Soutěže

Prezentace 11. ročníku soutěže Nejlepší výrobce stavebnin roku 2017 na MPO

Dne 12. 4. 2018 se MPO uskutečnila prezentace soutěže Nejlepší výrobce stavebnin roku 2017. Cílem bylo připomenout nový, v pořadí již 11. ročník soutěže a při té příležitosti ukázat, že i výroba stavebních hmot a materiálů může být ohleduplná k životnímu prostředí, progresivní a úsporná. Výroba stavebnin musí také umět reagovat na současné požadavky doby jako digitalizovat výrobní technologie, přispět k co nejvyšší dosažitelné kvalitě života pro současnou generaci a vytvořit předpoklady pro kvalitní život generací budoucích.

Nejlepší výrobce stavebnin roku 2017Vypisovateli soutěže jsou Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR, ÚRS Praha, a. s., a Ministerstvo průmyslu a obchodu. Mediálními partnery jsou časopisy Stavebnictví, Materiály pro stavbu, Build Info a Skypaper a portály TZB-Info a iMaterialy.cz.

Prezentaci soutěže zahájil Ing. Jiří Koliba, zástupce náměstka ministra sekce průmyslu, podnikání a stavebnictví MPO. Uvítal vybrané prezentující firmy a zástupce odborného tisku a krátce se zmínil o důležitosti kvality pro stavebnictví. Pozvanými byly firmy Goldbeck Prefabeton, s. r. o., Wienerberger cihlářský průmysl, a. s., Lasselsberger, s. r. o., a Saint-Gobain Construction Products CZ, a. s., divize Weber. Ing. Koliba dále zdůraznil důležitost výroby kvalitních stavebnin, a že kvalitu staveb v souladu s principy udržitelné výstavby vyjadřují i nové certifikační nástroje, vyvíjené v mezinárodním i v národním měřítku. Je přesvědčen, že když kvalita ve stavebnictví je v sousedním Německu běžnou záležitostí, tak že to musí jít i v ČR. Stavebnictví ale scházejí v současné době především kvalitní řemeslníci.

Na úvod prezentace vystoupil také Ing. Pavel Ševčík, technický ředitel Svazu podnikatelů ve stavebnictví ČR, který vyslovil mj. názor, že stavebnictví zaostává za ostatními odvětvími hospodářství v důsledku řady neřešených problémů. Zejména jde o legislativu – je nutné provedení kompletní rekodifikace stavební legislativy včetně změn kompetenčního zákona při zajišťování veřejných stavebních investic i pro uplatňování územní regulace, povolování staveb a dohled nad výstavbou, včetně standardizace nových postupů. Neexistuje dlouhodobá investiční strategie státu, investiční výstavba je nekoncepční. Klíčové otázky z oblasti veřejných investic jsou řízeny pěti rezorty, ale stavebnictví potřebuje v politické sféře partnera jednoznačně zodpovědného za investiční rozvoj státu, s kompetencemi v exekutivě, v legislativě, ve vědě, výzkumu a technické politice i ve vazbě na Evropskou komisi. Problematické je zadávání veřejných zakázek a nízké ceny stavebních prací. Ty jsou mimo jiné odrazem nedostatečné veřejné poptávky po stavebních pracích způsobené jejich pomalou přípravou a administrativně legislativními obstrukcemi. V neposlední řadě jde i o nedostatek kvalifikované pracovní síly. SPS v ČR k řešení této problematiky vydal materiál o krizi učňovského školství ve stavebnictví.

K podmínkám a organizaci soutěže vystoupil Ing. Pavel Malinský z MPO. Soutěží se ve dvou kategoriích: I. firmy s počtem do 250 pracovníků a II. firmy s počtem nad 250 pracovníků. Přihlášené výrobní závody a provozy průmyslu stavebních hmot jsou posuzovány zejména podle ekonomické úspěšnosti, silné pozice na trhu, energetické náročnosti výroby, dosahované kvality výroby, zlepšování životního prostředí a řešení odpadového hospodářství, stavu v zavádění systémů řízení výroby a výrazné investiční činnost do výrobních závodů a provozů v posledních třech letech. Odborná porota po celkovém vyhodnocení podaných přihlášek a prohlídce vybraných provozů provede konečný výběr firem do užší nominace a v každé kategorii stanoví jednu vítěznou firmu a pět dalších firem k udělení zvláštních ocenění.

Za firmu Goldbeck Prefabeton, s. r. o., vystoupil Ing. Pavel Trtík, produktový manažer, a hlavním tématem byl produkt Skeletsystem Goldbeck – konstrukční soustava spočívající na montovaném systému prefabrikované základové desky, který využívá železobetonové prvky o tloušťce 200 mm. Konstrukce je založena na monolitických patkách a pro základovou desku i stropy využívá předpjaté dutinové dílce Spiroll. Ty jsou standardně uloženy na železobetonových průvlacích o tloušťce 200 mm a výšce 500 mm. Prefabrikovaný beton je trvanlivý, požárně odolný, pevný a lze jej vyrobit v libovolném tvaru. Oproti monolitickému disponuje lepšími statickými a vzhledovými vlastnostmi.
Ve výrobních závodech v Dolních Bučicích a Tovačově za posledních 20 let firma investovala do technologie a výrobních kapacit více než miliardu korun a dnes jsou oba závody největšími producenty prefabrikovaného železobetonu v České republice. Firma má celkem 900 zaměstnanců a za rok vyrobí cca 220 000 m³ betonu skeletu.

