Soutěže

Soutěž pro studenty Můj rodinný dům

Společnosti Centrum pro podporu počítačové grafiky
ČR
, s. r. o., (CEGRA)
Schiedel, a. s., vyhlašují 1. ročník
soutěže Můj rodinný dům. Soutěž je určena
studentům středních odborných škol v ČR.

Motivem je ocenit studenty, kteří začínají vytvářet
s použitím moderních CAD technologií svou vlastní koncepci
rodinných domů, jež vedle své architektonické a technické
kvality nabídnou obyvatelům i potřebné přívětivé
a pohodové prostředí se zaměřením na optimální zabezpečení
jedné za základních životních potřeb člověka – tepla.
Záměrem soutěže je umožnit detailnější seznámení
s problematikou komínových systémů a motivovat studenty
ke kreativnímu použití technologie virtuální budovy ArchiCADU
a inteligentních GDL knihoven ke ztvárnění zadání
a následnému vygenerování technické dokumentace.
Předmětem soutěže je projekt samostatného rodinného domu –
„Jak si představuji svůj ideální dům“. Cílem je zpracovat takový
projekt rodinného domu, který by vedle architektonické koncepce
a konstrukčního řešení zohlednil aktuální trendy ve vytápění
rodinných domů, byl šetrný vůči životnímu prostředí a zároveň
zajistil uživateli nezávislost na jednom druhu paliva a na
změnách cen a dostupnosti energií v budoucnu.
Termíny:
– vyhlášení: listopad 2007 (na veletrhu Aquatherm),
– uzávěrka přihlášek: 31. 1. 2008,
– odevzdání soutěžních návrhů: 31. 3. 2008,
– vyhlášení vítězů: duben 2008 (na IBF v Brně).
 
Ceny:
a) Ocenění autora projektu:
1. cena 15 000 Kč,
2. cena  9000 Kč,
3. cena  6000 Kč;
 
b) Ocenění vedoucího projektu:
Vedoucí oceněných projektů získají Hotelový šek na víkendový
pobyt pro 2 osoby.
 
Odborná porota:
Ing. Vojtěch Policar, ředitel Schiedel, a. s.;
Ing. Tomáš Lejsek, ředitel CEGRA;
Doc. Jaroslav Kuba, ved. katedry TZB VŠB Ostrava;
Ing. arch. Petr Vaněk, šéfredaktor eArchitekt.
 
Podmínky účasti v soutěži:
Autor je studentem střední odborné školy v ČR ve školním
roce 2007–2008. Projekt je zpracován jednotlivcem nebo
kolektivem pod metodickým vedením pedagoga školy – vedoucího
projektu. Projekt je zpracován v prostředí ArchiCAD (ArchiCAD
11 CZ pro studenty si lze ZDARMA stáhnout
z https://eduregistration.graphisoft.com).
V projektu jsou použity aktuální GDL knihovny společnosti
Schiedel (volně ke stažení z www.schiedel.cz).
 
Práva a povinnosti účastníků
soutěže:
Soutěž je veřejná, jednokolová. Soutěže se může zúčastnit
jednotlivý student nebo studentský kolektiv studující architekturu
nebo stavitelství na českých středních odborných školách, který
svým přihlášeným dílem splňuje požadavky stanovené
v soutěžních podmínkách.
Každý přihlášený má povinnost informovat ostatní subjekty
zúčastněné na projektu díla o účasti v soutěži. Soutěžící
mohou při řešení využít konzultací pedagogů a jiných
odborníků.
Soutěžící může podat pouze jednu přihlášku. V případě
několikanásobné přihlášky bude do soutěže zařazena jen první
doručená přihláška.
Soutěžní dokumentace zůstává majetkem vypisovatelů
s právem publikování při zachování autorských práv. Oceněná
díla budou prezentována v celostátním odborném tisku
a firemních materiálech společnosti CEGRA a Schiedel.
Autoři mají právo používat získané ocenění pro svou
propagaci.
 
Vyhlašovatelé si vyhrazují právo na základě doporučení poroty
ceny rozdělit jinak, snížit je, případně je neudělit nebo udělit
zvláštní ceny. Práce vybrané odbornou porotou a svým
charakterem odpovídající zadání budou bezplatně zveřejněny na
webových stránkách společnosti CEGRA a Schiedel
a prezentovány na stavebním veletrhu IBF 2008, případně jiným
způsobem.
 
Náležitosti soutěžních prací:
Soutěžní práce musí obsahovat textovou, grafickou
a datovou část a přihlášku. Podrobnosti viz
www.schiedel.cz
 
Kritéria hodnocení:
Přihlášená díla bude odborná porota hodnotit na základě
zaslané dokumentace. Bude především posuzovat:
• splnění podmínek účasti v soutěži,
• respektování zadání,
• celkové architektonické a konstrukční řešení,
• koncepci vytápění,
• úplnost a technickou úroveň soutěžní práce,
• správnost použití ArchiCADU – 3D model jako zdroj 2D
dokumentů a výkazů, (případně i výpočtu tepelných
ztrát),
• správnost použití GDL knihoven Schiedel.
 
Organizační podmínky:
Přihláška do soutěže musí být v písemné formě doručena
nejpozději do data uzávěrky přihlášek, to je do
31. 1. 2008, na adresu
Schiedel, a. s.
Soutěž
Horoušanská 286
250 81 Nehvizdy
 

Soutěžní dokumentace musí být doručena nejpozději do
31. 3. 2008 na stejnou adresu.

wd s použitím podkladů organizátora