Průmysl a obchod

Sdružení pro výstavbu silnic navrhuje změny financování dopravní infrastruktury

Silniční výstavbu v Česku by podpořilo rozložení financování jednotlivých staveb do více let, celkové úspory a projekty PPP spolupráce veřejného sektoru a soukromých firem a nastavení finančních toků, tak aby finance pro dopravní infrastruktury tvořily ucelený okruh.

Novinářům to řekl Petr Svoboda, jednatel Sdružení pro výstavbu silnic Praha, jehož členy jsou největší stavební firmy v Česku. Objem výstavby silničních staveb v Česku, plánovaný ministerstvem dopravy v koncepci rozvoje dopravní infrastruktury, je nedostatečný, zopakovali stavbaři.
SVS poté, co bylo přizváno do pracovní skupiny k tvorbě superstrategie, zpracovalo jako pomoc materiál Návrh alternativ financování silniční infrastruktury. Následně byla ale pracovní skupina zúžena, zástupce SVS v ní již nemohl pracovat a materiál tak nebyl využit.
Materiál, který je k dispozici na webu SVS (zde), nabízí možnosti, jak získat potřebné finanční prostředky tak, aby finance pro silniční infrastrukturu tvořily ucelený oběh a sektor nebyl tak závislý na investicích ze státního rozpočtu. Zlepšila by se tím stabilita sektoru, což by mělo příznivý vliv i na zaměstnanost a využití kapacit firem. Podobný model se podle Svobody osvědčil v Německu.
Alternativy financování SVS spatřuje v následujícím:
● úspory v rozestavěných stavbách,
● úspory ve stavbách připravovaných,
● rozložení (posunutí termínů dokončení) staveb v čase – nikoliv jejichkonzervace,
● odložené financování staveb v dlouhodobějším horizontu (úhrada faktur v horizontu více let),
● uplatnění navýšení národního podílu v rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI),
● upravení systému zadávání staveb,
● realizace projektů PPP.
 
Stejně jako získání potřebných zdrojů je důležitá jejich alokace. V několika minulých letech bylo financování soustředěno především na dobudování chybějící páteřní sítě dálnic, v tomto období byla značně podhodnocena údržba infrastruktury. Bohužel se dosud nepodařilo dobudovat s využitím financí z privatizace, z evropských fondů a z půjček ucelenou základní síť.
Pro získání většího objemu financí na dopravní stavby nabízí Sdružení pro výstavbu silnic Praha plán Svazu podnikatelů ve stavebnictví (SPS) z prosince minulého roku. SPS v něm vybízel například ke zvýšení cen dálničních známek a sazeb mýtného a zavedení hromadné daně z motorových vozidel. Další logický zdroj financí vidí v příjmech ze spotřební daně z paliv, která jsou z velké části spotřebovávána právě při dopravě.
Útlum ve stavebnictví je podle Svobody zřejmý už delší dobu a je možné jej sledovat i z množství vyrobené asfaltové směsi, která je nejběžnějším stavebním materiálem v oboru. Podle něj se v Česku v roce 2006 vyrobilo této směsi 7,5 miliónu tun, loni výroba klesla na šest miliónů a v letošním roce odhaduje propad výroby na pět miliónů tun.
Dopady snížení financí v resortu u rozestavěných a zastavených staveb v přípravě nebudou podle SVS žádné, pokud bude pohlídána platnost územních rozhodnutí. Problém může být u staveb, kde je vydáno stavební povolení a termín zahájení se odsouvá – nezahájí-li investor stavbu, kde byl vyvlastněn pozemek, může původní vlastník „vyvlastněného" pozemku požádat o jeho navrácení pro zjevnou nepotřebnost k plnění veřejného zájmu.
Nejhorší dopady však lze očekávat na stavby, u kterých investor dosud nezískal územní rozhodnutí. Už dnes je prodlení v přípravě dvouleté. Kladné stanovisko orgánů ochrany přírody a krajiny k procesu posuzování vlivu na životní prostředí EIA, které je podmínkou vydání územního rozhodnutí, má platnost maximálně 5 let. S ohledem na změny stavu přírody nelze počítat ve většině případů s jeho prodloužením, což vrací proces přípravy staveb zpravidla o 2–5 let zpět.
Srovnání výroby asfaltových směsí po měsících a průměrných teplot v roce 2010, největší objem výroby byl v říjnu, zdroj SVSV této souvislosti zástupci SVS zmínili nutnost lepší koordinace a předprojektové přípravy, která má rozhodující vliv na celkovou dobu výstavby. Jako dobrý příklad zmínil místopředseda SCS Ing. Radovan Hrnčíř dálnici D47. Za velmi důležitý zdroj potenciálních úspor považuje SVS včasné zvážení alternativních řešení ať již z hlediska trasování, nebo volby optimální technologie významných objektů (mosty, tunely) už ve fázi plánováí stavby. V tomto směru se SVS vpodstatě shoduje s organizacemi hájícími zájmy ochrany přírody.
SVS také upozorňuje na zbytečné náklady, které vznikají nekvalitním provedením rekonstrukcí, jejich špatným načasováním (rekonstrukce se často provádějí za nevhodných klimatických podmínek, viz graf – nejvíce prací probíhá v říjnu) a také zanedbáním včasných oprav menších poškození. Jeho následkem jsou pak mnohem větší poruchy, jejichž oprava je pochopitelně výrazně náročnější.
 
Sdružení pro výstavbu silnic Praha má 50 členů, mimo jiné to jsou Hochtief, Metrostav, Skanska, Strabag či Eurovia. Členské organizace se zabývají výstavbou, rekonstrukcemi a údržbou dálnic, silnic a mostů, jejich projektováním a poradenstvím, některé také výrobou a prodejem stavebních materiálů nebo strojů.
V letošním roce organizace slaví 30. výročí svého založení. Předmětem její činnosti je především zabezpečování společných zájmů členských organizací v oblasti poskytování technicko-ekonomických informací, vzdělávání, tvorby rozvojových záměrů. Podílí se také na přípravě norem. SVS je organizátorem mezinárodní konference Asfaltové vozovky, jejíž další ročník se uskuteční 22.–23. listopadu 2011 v kulturním domě Metropol v Českých Budějovicích.
SVS je kolektivním členem Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR a Evropské asociace pro asfaltové vozovky.
mi, zpráva ČTK