Za firmu Wienerberger cihlářský průmysl, a. s., vystoupil vedoucí programu Wienerberger e4 dům Ing. Daniel Uskokovič. Prezentoval tři produktové značky firmy: cihly Porotherm, tašky Tondach a Wienerberger dům e4 (znamenají ekonomiku, energii, ekologii a emoce). Klíčový tématem je digitalizace. Centrála digitalizace u firmy v sobě zahrnuje mj. centrální registr vnitřních směrnic, centrální registr smluv a plných mocí, cystém pro smluvní práci (kontrola), IT podporu pro výrobu (Průmysl 4.0), IP telefony, mobilní aplikace, systém registrace (docházky) a e-learning: (požární ochrana; řidiči služebních vozidel; první pomoc; antitrust/ruční návod (protimonopolní) a anti-korupce, etický kodex, trestní odpovědnost) a CRM-systém sledování zakázek a péče o zákazníky.
K zaváděné metodě BIM prezentoval Ing. Dobiáš zkušenosti z Anglie s tím, že se jedná o permanentní proces sdílení informací při projektování a stavbě domů e4.
Wienerberger je největší světový výrobce cihel a největší evropský výrobce pálených střešních tašek s 221 výrobními závody v 30 zemích. Cihly tzv. čtvrté generace mají zateplení integrované uvnitř. Konstrukce z nich je masivní, bezpečná, ohnivzdorná a trvanlivá. Životnost je sto a více let.

Za firmu Lasselsberger, s. r. o., vystoupila Ing. Štěpánka Fišerová, ředitel výroby. Připomněla, že tento výrobce keramických obkladů a dlažeb letos pod značkou RAKO slaví 135 let od svého založení. Trendem v tomto tržním segmentu jsou dlaždice velkých formátů – obklady 30×90 cm a dlažby 80×80 a 60×120 cm. Vyžaduje to přechod na nové výrobní linky, a tedy velké investice. Větší míru automatizace a elektronizace. Jasný je trend propojování systémů (elektronizace na bázi PC a PLC vyžaduje a i umožňuje větší integraci systému do subcelků). Technická inovace vyžaduje stroje s větší efektivitou a menší spotřebou energií, řízení na bázi PLC, využití HD technologií ve výrobě, HD scannery pro kontrolu kvality povrchů apod.
Stěžejní výrobní závody jsou v Rakovníku na výrobu keramických obkladaček a v Chlumčanech na výrobu keramických dlaždic. Své výrobky firma vyváží do 65 zemí světa. Modernizace závodu v Chlumčanech si letos vyžádá investiční náklad ve výši 300 mil. Kč.

Za firmu Saint-Gobain Construction Products CZ, a. s., divize Weber hovořil ředitel pro styk s veřejností Ing. Jakub Benda. Weber je významným dodavatelem a výrobcem štukových a tepelněizolačních omítek, zateplovacích systémů, sanačních omítkových systémů, nátěrů, vyrovnávacích a samonivelačních podlahových hmot a lepidel na obklady a dlažbu. Jako přední světový výrobce stavebních hmot nabízí komplexní škálu řešení, nejen produkty, a k tomu využívá moderní technologie, založené na nejvyšších technických požadavcích. Uplatňované principy: inovativní řešení a služby, nová a komplexní řešení, produkty a služby dobře dostupné pro zákazníka, ekologicky orientovaný přístup a důraz na bezpečnost práce. Weber nově představuje e-informace, e-návody a e-kontakty a mění i design svých obalů.

Prezentujícím hostem byla Lenka Němečková z Asociace inovačního podnikání České republiky, z. s., která přítomné seznámila se soutěží Cena inovace roku 2018, v níž jsou hodnoceny nejkvalitnější produkty přihlašovatelů se sídlem v České republice. Letošní ročník bude již dvacátý třetí.

Ředitel odboru stavebnictví a stavebních hmot MPO Ing. Petr Serafín na závěr přítomné seznámil se současnou celkovou atmosférou ve stavebnictví, která se odvíjí a bude odvíjet od prováděné investiční činnosti jak v naší republice, tak v celé EU. Připomněl, že soutěž během 10 uplynulých ročníků ukázala, že firmy průmyslové výroby stavebních materiálů v Česku investují nemalé finanční prostředky do svého dalšího rozvoje a že jejich závody patří mezi nejmodernější v Evropě. Rovněž i výrobky svojí kvalitou jsou plně srovnatelné s výrobky vyráběnými v západní Evropě. K jubilejnímu 10. výročí soutěže byl za podpory MPO vytvořen Katalog soutěže Nejlepší výrobce stavebnin.

11. ročník soutěže Nejlepší výrobce stavebnin roku 2017 byl vyhlášen už v loni na nominačním odpoledni v Zámeckém areálu Ctěnice ve Vinoři. Termín pro přihlášení je do 29. června 2018. Podmínky a přihlášku do soutěže najdete ZDE.

wd s použitím podkladů MPO