Soutěže

Cena Inženýrské komory 2018 – výsledky

Dne 30. 3. 2019 proběhlo vyhlášení XV. ročníku Ceny Inženýrské komory. Slavnostní ceremoniál je součástí Shromáždění delegátů ČKAIT, které se uskutečnilo v hotelu Pyramida v Praze 6. Představenstvo ČKAIT vzalo na vědomí rozhodnutí hodnoticí komise o udělení tří inženýrských návrhů na Cenu Inženýrské komory za rok 2018 a jedno zvláštní ocenění poroty. Celkem bylo podáno 10 přihlášek. V čele hodnoticí komise byl Ing. Pavel Pejchal, CSc. Členy byli Ing. Michal Drahorád, Ph.D., Ing. Petr Chytil, Ing. Radek Lukeš, Ing. Čestmír Novotný, Ing. Jindřich Pater a Ing. Karel Vaverka.

Cena Inženýrské komory za rok 2018
• Ing. Karel Sehyl, Ing. Jan Haspra, ARCH TECH – Ing. Karel Sehyl
Revitalizace statku v Horoměřicích č.p. 1
Zásadní myšlenka principu navrženého řešení je zachovat genius loci neopakovatelného, velmi kvalitního komplexu barokní venkovské rezidence hospodářského charakteru s cenným hospodářským dvorem, s památkově chráněným zámeckým křídlem a navazujícím zámeckým parkem s předstupující zklidňující vodní plochou na jižní straně barokního komplexu oddělující statek od rušné komunikace. Statek se zámeckým areálem, založený v první polovině 18. století strahovskými premonstráty, je přirozenou dominantou jádra obce. Je povinností potomků zakladatelů a stavitelů tohoto významného originálního díla dědictví předků v Horoměřicích udržet, zachovat pro další generace a hlavně nezničit novodobými zásahy. Nevyužitý prostorový potenciál dává příležitost pro umístění zařízení pro chod obce, kulturní, vzdělávací a společenské zázemí. Prostředí a vzdělání přispívá ke kultivaci člověka a prezentuje naši současnou společnost navazující na odkaz našich skvělých předků, kteří zisk neukládali na konta ve finančních a daňových rájích, ale zisk přetavili do staveb, které tu po nich zůstaly i s dalším přesahem. Objekt 1000128712 – zámecké křídlo s kaplí je v seznamu kulturních památek od roku 1958 pod číslem 18033/2-3390, kaple od roku 1987.

Revitalizace statku v Horoměřicích č.p. 1

• Ing. Jan Procházka, Ing. Luděk Oberhofner, Ing. Marcel Zoufálek, Ing. Jakub Rudolský, Pontika, s. r. o., Ing. Juraj Nosko, Bögl a Krýsl, k. s.
Lávka přes Horní nádraží v Karlových Varech
Účelem lávky je bezbariérový přechod pro pěší a cyklisty přes kolejiště železniční stanice Karlovy Vary, který nebude nijak zasahovat do kolejiště (žádná podpěra v kolejišti) a zároveň bude splňovat podmínky pro zřízení stavby v ochranném pásmu dráhy a na dráze. Hlavní nosnou konstrukci tvoří dva vetknuté ocelové symetrické (podle podélné osy) oblouky nakloněné ve svislé a ve vodorovné podélné rovině (v horní části jsou k sobě nakloněné a zároveň se rozevírají směrem ke schodišti). Oblouky jsou obdélníkového průřezu, svařované z plechů a mají proměnnou výšku průřezu. V horní části jsou oblouky zajištěny osmi příčlemi. Mezilehlá mostovka je do oblouků v místech kontaktu vevařena, v části pod oblouky je zavěšena. Mostovka je v zavěšené části tvořena dvěma krajními ocelovými RHS-profily zavěšenými na obloucích přes rektifikovatelné tyčové závěsy. V severní části je krajní pole mostovky v části nad oblouky uloženo na posuvných čepech kotvených v severní opěře. Desku mostovky pak tvoří železobetonová monolitická deska výztuží provázaná k ocelovým výztuhám boků krajních ocelových nosníků. Schodišťovou část mostovky tvoří ocelová ortotropní konstrukce (bez železobetonové desky) vevařená do boků hlavních nosných oblouků.

Lávka přes Horní nádraží v Karlových Varech

• Ing. Jaromír Zlámal, Ing. Václav Ráček, Ph.D., Ing. Jiří Kolda, Ing. Ondřej Horák, Ing. Daniel Švec, Ingutis, spol. s r. o.
Stavba č. 8615 Kolektor Hlávkův most
Rekonstrukce Hlávkova mostu v Praze je plánována na nejbližší budoucnost a vynutila si přemístění inženýrských sítí mimo těleso mostu. Trvalé přemístění všech inženýrských sítí vedených pod tímto mostem je řešeno novým Kolektorem Hlávkův most, který spojuje stávající trasu kolektorů na levém a pravém břehu Vltavy. Jednalo se o složitou inženýrskou stavbu pod řekou, procházející složitými a poměrně variabilními geologickými podmínkami (dva geologické zlomy apod.). Původní morfologie je navíc v prostoru těšnovské strany narušena lidskou činností během starých úprav ramen Vltavy. V rámci stavby vzniklo mnoho zajímavých objektů – hloubená odbočná větev kolektoru, hlavní kolektorová trasa, technická komora 101, propojení do kolektoru Severní předmostí Hlávkova mostu (SPHM), šachty J102 a J104.

Stavba č. 8615 Kolektor Hlávkův most

Zvláštní ocenění poroty za rok 2018 a zároveň Cena veřejnosti Inženýrské komory 2018
• Ing. Adolf Herman, René Růžička, Ing. Josef Janíček, Tomáš Kirschner, ULAS, s. r. o.
Přesun kaple sv. Jana Nepomuckého a Panny Marie v Ivančicích-Letkovicích
Přesunutí kapličky v Letkovicích o 3 metry dále od silnice směrem na náves z důvodu zvýšení bezpečnosti osob a silniční dopravy. Pod ztužující rošt základů kaple byly umístěny ocelové nosníky, za které jeřáby kapličku zvedly a přeložily na nový železobetonový základ.

Přesun kaple sv. Jana Nepomuckého a Panny Marie v Ivančicích-Letkovicích

Ceny Inženýrské komory včetně finančního ohodnocení předali Ing. Pavel Křeček, FEeng., předseda ČKAIT, Ing. Jindřich Pater, místopředseda ČKAIT, a Ing. Pavel Pejchal, CSc., předseda komise. Cenu veřejnosti 2018 sponzorovanou pojišťovacím makléřem firmou GrECo JLT Czech Republic, s. r. o., předala zástupkyně makléře Ing. Petra Bartoníčková.

tisková zpráva, wd