Soutěže

ČDS 2014 studentské kategorie – výsledky

V úterý 16. června 2015 byly Betlémské kapli v rámci galavečera celostátní soutěže Česká dopravní stavba/technologie/inovace roku 2014 slavnostně předány rovněž ceny v její studentské kategorii. Oceněny byly nejlepší diplomové a bakalářské práce z oboru doprava a dopravní stavitelství. Soutěž je každoročně vypisována se záměrem podpořit zájem o studium technických oborů na vysokých školách.

Porota pracovala ve složení:
Ing. Pavel Švagr, CSc., předseda Správy státních hmotných rezerv (předseda)
Členové:
Ing. Tatiana Molková, Ph.D., prorektorka Univerzity Pardubice;
Ing. Petr Kumpošt, Ph.D., Fakulta dopravní ČVUT;
Ing. Václav Mach, čestný předseda ČKAIT;
Ing. Gabriela Příbramská, Společnost pro rozvoj silniční dopravy;
Mgr. Lenka Zachová, personální ředitelka společnosti Eurovia CS;
Ing. Pavel Hartig, ekonomický ředitel společnosti Swietelsky stavební;
Ing. Jan Novotný, CSc., Arcadis Czech Republic;
Ing. Ivo Toman, MBA, ředitel Odboru regionální dopravy ČD;
doc. Ing. Petr Holcner, Ph.D., Fakulta stavební VUT v Brně.

Porotci hodnotili rekordních 46 soutěžních bakalářských a diplomových prací. Vítězové již tradičně obdrželi kromě diplomů i šeky věnované zástupci vysokých škol a jednotlivých patronů.

Výsledky
Cena rektora ČVUT v Praze a šek na 20 000 Kč

● Ing. Vít Miština za práci: Možnosti využití evolučních technik pro predikci v dopravě.

Cena rektora Vysokého učení technického v Brně a šek na 20 000 Kč
● Ing. Tadeáš Volf za práci: Numerická studie chování pružného upevnění kolejnice k pražci.

Cena rektora Univerzity Pardubice a šek na 20 000 Kč
● Ing. Pavel Šeda za práci Nelineární analýza mostu č. 2-2043-15, E4 Kristineberg, Stockholm.

Cena rektora Západočeské univerzity v Plzni a šek na 20 000 Kč
● Ing. Jiří Štěno za práci: Studie podvozku pro regionální vozidlo.

Cena rektora Technické univerzity v Liberci a šek na 20 000 Kč
● Ing. Pavla Kopecká za práci: Optimalizace veřejné hromadné dopravy na Horehroní – Horehronský integrovaný dopravní systém (HIDOS).

Cena rektora Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava a šek na 20 000 Kč
● Jakub Řada za práci: Vliv těžiště na stabilitu vozidla – měřicí technika.

Cena děkanky Fakulty stavební ČVUT v Praze a šek na 10 000 Kč
● Bc. David Janečka za práci: Návrh dopravního řešení křižovatky ulic Komenského a Nezvalova v Hradci Králové.

Cena děkana Fakulty dopravní ČVUT v Praze a šek na 10 000 Kč
● Ing. Ondřej Vojtěchovský za práci: Místní komunikace pro propojení čtvrtí v Odolena Vodě.

Cena děkana Dopravní fakulty Univerzity Pardubice a šek na 10 000 Kč
● Ing. Jan Beneš za práci: Posouzení organizace dopravy na průtahu města Litomyšle silnice I/35.

Cena ředitele Institutu dopravy Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava a šek na 10 000 Kč
● Bc. Martin Heindl za práci: Pohyb osob s omezenou schopností pohybu v Mostě.

Cena společnosti SUDOP Group, a. s., a šek na 10 000 Kč
● Bc. Michal Šobr za práci: Rekonstrukce železniční stanice Volary.

Cena společnosti Eurovia CZ, a. s., a šek na 10 000 Kč
● Bc. Veronika Káplová za práci: Experimentální ověření nových zkoušek antivibračních rohoží.

Cena společnosti Arcadis CZ, a. s., a šek na 10 000 Kč
● Bc. Ivo Dostalík za práci: Studie řešení križovatky I/36 x I/37 – MÚK Palackého pomocí okružní křižovatky.

Cena společnosti České dráhy, a. s., a šek na 9000 Kč
● Bc. Pavel Purkart za práci: Železnice jako páteř dopravní obsluhy Rokycanska.

Cena společnosti Swietelsky stavební s. r. o. a šek na 5000 Kč
● Ing. Petra Čížková za práci: Analýza účinnosti nízké protihlukové clony v úseku železniční tratě Hlubočepy–Rudná.

Cena společnosti Strabag, a. s., a šek na 5000 Kč
● Ing. Jiří Schön za práci: Návrh tříčlánkového tramvajového vozidla se zaměřením na podrobný návrh klimatizace prostoru pro cestující.

tisková zpráva