Průmysl a obchod

Z valné hromady České komory architektů

V Brně se konala v sobotu 21. dubna 2012 valná hromada České komory architektů (ČKA), na níž se sešlo více než 300 jejích členů. Kromě aktuálních problémů profese byl předmětem diskuse především návrh nové koncepce komunikační strategie ČKA, zadávání veřejných zakázek a architektonické soutěže, mimořádné členství a příprava nové soutěžní přehlídky realizovaných staveb. Rovněž proběhly volby do orgánů ČKA.
20 let od schválení zákona o výkonu povolání
Emeritní předseda ČKA Petr Bílek připomenul, že v roce 1992 byl schválen zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů, o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Boj o existenci profesních komor, zajištění sídla ČKA a připomínkování zákonů souvisejících s výkonem činnosti architekta byly hlavními prioritami tehdejších představitelů profese. Od té doby se podařilo mimo jiné navázat spolupráci s důležitými organizacemi u nás i ve světě (především ACE, UIA, EFAP), podílet se na legislativě české i zahraniční, autorizovat více než 3400 osob. Rovněž člen přípravného výboru komory Václav Aulický upozornil na složité začátky a poděkoval především Miroslavu Masákovi, Martinu Peterkovi, Janu Sapákovi a Jiřímu Plosovi za jejich tehdejší nasazení. Účastníci valné hromady si uvědomují, že je nutné si po dvaceti letech ujasnit priority a další směřování ČKA.
 
Architektura v poslanecké sněmovně
Mezi hosty valné hromady vystoupil poslanec Stanislav Polčák, předseda Výboru pro veřejnou správu a veřejný rozvoj. Uvedl, že pro následující období považuje za důležité podporovat architekturu, slíbil své působení na zástupce regionů na půdě Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a vyzval architekty, aby sami vyvíjeli tlak na politiky. Předseda ČKA Jan Vrana připomenul skutečnost, že také Senát Parlamentu ČR loni doporučil vládě ke schválení Politiku architektury ČR, dokument zpracovaný a dlouhodobě prosazovaný ČKA.
 
Komunikace ČKA
Pracovní skupina pro propagaci architektury při ČKA představila návrh nové Strategie komunikace ČKA. Rea-govala tak na požadavek členské základny z loňského roku, kdy se hovořilo o hledání cest ke zlepšení obrazu ČKA, nové komunikaci dovnitř (ke svým členům) i navenek (k médiím i veřejnosti). Diskutována byla rovněž funkce managera komunikace ČKA, a také význam kvalitního mluvčího ČKA, kterým by měl dle některých názorů být architekt, nejlépe člen představenstva jako doposud. Na základě předložené strategie se pro letošní rok podařilo prosadit realizaci nových webových stránek ČKA, intranetu, vizuálního stylu ČKA i užší komunikaci s novináři. Valná hromada uložila představenstvu ČKA dopracování komunikační strategie včetně konkrétních opatření.
 
Mimořádné členství v ČKA
Členové valné hromady diskutovali možnost, při níž by ČKA zastřešovala jako své mimořádné členy i neautorizované osoby (tedy osoby, které nesplňují požadavky autorizace – studenty, absolventy, odbornou veřejnost apod.). Tuto variantu navrhla Pracovní skupina pro propagaci architektury. Někteří architekti si ale pod termínem mimořádné členství představují jen omezený počet výjimečných osobností. Navíc varují, že by tato vrstevnatost komory mohla vést k jejímu zmatečnému vnímání (nikoliv jen jako organizace profesionálů) a ke zhoršení postavení ČKA jakožto uznávacího orgánu. Mnozí navrhují buď mimořádné členství jen pro architekty – čekatele na autorizaci, nebo zřízení samostatného uskupení nazvaného např. Spolek přátel ČKA.
 
Soutěžní přehlídka architektonických realizací
Již řadu let probíhají jednání mezi Obcí architektů a Českou komorou architektů o existenci jedné kvalitní přehlídky realizovaných staveb v České republice. Po různých typech spolupráce se v letošním roce dospělo k závěru, který valná hromada potvrdila: ČKA společně s Obcí architektů založí obecně prospěšnou společnost za účelem pořádání soutěže s pracovním názvem Grand Prix architektury. Dojte tak k transformaci současné Grand Prix architektů a k nastavení jejího financování.
 
