tloušťce 250 mm. Do stropních konstrukcí byly vloženy dilatační spáry. Na desce tvořící střechu je použit drátkobeton v mocnosti 100 mm, což zajišťuje lepší krytí nosné konstrukce proti působení vlivů povětrnosti. Současně zde bylo nutné vyřešit zapuštění odvodňovacích žlabů využívajících sklon konstrukce ke gravitačnímu odtoku dešťových vod. Nad prostorem schodišť a ramp je navržena extenzivní zelená střecha.

Obvodové konstrukce parkovacího domu tvoří železobetonové monolitické stěny tloušťky 300 mm, vnitřní nosné stěny pak tloušťky 200 mm. Svislé sloupy v podzemních podlažích jsou rovněž železobetonové monolitické o průměru 400 mm.

Parkovací dům Dolní Břežany - vizualizaceParkovací dům Dolní Břežany - vizualizaceParkovací dům Dolní Břežany - vizualizace

Autor všech projektových stupňů: Fránek Architects
Spolupráce: Jiří Vítek, Jiří Železný
Studie: 2017
Projekt: 2018–2019
Realizace: 2020–2021
Hlavní dodavatel: PKS a. s.

Ing. Arch. Jiří Vítek, Fránek Architects
Foto: archiv Fránek Architects