Nezařazené

Stavebnictví v říjnu 2007

Celková stavební produkce v říjnu meziročně
vzrostla ve stálých cenách o 3,5 %, po vyloučení vlivu pracovních
dní vzrostla o 2,0 % (v říjnu 2007 bylo o 1 pracovní den více).
Stavební produkce vzrostla ve všech sledovaných směrech výstavby
kromě inženýrského stavitelství a ostatních prací.

Růst stavební produkce podpořilo především pozemní
stavitelství, kde nejvýrazněji rostla produkce na nové výstavbě,
modernizacích a rekonstrukcích, především pak na výstavbě
nových bytů.
Stavební práce podle dodavatelských smluv
u podniků s 20 a více zaměstnanci meziročně vzrostly
ve stálých cenách o 3,2 %. Stavební práce na nové
výstavbě, rekonstrukci a modernizaci se zvýšily
o 3,1 % (příspěvek 2,6 procentních bodů), v tom
pozemní stavitelství vzrostlo o 9,0 % (příspěvek 4,4 p.
b.) a inženýrské stavitelství pokleslo o 5,1 %
(příspěvek –1,8 p. b.). U oprav a údržby stavební práce
vzrostly o 2,6 % (příspěvek 0,3 p. b.). Pokles
o 45,5 % zaznamenaly ostatní práce (příspěvek
–0,3 p. b.). Stavební práce v zahraničí se meziročně
zvýšily o 17,0 % (příspěvek 0,6 p. b.).
Počet zaměstnanců ve stavebních firmách,
které měly 20 a více zaměstnanců, klesl o 2,2 %
oproti říjnu roku 2006. Průměrná nominální měsíční
mzda zaměstnanců
byla 22 922 Kč a meziročně se
zvýšila o 8,6 % (reálná mzda vzrostla o 4,4 %).
Průměrná hodinová mzda byla 137 Kč a proti stejnému
období 2006 byla vyšší o 5,5 %. Produktivita
práce
na jednoho zaměstnance se zvýšila oproti loňskému
roku o 5,5 %. Produktivita práce na jednu odpracovanou
hodinu se zvýšila o 2,6 %.
Stavební úřady v říjnu 2007 vydaly 11 217
stavebních povolení
(v tom 6610 pro nové stavby
a 4607 pro změny dokončených staveb). Počet stavebních
povolení meziročně poklesl o 18,6 %.
Orientační hodnota staveb povolených v říjnu 2007 byla
32,8 mld. Kč a ve srovnání se stejným obdobím 2006
vzrostla o 9,9 %. Novou výstavbou vzniknou stavby
v hodnotě 22,6 mld. Kč (nárůst o 13,8 %,
příspěvek 9,2 procentních bodů). Změnou dokončených staveb vzniknou
stavby v hodnotě 10,2 mld. Kč (nárůst o 2,1 %,
příspěvek 0,7 p. b.). K růstu orientační hodnoty
nové výstavby nejvíce přispěly bytové budovy (nárůst o 28,6 %,
příspěvek 7,4 p. b.) a ostatní stavby (růst
o 23,2 %, příspěvek 2,3 p. b.). Orientační hodnota nových
nebytových budov naopak poklesla o 1,9 % (příspěvek
–0,5 p. b.). U změn dokončených staveb došlo zhruba
k pětinásobnému nárůstu orientační hodnoty u povolených
staveb pro životní prostředí (příspěvek 4,1 p. b.) Tento
nárůst byl způsoben zejména finančně nákladnými a rozsáhlými
rekonstrukcemi a modernizacemi čistíren odpadních vod.
Stavebními úřady byla povolena výstavba 5111 bytů, což bylo
o 1244 bytů více než v říjnu 2006 (nárůst
o 32,2 %). Z toho novou výstavbou vznikne 4488 bytů
(o 1211 bytů více) a změnou dokončených staveb 623 bytů
(o 33 bytů více). Orientační hodnota nově povolených bytů
v bytových domech byla 10,6 mld. Kč.
Stavební úřady dále povolily výstavbu budov s podlahovou
plochou 987,6 tis. m2 (nárůst o 24,1 %),
v tom u bytových budov vzrostla o 21,7 %
a u nebytových budov rostla o 26,9 %. Průměrná
podlahová plocha u nové bytové výstavby byla
115,1 m2 s orientační hodnotou
20,5 tis. Kč za 1 m2.
 

Podle údajů Eurostatu v září 2007 v EU 27 meziročně
vzrostla stavební produkce (ISP) po očištění od vlivu počtu
pracovních dnů o 2,5 %, z toho pozemní stavitelství
se zvýšilo o 2,5 % a inženýrské o 2,4 %.
Z členských států, za které byla data dostupná, se ISP nejvíce
zvýšil v Rumunsku o 37,5 %, ve Slovinsku
o 4,6 % a na Slovensku o 3,7 %.
Nejvýraznější pokles ISP byl ve Švédsku o 10,0 %, Portugalsku
o 4,7 % a Německu o 2,2 %.