Průmysl a obchod

Technické problémy památkové péče z pohledu ČKAIT

Dne 19. června 2014 se v sídle České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) konala tisková konference na téma technologie a technické problémy památkové péče. ČKAIT se na jedné straně snaží o podporu maximálně exaktních metod a přístupů k památkám a na druhé straně i o to, aby památky byly vraceny do života a nestávaly se jen mrtvým, nákladně udržovaným majetkem zatěžujícím společnost nadměrnými výdaji.

Při obnově památek je nutné přihlížet k vlastnostem historických materiálů a konstrukcí. Historické materiály a konstrukce mají jiné vlastnosti než materiály současné. Zásady použité pro historické stavby byly v mnoha směrech odlišné od dnešních zvyklostí a předpisů. Zachování konstrukcí z původního materiálu je vždy prioritou, nicméně je třeba připustit, že v některých případech není dochování původní konstrukce technicky možné.
Současné materiály mají jiné vlastnosti a životnost, ale jejich užití pro památkové objekty je méně vhodné. U památkově chráněných objektů nebo i na objektech v památkových rezervacích a zónách je požadováno užití materiálů, které dnes pokládáme za materiály nižší životnosti, nebo jsou požadovány systémy konstrukcí, dnes již podle příslušných předpisů nepřípustné. Znamená to, že investor dostává dílo s omezenými zárukami, nebo dokonce bez možnosti záruky za provedené dílo podle současných podmínek užití materiálu či konstrukce. Tato nevýhoda není nijak kompenzována, byť je rozhodnutí o užití činěno ve veřejném zájmu.
Odbornost památkové péče je zajištěna Národním památkovým ústavem. Stav, kdy jedna instituce dává odborné vyjádření a vlastní správní úkon vykonává pověřená obec, je danou skutečností, která nebude patrně měněna.
ČKAIT se snaží v oborech, které jí jsou vlastní, tedy v oblasti konstrukce, materiálu a jeho životnosti, popřípadě ve vztahu stavebního díla s vnějším prostředím, s památkáři spolupracovat. Byla uzavřena smlouva o spolupráci ČKAIT a NPÚ, od které si obě strany slibují zlepšení výsledků v oblasti údržby, restaurování a oprav památek.
ČKAIT bude podporovat zejména exaktní metody a postupy při nakládání s památkami a dále pak i obnovu tradičních postupů a řemeslných oprav. Určitou opatrnost je třeba zachovat v oblasti schematických plánů restaurátorských prací, a to i tam, kde by bylo možné použít řemeslné opravy. Mnohdy je výsledek opravy v rámci řemesla ve svém výsledku lepší a věrohodnější.
ČKAIT pozorně sleduje přípravu nového zákona a má svého zástupce mezi členy přípravné komise. Současný stav zákona pokládá za přijatelný pro budoucí použití a nemá zásadní připomínky k podobě připravovaného zákona. Zákon poměrně podrobně stanovuje i podmínky poznání památek s tím, že stavebněhistorické průzkumy se stávají vázanou živností s konkrétně stanovenými podmínkami. Otázkou zůstává problém doposud nepoznaných památek, na jejichž ochranu by mělo být pamatováno, zejména tehdy, kdy jsou součástí památkových rezervací a zón.
Václav Jandáček,
autorizovaný inženýr pro obory pozemní stavby, statika a dynamika staveb. Člen legislativní komise ČKAIT