Průmysl a obchod

V České Třebové funguje rekonstruovaná čistírna a nová kanalizace

V České Třebové je ve zkušebním provozu čistírna odpadních vod, která byla rekonstruována s využitím dotací Evropské unie. Zároveň byla rozšířena kanalizační síť ve městě, informovala ČTK Ludmila Rašnerová z radnice. 
Celkové stavební náklady dosáhly téměř 262 miliónů korun bez DPH. Na projekt získala Vodárenská společnost Česká Třebová, vlastněná městem a dvěma sousedními obcemi, dotaci 188 miliónů korun z Operačního programu Životní prostředí a 11 miliónů korun od Státního fondu životního prostředí.
Byla vybudována gravitační a tlaková kanalizace v místní části Lhotka a v několika ulicích o celkové délce 2874 metrů s odlehčovacími objekty, domovními čerpacími jímkami a 567 metry kanalizačních odboček. Na kanalizaci je možné nově připojit 200 obyvatel.
Čistírna byla rekonstruována za plného provozu. Na místě dřívějších nevyužívaných budov byly postaveny nové – trafostanice, objekty pro mechanické předčištění a třetí stupeň čištění, biologické linky, deponie kalu, čerpací stanice, dešťová zdrž, komunikace a garáže. Rekonstruovány byly kalojemy, strojovna, jímky přebytečného kalu, provozní budova a další zařízení. Nové jsou technologie, elektrické rozvody, venkovní osvětlení a sadové úpravy.
Největší část biologického čistění je realizovaná v tzv. biologických linkách. Jsou celkem čtyři a tento počet biologických linek v jedné ČOV je v České republice ojedinělý. Biologické linky jsou nerezové vestavby, umístěné v monolitických železobetonových nádržích a slouží jako dosazovací a aktivační nádrže současně.
V celé čistírně byla vybudována nová potrubí, původní potrubní trasy byly postupně rušeny. Gravitační potrubí přivádějící odpadní vody do ČOV, včetně odlehčení, je ze sklolaminátu o průměrech 600 a 700 mm. Výtlak a odtah z biologických linek byl vybudován také ze sklolaminátu, ale s průměry 300, 350 a 400 mm. Zbývající gravitační potrubí je z PVC o průměrech 150, 300 a 350 mm. Tlakové potrubí je převážně z potrubí PE100 SDR17 a slouží pro kalové hospodářství, jeho zpracování a uskladnění.
„Rekonstrukce čistírny zajišťuje její schopnost splnit emisní limity na odtoku dle platných předpisů kategorie čistíren pro 10 až 100 tisíc ekvivalentních obyvatel, přičemž kapacita ČOV Česká Třebová dosáhla 20 000 ekvivalentních obyvatel,“ uvedl starosta České Třebové Jaroslav Zedník.
Zakázku podle projektu firmy AQUA PROCON, s. r. o., realizovalo sdružení firem OHL ŽS, a. s., a HOCHTIEF CZ, a. s.
Práce byly zahájeny v srpnu roku 2011 a rekonstrukce ČOV byla dokončena v prosinci 2012, kompletní dílo bylo dokončeno v lednu 2013. Kolaudace kanalizace byla dokončena v únoru 2013. Od ledna 2013 běží roční zkušební provoz ČOV Česká Třebová, po kterém bude ČOV zkolaudována a uvedena do trvalého provozu.
zpráva ČTK, tisková zpráva OHL ŽS, a. s.