Architektonické soutěže
Problematikou soutěží se zabývají dvě pracovní skupiny (PS pro soutěže a PS pro transparentní zadávání zakázek, která byla založena v loňském roce), jejichž cílem je širší uplatnění soutěže o návrh. I přes dosavadní značné úsilí ČKA lze jen konstatovat, že architektonických soutěží je stále málo, zakázky jsou většinou zadávány netransparentně, zpravidla prostřednictvím veřejných obchodních soutěží, v nichž je hlavním kritériem posuzování nejnižší nabídková cena. ČKA se snaží regulérní architektonické soutěže prosazovat, často však naráží na jejich neregulérní modifikace (někteří vypisovatelé soutěží totiž nerespektují Soutěžní řád ČKA a např. nesestaví odbornou porotu, ani nestanoví finanční ceny a odměny). Vzhledem k velkému počtu neregulérních soutěží byl proto na valné hromadě diskutován návrh, aby autorizovaní architekti nebyli Stavovským soudem ČKA disciplinárně trestáni za účast v neregulérních soutěžích a nebyl jim tak zamezován přístup k zakázce. Řada architektů ovšem takový postup považuje za erozi profesních řádů ČKA a cestu k nikdy nekončícímu ustupování zadavatelům zakázek. Někteří takový ústupek považují i za porušování zákona, který komoře ukládá bránit konání neregulérních soutěží. V uplynulém roce se ČKA stala spoluautorem vyhlášky k zákonu o veřejných zakázkách, která vychází ze Soutěžního řádu ČKA. Vyhláška byla zpracována pro MMR. Pokud by se podařilo prosadit schválení vyhlášky ministrem, stala by se závazným dokumentem pro veřejné zadavatele.
 
Veřejně dostupná valná hromada
Dosud byla valná hromada ČKA přístupna jen členům této profesní organizace. Ze strany nečlenů je však patrný zájem o účast na jejím jednání. Představenstvo bylo proto pověřeno, aby hledalo způsoby, jak přístup na zasedání valné hromady umožnit všem.
 
Volby do orgánů ČKA
Do představenstva ČKA byli zvoleni: Pavel Hnilička (za region Praha), Ladislav Kuba (za region Morava), Jo-sef Panna (za region Čechy), Jan Sapák (za region Morava). V představenstvu dále setrvávají: Tomáš Bezpalec, Petr Janda, Milan Košař, Petr Lešek, David Mareš, Vlado Milunić, Barbara Potysz, Josef Smutný).
Do dozorčí rady ČKA byli zvoleni: Miroslav Holubec (za region Praha), Josef Patrný (za region Čechy), Pavel Rada (za region Morava). V dozorčí radě dále setrvávají: Jan Drahozal, Zdeněk Jiran, Jan Kaštánková, Josef Kopečný, David Mikulášek, Tomáš Vích.
Do Stavovského soudu ČKA byli zvoleni: Karel Doležel, Pavel Kopecký, David Mateásko. Ve Stavovském soudu setrvávají: Jan Kozel, Petr Kučera, Milan Nytra, Martin Peterka, Josef Vrana, Václav Šebek
Valná hromada rovněž uložila představenstvu ČKA vypracovat do příští valné hromady takový návrh změny Organizačního a jednacího řádu ČKA, který by omezil volební období všech členů orgánů na dvě po sobě jdoucí.
 
Česká komora architektů je profesní institucí s přeneseným výkonem státní správy. Valnou hromadu, jako svůj nejvyšší orgán, svolává jednou ročně. Setkání všech autorizovaných architektů je platformou, na níž lze diskutovat otázky profese architekta a jejich možné řešení, schválit změny řádů ČKA, odsouhlasit rozpočet, zvolit nové členy do orgánů ČKA atd. Zároveň je možné uložit představenstvu ČKA v závěrečném usnesení valné hromady konkrétní úkoly na další rok.
tisková zpráva