Soutěže

Soutěž o stavbu s ekologickým přínosem

Šestý ročník soutěže o stavbu s ekologickým přínosem
organizuje sdružení Stavíme ekologicky spolu se
Svazem podnikatelů ve stavebnictví
Ministerstvem životního prostředí
ČR. 
Přihlášky do soutěže lze podávat do
15. dubna 2008.

Cílem soutěže je přestavit odborné i laické veřejnosti
stavební projekty realizované s ohledem na požadavky ochrany
životního prostředí a ukázat, že investiční a stavební
činnosti mohou být ohleduplné, šetrné a přitom moderní
a úsporné.
Soutěž je určena pro stavebníky, projektanty
i realizátory staveb a jejich ucelených částí
realizovaných v ČR v letech 2006–2007. Do soutěže
může stavbu přihlásit jeden z účastníků výstavby (investor,
projektant, realizátor stavby), nebo všichni společně. Každá stavba
může být přijata do soutěže pouze jedenkrát. Do soutěže nemohou být
přihlášeny projekty a stavby, které se zúčastnily předchozích
ročníků soutěže. V případě podání vícenásobného přihlášení
stavby bude rozhodovat datum doručení přihlášky.
Odbornými garanty soutěže jsou České vysoké učení technické
Praha spolu s Ministerstvem životního prostředí ČR.
 
Soutěžní kategorie
Přihlášené projekty porota rozdělí dle jejich charakteru do
dvou kategorií:
* Projekt, investice, technické či technologické řešení mající
vliv na životní prostředí po dobu jejich životnosti.
* Realizace stavby, její ucelené části, či stavební
technologie a jejich vliv na životní prostředí.
Jednotlivé kategorie budou oceněny samostatně.
 
Přihláška do soutěže
Do soutěže mohou přihlásit investor, projektant, zhotovitel,
nebo všichni společně jimi realizovanou stavbu (projekt), nebo její
ucelenou část, která byla dokončena v rozmezí od
1. 1. 2006–31. 12. 2007. Termín
podání přihlášky byl stanoven do 15. dubna
2008.
Za první přihlášenou akci zaplatí přihlašovatel registrační
poplatek ve výši 10 000 Kč – na účet sdružení Stavíme
ekologicky, č. účtu 169867777/0300 vedeného u ČSOB, jako
variabilní symbol uvede přihlašovatel své IČ. Případné další stavby
přihlášené stejným přihlašovatelem jsou od registračního poplatku
osvobozeny. Registrační poplatek musí být uhrazen ke dni uzávěrky
přihlášek. Přihlašovatel předá podklady v zalepené obálce
s označením Soutěž o stavbu s ekologickým
přínosem.
Kontaktní adresa: Sdružení Stavíme
ekologicky, Národní 10, 110 00 Praha 1, k rukám Ing. Karla
Roda, tel.: 224 951 421, 724 338 580.
 
Kriteria hodnocení
Přihlášené stavby budou posuzovány zejména podle
následujících kritérií:
* Přínos projektu z hlediska vlivu stavby (projektu) na
životní prostředí;
* Přínos zhotovitele k ochraně životního prostředí
v průběhu realizace stavby;
* Kvalita realizovaného díla;
* Výčet, charakteristika a finanční objem použitých
materiálů a realizovaných technologií příznivých vůči
životnímu prostředí;
* Řešení odpadového hospodářství;
* Stav v uplatnění systémů řízení (EMS).
 
Podmínkou účasti v soutěži o ERS je
předložení písemných dokumentů:
* údaje o stavbě,
* údaje o realizačním týmu,
* základní dokumentace (viz. níže).
 
Povinné náležitosti přihlášky do
soutěže:
* kontaktní údaje,
* název stavby,
* identifikace hlavních partnerů (objednatel – investor,
zhotovitel, projektant, technický dozor, stavební úřad) –
přihlašovatel uvede jméno právnické osoby, IČ, adresu vč. spojení,
jméno a spojení na odpovědného zástupce schopného odpovědět na
případné doplňující otázky vyhlašovatele,
* stručná charakteristika stavby, základní popis stavby
a důležitých konstrukcí, hlavní objemy prací a použitých
materiálů,
* slovní popis příspěvku zhotovitele k omezení
negativního vlivu stavby na životní prostředí,
* slovní popis opatření přijatých zhotovitelem k omezení
negativních vlivů spojených s realizací stavby na životní
prostředí pro splnění:
– legislativních požadavků, vyplývajících ze zákonů
a požadavků orgánů státní správy,
– dalších požadavků objednatele,
– vlastních opatření zhotovitele,
* předložení údajů a hodnot k posouzení účinnosti
řízení odpadového hospodářství vč. dokladů potvrzujících uváděné
hodnoty (v kopiích),
* přínos stavby (projektu) ke zlepšení životního
prostředí,
* obrazová presentace.
 
Porota
Realizované projekty (stavby a konstrukce) přihlášené do
soutěže bude posuzovat porota složená ze zástupců odborných garantů
a organizátorů soutěže. Její jmenování provedou vyhlašovatelé,
kteří na její návrh udělí ocenění.
Z přihlášených bude nominováno nejvýše 15 staveb, z nichž
budou vybrány vítězné návrhy. Posouzení soutěžních návrhů provede
porota na základě:
* Předložených dokumentů jejichž rozsah nepřesáhne 10 stran
textu A4 a 15 stran grafiky včetně fotodokumentace. (Při
prezentaci projektu je možno použít i další materiály);
* Osobní prezentace v délce nejvýše 20–30 min. před
porotou;
* Případné návštěvy poroty na stavbě, bude-li tato vybrána
mezi 15 postupujících.
 
Prezentace přihlášených staveb a jednání
hodnotitelské komise
se bude konat v Praze
v prostorách vyhlašovatele dne 22. dubna
2008. 
Každá přihlášená stavba, jež projde nominací,
bude přihlašovatelem představena hodnotitelské komisi soutěže
výkladem a promítnutím několika obrázků v maximálním
celkovém čase do 30 minut Přihlašovatelé budou po 15. dubnu
2008 – po uzávěrce přihlášek písemně informováni o přesném
čase a místě presentace před posuzovací komisí. Na základě
zaslaných písemných podkladů,presentace před komisí,zodpovězení
eventuelních dotazů komise a případném ověření předložených
údajů a informací na místě rozhodne porota o výsledcích
soutěže.
 
Vyhlášení výsledků soutěže
Výsledky Soutěže o stavbu s ekologickým
přínosem budou
slavnostně vyhlášeny
21. května 2008 na brněnském výstavišti při
příležitosti konání ekologických veletrhů VOD – KA
a ENVI Brno.