Soutěže

Studentská cena ENVIROS 2007

Cílem soutěže Studentská cena ENVIROS 2007 je
rozšíření znalostí koncepce nízkoenergetické a pasivní
výstavby
mezi studenty denního studia fakulty stavební
a fakulty architektury. Uzávěrka studentských
prací a odevzdání soutěžních projektů je
8. 2. 2008.

Udržitelná výstavba v praxi znamená diskusi a po
všech stranách optimalizovaný návrh. Vhodná je proto tvorba týmu
již na počátku myšlenky projektu nového objektu, kdy budoucí
uživatel aktivně spolupracuje na návrhu budoucího objektu
s architekty a projektanty jednotlivých profesí.
U studentských prací by proto mělo docházet ke spolupráci
budoucího stavebního inženýra a architekta.
Cena ENVIROS je zvláštním oceněním
studentských prací v rámci Energetického projektu
roku,
který je každoročně vyhlašován Ministerstvem
průmyslu a obchodu, společností ABF, a. s., a společností
ENVIROS, s. r. o.
 
Vypisovatel soutěže: ENVIROS,
s. r. o., Na Rovnosti 1, 130 00 Praha 3.
Kontaktní osoba: Ing. Tomáš Vanický, Telefon:
+420 284 007 487, Mobil: +420 602 753 512, E-mail:
tomas.vanicky@enviros.cz.
Typ soutěže: Vzdělávací ideová.
Uzávěrka studentských prací a odevzdání
soutěžních projektů:
8. 2. 2008.
Studentská cena ENVIROS 2007 se vypisuje ve dvou
kategoriích:
* Stavební řešení;
* Architektonický design.
 
Řešení se liší v předmětu, cílech a hodnoticích
kritériích. Ostatní podmínky jsou společné pro obě řešení. Vhodná
je tvorba a spolupráce týmů studentů architektury
a fakulty stavební.
 
Předmět řešení – stavební:
* Nízkoenergetické a pasivní budovy pro
bydlení, zdravotnictví, sociální péči, kulturu
a administrativu. (Jedná se o výstavbu či renovaci
stávajících budov s dosažením nízkoenergetických či pasivních
standardů).
 
Požadavky pro nízkoenergetické domy:
* vytápění: do 50 kWh/m2,
* celková potřeba dodané energie: do 120
kWh/m2.
 
Požadavky pro pasivní domy:
* vytápění: do 15 kWh/m2,
* celková potřeba dodané energie: do 50
kWh/m2.
 
Hodnoticí kriteria – stavební řešení:
Dosažení vypsaných energetických požadavků na celkovou potřebu
dodané energie.
Při hodnocení budou upřednostněny projekty, které
splňují hlediska:
* Energetická – s využití obnovitelných zdrojů energie na
vytápění či přípravu teplé vody;
* Ekonomická – odhadem provedené zhodnocení ekonomických
nákladů na výstavbu, užívání, modernizaci či demolici
a likvidaci objektu;
* Environmentální – s komplexním přístupem dopadu stavby
na životní prostředí – životní cyklus;
* Sociální – dopady stavby na uživatele a okolí
stavby.
* Dosažení nízkoenergetického standardu a maximální
spotřeby energie 120 kWh/m2 za rok;
* Vyhodnocení spotřeby energie bude postupováno zpracováno
zejména podle platných norem ČSN 73 0540:2 – z1; ČSN EN 13
790
nebo ČSN EN 832; případně výpočetní metodikou
užívanou v některém ze států EU v rozsahu kalkulačního
rámce podle směrnice 2002/91/ES;
* Zpracování projektové dokumentace či realizace projektu
podle ČSN EN 14 014;
* Ekonomické vyhodnocení podle vyhlášky č. 425/2004
Sb.,
o podrobnostech provedení energetického
auditu.
 
Předmět řešení – architektonický
design:
Architektonický návrh koncepce nízkoenergetického či pasivního
objektu pro bydlení, zdravotnictví, sociální péči, kulturu
a administrativu.
Požadavky na koncepci nízkoenergetické (pasivní)
výstavby:
* Volba stavebních materiálů s minimálním dopadem na
životní prostředí – vyšší stupeň recyklovatelnosti stavebních
konstrukcí a materiálů či materiály, u nichž je možné
předpokládat opětovné využití při modernizaci objektu či výstavbě
nové budovy;
* Architektonický návrh zahrnující možnost využití
obnovitelných zdrojů energie v budově (vytvoření technického
zázemí);
* Maximální využití přírodních zdrojů, snižujících
energetickou náročnost budovy (např. denní osvětlení, zemní výměník
atd.);
* Volba lokality a odůvodnění volby koncepce
architektonického návrhu.
 
Hodnoticí kriteria – architektonický
design:
* Snadná návaznost na architektonický návrh studenty studia
stavebního inženýrství – detailní rozpracování architektonického
návrhu (detaily, spotřeba energie atd.);
* Komplexní posouzení navržené stavby na životní prostředí –
podle principů ČSN EN 14 040;
* Využití obnovitelných zdrojů energie (na vytápění, přípravu
teplé vody či výrobu energie) v objektu;
* Umístění objektu do území a jeho dopady na sociální,
ekonomickou, environmentální;
* Možnost zařazení do kategorie nízkoenergetických
a nízkonákladových budov či pasivní výstavby.
 
Organizační podmínky:
Přihlášku do soutěže mohou podat studenti vyšších ročníků
denního studia fakulty stavební a fakulty architektury.
Přihlášku může podat jednotlivec či zpracovatelský tým (max.
počet zpracovatelů jednoho projektu – 3 osoby).
Formát odevzdání soutěžních projektů:
* formát A3 – min. 140 g/cm;
* laserová technologie;
* ůdorysy/pohledy/řezy/situace;
* výpočet potřeby tepla na vytápění a teplou vodu;
* CD – s výstupy formátu PDF.
 
Cena pro ohodnocené projekty:
Týdenní poznávací exkurze se zaměřením na nízkoenergetické
a pasivní budovy ve vybrané zemi EU, kde
s nízkoenergetickou či pasivní výstavbou a využíváním
obnovitelných zdrojů energie mají mnohaleté zkušenosti.
Přihlášení vybraných projektů do Energetického projektu roku
vyhlašovaného Ministerstvem průmyslu a obchodu, společností
ABF, a. s., a ENVIROS, s. r. o.
 
Další informace zodpoví: Ing. Tomáš Vanický,
E-mail: tomas.vanicky@enviros.cz, Telefon: +420 284 007 487,
Mobil: +420 602 753 510, osobně v prostorách společnosti
ENVIROS, s. r. o.