Průmysl a obchod

Závěry z diskusního setkání Biomasa pro ekonomický rozvoj ČR

Dne 3. 11. 2011 se v Autoklubu ČR uskutečnil pod záštitou náměstka ministra zemědělství PhDr. Juraje Chmiela, CSc., kulatý stůl Biomasa pro ekonomický rozvoj ČR. Organizace se zhostila společnost TOP EXPO CZ, která má dlouhodobě problematiku alternativních zdrojů energie ve svém portfoliu. Víc než dvouhodinového jednání se zúčastnili představitelé rezortních ministerstev, oborových sdružení, akademické obce a dalších oborových organizací.
S ohledem na probíhající legislativní proces v PČR se bohužel nemohli dostavit zástupci příslušných výborů Senátu a Poslanecké sněmovny PČR, přestože přislíbili svoji účast.
Vlastní program byl rozdělen na část prezentační, ve které vystoupili se svými prezentacemi zástupci MZe, MPO, MŽP a CzBA. Druhá více než hodinová část byla věnována diskusi, kterou bravurně moderoval pan Přemysl Čech. O významu tohoto kulatého stolu hovoří závěry, ke kterým diskutující dospěli.
 
Kulatého stolu se zúčastnila řada významných hostů, nechyběli mezi nimi: (pt)
MZe ČR
Juraj Chmiel, náměstek ministra zemědělství
Petr Kalaš, poradce ministra zemědělství
Pavel Sekáč, vrchní ředitel Sekce rozvoje venkova
Petr Jílek, ředitel Odboru envirom. a ekologického zemědělství
Marek Světlík, vedoucí oddělení obnovitelných zdrojů energie
MŽP ČR
Pavel Zámyslický, ředitel Odboru změny klimatu
Vladimír Vlk, poradce ministra životního prostředí
Karel Bušta, pracovník oddělení výzkumu a vývoje
MPO ČR
Pavel Gebauer, vedoucí oddělení podpory OZE
HK ČR
Václav Hrabák, předseda Energetické sekce
ČTPB
Leoš Gál, předseda
CzBA
Jan Matějka, místopředseda představenstva
CZ Biom
Jan Habart, předseda sdružení
ČZU v Praze
Zdeněk Linhart, Provozně ekonomická fakulta
Stratég klub
Zdeněk Souček, prezident
EUROENERGY, s. r. o.
Josef Fiřt, ředitel a do 4. 7. 2011 předseda ERÚ
ČEZ, a. s.
Jan Kanta, ředitel sekce legislativa a trh
 
Závěry
Biomasa a biopaliva jsou důležitou součástí národního energetického mixu:
1. Se sektorovou prioritou na zajištění potravinové bezpečnosti země připravuje ministerstvo zemědělství Akční plán pro biomasu 2012–2020, zaměřený na efektivní využití disponibilní zemědělské půdy včetně trvalých travnatých porostů pro energetické účely.
2. Zemědělsko-energetické propojení je:
– rozšířením tradičního zemědělského zaměření,
– potenciálním finančním přínosem pro zemědělce,
– disponibilitou biomasy pro energetické využití v pevné, kapalné a plynné formě a výrobu tepla, elektřiny a biopaliv.
 
3. Biomasa v souladu s Národním akčním plánem pro OZE přispěje k dosažení závažného národního cíle daného EU směrnic do roku 2020: 13% podílu OZE na energetické spotřebě.
4. Nastává potřeba zjednodušení a sladění podpor pro oblasti OZE. Zvláště pro biomasu je potřeba vytvořit podpůrné prostředí jak na straně jejího zdroje tak i energetického využití a zamezit zneužívání těchto podpůrných nástrojů.
5. Existuje obava, že zájem o biomasu, zejména o omezený potenciál lesní štěpky ze strany elektroenergetiky a teplárenství povede k nárůstu její ceny a tím – vedle negativních důsledků podpory FV – ke zvýšení ceny elektřiny.
6. Trend k vyšší ceně biomasy – zvláště pro spalování – bude zesílen i vyšší poptávkou po biomase ze zahraničí, především z Německa a Rakouska.
7. Vedle využití biomasy ve zdrojích vyrábějících v kombinovaném cyklu elektřinu a teplo je třeba počítat i s decentralizovaným energetickým využitím biomasy na komunální úrovni.
 
Biomasa a biopaliva jsou podnětem pro potřebnou meziresortní spolupráci:
8. Zastoupení a aktivní účast zástupců MZe, MPO, MŽP potvrdily zahájení mezirezortního dialogu, a tak navázaly na činnost mezirezortní pracovní skupiny (MPO, MŽP, MZE, ERÚ), která řešila problematiku Biomasy již od jara 2010.
9. Ustavením Rady vlády pro energetiku a surovinovou strategii České republiky (9. 3. 2011), kterou vede ministr MPO, dostala mezirezortní jednání o problematice biomasy vyšší prioritu.
10. Komentáře zástupců Hospodářské komory, odborných asociací i akademické sféry byly přínosné; v mnohých příspěvcích zazněla obava, že problematika se řeší již v časové tísni.
 
Pro další rozvoj biomasy a biopaliv je nutné:
11. Dle názoru MZe je potřeba včas nárokovat dostatečné prostředky na podporu OZE (včetně biomasy) do sektorových požadavků na Evropské fondy na období 2014/2020.
12. Vytvořit stabilní investiční prostředí v ČR (nejen pro biomasu, ale pro všechny druhy OZE).
 
tisková zpráva společnosti TOP EXPO CZ