Soutěže

Výsledky architektonické soutěže Xella

V prostorách kláštera v Mariance u Bratislavy se
uskutečnilo ve dnech 19.–20. února 2008 zasedání poroty
13. ročníku studentské soutěže Xella. Popáté byla soutěž
mezinárodní.

Tématem soutěže bylo nalezení využití opuštěných kamenolomů
u obce Marianka. Marianka je významným poutním místem
a vzhledem ke své poloze v chráněmé krajinné oblasti Malé
Karpaty a dostupnosti z Bratislavy je i oblíbeným
výletním cílem. Regenerace nepoužívaného kamenolomu by měla
v budoucnu návštěvu ještě více zpříjemnit.
Předsedou poroty byl Ing. arch. Boris Hrbáň, jejími členy Ing.
arch. Irakli Eristavi, Ing. arch. Ludvík Grym, Ing. arch. Ivan
Kubík, Ing. arch. Emil Makara, Ing. arch. Vlado Milunić, Ing. arch.
Peter Moravčík, Ing. arch. Štefan Šlachta, Ing. arch. Jarek
Veselák, náhradníkem pak Ing. arch. Robert Grožaj. Tajemníky
soutěže byli Ing. arch. Ľubica Selcová, PhD., a Ing. arch. Jan
Paroubek.
Porota vybírala celkem z 42 prací, mezi kterými byly jak
návrhy extenzivního zastavění prostoru a ambiciózních zásahů
do prostředí, tak i projekty „minimalistické“, respektující
a akcentující duchovní prostor místa. Druhý přístup, jak se
ukázalo byl porotě bližší.
 
Oceněné a odměněné práce
1. cena (1000 eur) – Zuzana Senteliková,
katedra architektúry, Fakulta umení TU Košice (náhled
projektu, pdf 2,5 MB
)
Vedoucí práce: doc. Ing. arch. J. Koban, Ph.D.
Posudek: Soutěžní návrh s mimořádnou pokorou
k místu rozvíjí duchovní až mysteriózní rozměr intervence
v daném prostředí. Minimalistickou instalací výtvarných
objektů uchopuje podstatu univerza, archetypální motivy živlů –
ohně, vody, země, světla, času – a každému bez rozdílu
umožňuje prožít velký příběh stvoření.
2. cena (500 eur) – Michal Krištof,
Fakulta architektury VUT v Brně (náhled
projektu, 3,7 MB
)
Posudek: Návrh jako jeden z mála pracoval
v prázdném kamenolomu a s inspirací poutí, resp.
kalvárií, přenesené do nesakrálního světa. Dva konkrétní objekty
jsou umístěny do dvou klíčových pozic na začátek a konec cesty
(dole k jezeru a na horní hranu kamenolomu). Polemickým
zůstává vedení obslužné cesty až k hornímu objektu. Pozitivem
návrhu je ověření řešení na reálném modelu.
3. cena (300 eur) – Jana Pytlíková,
Stavební fakulta ČVUT Praha (náhled
projektu, 4,4 MB
)
Posudek: Kultivovaný návrh, který plně odpovídá zadání.
Dvojce oblouků staveb doplňuje a akcentuje místo obou lomů.
Uplatňuje se konvexní a konkávní tvar, který jednoznačně člení
prostor a zároveň zachovává možnost volného pohybu
v území. Celkově dobře zvolená míra (extenzivita) lidského
zásahu do specifického prostředí kamenolomu nechává vyznít výraznou
scenérii skal a zosobňuje ji rozšířením vodní plochy – jezera.
Racionální, přehledná dispozice a konstrukce, velmi slušná
úroveň grafického pojetí, celkově profesionální
zpracování.
Návrh získal i cenu nakladatelství Business Media
CZ.
Odměny (150 eur)
* Lukáš Biroščák, Matúš Maras, Fakulta architektúry STU
Bratislava (náhled
projektu, 3,5 MB
)
Vedoucí práce: doc. Ing. arch. akad. Arch. I. Gurtler,
Ph.D.
Posudek: Začlenění pastoračního centra do struktury
vyznívá jako duplicita funkce Svatého údolí. Amorfní struktura
kamenolomu kontrastuje s přesně vymezenými hmotami objektů,
které jsou pojaté v „přírodním materiálu“ – betonu (voda ,
štěrk, cement). Návrh respektuje dané prostředí svojí mírou
a zapadá do kontextu údolí.
* Josef Kalčík, Stavební fakulta ČVUT Praha (náhled
projektu, 4,7 MB
)
Vedoucí práce: Ing. arch. L. Čajková
Posudek: Struktura objektů příležitostného bydlení je
situována v prostoru většího lomu do míst, která zaručí
dostatečnou světlost a atraktivní výhled do obou dvou lomů.
Samotné objekty budou náležitě prefabrikovanou skládačkou, kterou
je možné různě doplňovat podle momentálních potřeb. Jednotlivé
skupiny objektů vytvářejí mezi sebou řadu poloveřejných prostor
včetně střešních teras. Celkové vyznění architektury je vhodným
nenásilným kontrastem k přírodní monumentální scenérii obou
lomů. Celá zástavba je koncentrována pouze do jednoho místa, kde
mají návštěvníci dostatečné zázemí, ze kterého se vydávají za
horolezectvím do lomu anebo na pěší výlety v sousedství
lomu.
* Marek Harčarík, Marek Peťovský, Marian Počuch, Fakulta
architektúry STU Bratislava (náhled
projektu, 4,5 MB
)
Vedoucí práce: Ing. arch. E. Oravcová
Posudek: Návrh rozvíjí principy „podzemního urbanismu“,
nestaví – vytváří prostředí v kontrastu umělého
architektonizovaného plató a přirozeného amfiteátru přírodního
kamenolomu. Vyspělý dispoziční a kompoziční koncept umožňuje
vytvořit variabilní živé prostředí pro nejrůznější volnočasové
aktivity – je mladý, je „in“.
 
Ocenění budou slavnostně předána v rámci veletrhů Coneco
v Bratislavě a IBF v Brně.
mi