Průmysl a obchod

ČKAIT vyhlásila svoje ceny za rok 2013

Dne 29. 3. 2014 proběhlo vyhlášení X. ročníku Ceny Inženýrské komory. Slavnostní ceremoniál byl součástí Shromáždění delegátů ČKAIT v Národním domě na Smíchově v Praze. Na počest Ceny ČKAIT 2013 mohli účastníci Shromáždění delegátů zhlédnout retrospektivní přehled cen od roku 2004, kdy byla Cena vyhlášena poprvé.
Prostřednictvím Ceny ČKAIT si komora klade za cíl veřejně ocenit inženýrskou práci z řad autorizovaných inženýrů a techniků z celé republiky a inspirovat začínající inženýry a techniky, nebo studující na technických školách, k podobným unikátním dílům, technologickým návrhům ze všech autorizačních oborů a specializací.
Hodnotitelská porota: Ing. Pavel Pejchal, CSc., předseda; prof. Ing. Josef Aldorf, DrSc., Ing. Svatava Henková, prof. Ing. Vladimír Křístek, DrSc., Ing. Jindřich Pater, Ing. Pavel Štěpán, prezident ČSSI, prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc., rektor VUT v Brně a představenstvo ČKAIT.
 
Ocenění:
Kolektiv autorů Ing. Jan Rožek, Ing. Jiří Pechman, Ing. Vlastimil Horák a Ing. Lubomír Kosík, AMBERG Engineering Brno, a. s., za Tunel Jablunkovský II. – Zmáhání závalu
Komise ČKAIT ocenila návrh technického řešení pro zmáhání závalu při přestavbě původního jednokolejného tunelu Jablunkovská II (z roku 1917) na dvoukolejný. Při ražbě v roce 2009 došlo k jednomu z největších závalů v novodobé tunelářské historii v České republice z důvodu komplikovaných a velmi proměnlivých geologických podmínek. Závalem došlo i k ovlivnění stability sousedního souběžného tunelu Jablunkovský I.
Přínosem projektové dokumentace je uplatnění technologických postupů a jedinečné konstrukce primárního ostění, která při zmáhání závalu nebyla doposud v ČR uplatněna. Zvolené řešení uplatňuje jedinečnou konstrukci a technologický postup v daných geologických poměrech, které umožnilo bezpečnou a hospodárnou prorážku tunelového výrubu přes oblast závalu. Dále řešení obsahuje minimalizaci rizik vyplývajících z negativního vlivu závalu i vlastních stavebních činností při jeho zmáhání na souběžný tunel Jablunkovský I.
 
Ing. Vladimír Janata, CSc., a Ing. Jiří Lahodný, Ph.D., EXCON, a. s., za Atmosférickou superstanici Křešín u Pacova, kotvený stožár 250 m
Komise ČKAIT ocenila originální řešení příhradového kotveného stožáru s novými konstrukčními prvky o výšce 250 m, který je svou výškou a rozměry v České republice ojedinělý. Stožár je určen výhradně pro vědecké účely – zkoumání globálních změn klimatu v České republice. Konstrukce stožáru je výrazně dynamicky namáhaná, proto bude sloužit i pro potřeby zkoumání charakteristik větru a odezvy konstrukce na zatížení větrem.
 
Ing. Milan Komínek, AF-CITYPLAN, s. r. o., Ing. Zdeněk Avenarius, AZ CONSULT, spol. s r. o., za I/30 Ústí nad Labem, dopravní opatření – povodňová hráz
Komise ČKAIT ocenila především komplexnost navrženého řešení nevyhovujícího stavu průjezdního úseku regionálně významné silnice I/30 městem Ústí nad Labem v ulici Přístavní, kde docházelo k častému zaplavování této silnice řekou Labe. Při návrhu řešení byla zohledněna i nedostatečná podjezdná výška pod mostem Dr. E. Beneše a byla zvýšena kapacita a komfort při průjezdu krajským městem Ústí nad Labem. V neposlední řadě došlo k propojení přístaviště osobních lodí s centrem města.
 
● Ing. Lubomír Krova, Ph.D., za OpenBook – systém prostorové prefabrikace dřevostaveb.
Komise ČKAIT ocenila inovační prvek nazvaný Sloupová kotevní patka SKP, který má význam při montáži prefabrikovaných dřevostaveb. Tento prvek je chráněn užitným vzorem. Systém prostorové prefabrikace dřevostaveb využívá dva typy modulů. První modul je koncový (levý a pravý). Tyto moduly jsou součástí každé sestavy, nejmenší jednotka je tvořena pouze těmito dvěma moduly. Druhým typem je střední – mezilehlý moduly, který svou délkou odpovídá koncovým modulům a má variabilní šířku od 1,92 m do 3,45 m.
Tunel Jablunkovský II. – Zmáhání závaluAtmosférická superstanice Křešín u Pacova, kotvený stožár 250 m
I/30 Ústí nad Labem, dopravní opatření – povodňová hrázOpenBook – systém prostorové prefabrikace dřevostaveb
 
Součástí ocenění je cena a finanční ohodnocení. Cenu ČKAIT předal předseda ČKAIT Ing. Pavel Křeček, místopředseda ČKAIT Ing. Jindřich Pater a předseda hodnotitelské poroty soutěže a člen představenstva ČKAIT Ing. Pavel Pejchal, CSc.
„Srdečně blahopřeji všem letošním vítězům. CENA ČKAIT 2013 představuje technické i laické veřejnosti vynikající díla současnosti, schopnost řešit progresivní konstrukční a technologické provedení staveb. Přínosem jsou nové, originální poznatky a aplikace z oblasti stavebních konstrukcí a materiálů, statiky,“ uvedl Ing. Pavel Pejchal, CSc.
Díla oceněných autorů budou prezentována v publikacích ČKAIT, včetně internetových stránek, v časopise Inženýrská Komora a v dalším odborném tisku. ČKAIT také připravila do foyer stavebních fakult v Praze, Brně a Ostravě reprezentační přehled Cen ČKAIT za uplynulá období.
 
Současně s vyhodnocením X. ročníku soutěže byl na Shromáždění delegátů ČKAIT vyhlášen XI. ročník Ceny ČKAIT 2014. Přihlášky, podrobné informace a podmínky soutěže jsou k dispozici v oblastních kancelářích ČKAIT, kde jsou autorizovaní inženýři registrovaní, a na oficiálních stránkách Komory – www.ckait.cz.
tisková zpráva