Průmysl a obchod

ČKA odsoudila architekty brněnského Auparku za porušení profesní etiky

Představenstvo České komory architektů (ČKA) potvrdilo rozsudek Stavovského soudu ČKA a odsoudilo autorizované architekty Jaroslava Dokoupila a Radoslava Kobzu z brněnského ateliéru ArchDesign za neetické chování a nepředcházení vzniku střetu zájmů ve vztahu k laické i odborné veřejnosti.
Architekti totiž pracovali v obdobné záležitosti pro dva klienty s rozdílnými zájmy. Rozsudek nabyl v těchto dnech právní moci.
 
Územní studie měla prokázat vhodnost záměru
Společnost Aupark přišla v roce 2007 se záměrem vybudovat na svých pozemcích v Brně polyfunkční centrum. Zpracování projektu bylo investorem centra zadáno kanceláři ArchDesign. V roce 2010 nechal v souvislosti s plánovaným záměrem Magistrát města Brna vypracovat studii „Podmínečné přípustnosti prodejních ploch v objektu Aupark Brno“. Ve výběrovém řízení oslovil tři kanceláře, mezi nimi také ArchDesign, který zakázku získal a v roce 2011 územní studii magistrátu odevzdal. Cílem studie bylo mimo jiné ověřit únosnost zatížení území stavbou a přípustnost požadovaného rozsahu prodejních ploch v obchodním centru stanoveného na 14 000 m2. Měly být také prozkoumány možnosti dopravní obsluhy, parkování atd. Pokud by studie vyzněla pro záměr výstavby polyfunkčního centra nepříznivě, pravděpodobně by to znemožnilo jeho realizaci v plánovaném rozsahu.
 
Hrozící střet zájmů byl nezpochybnitelný
Architekti Dokoupil a Kobza, jakožto generální projektanti Auparku, zastupovali současně jednak zájmy soukromého investora polyfunkčního centra a současně pro magistrát zpracovávali územní studii s ohledem na zájmy města. Mohlo tedy dojít ke střetu zájmů veřejného a soukromého. Projektanti byli odpovědní dvěma stranám. Ve vztahu k soukromému klientovi, pro něhož připravovali kompletní projektovou dokumentaci Auparku, měli nepochybně na pozitivním posudku a schválení záměru, a tím na realizaci stavby, také svůj osobní zájem. Architekti tedy nebyli při zpracování územní studie pro magistrát nezávislí. Hrozící nebezpečí vzniku střetu zájmů bylo v jejich případě zcela nezpochybnitelné (ponechme stranou, zda ke střetu zájmů skutečně došlo, či nikoliv). Jejich jednání mohlo ohrozit zájmy velmi širokého spektra osob a také zájem na udržitelném rozvoji města Brna.
Dozorčí rada ČKA se začala chováním projektantů zabývat na základě podnětu brněnského občanského sdružení Brnění v roce 2011, poté předala disciplinární kauzu k prošetření Stavovským soudem ČKA, který dotyčné uznal vinnými. Proti rozsudku se architekti odvolali k představenstvu ČKA.
 
Porušení etického řádu ČKA
Představenstvo ČKA potvrdilo odsuzující rozsudek Stavovského soudu ČKA z března letošního roku. Členové představenstva jsou přesvědčeni, že architekti tím, že „pracovali pro investora Auparku s cílem realizace jeho záměru a současně přijali od magistrátu zakázku na zpracování územní studie Auparku, která měla pouze jediný účel – a to prověřit přípustnost tohoto záměru, nevyvarovali se střetu zájmů směrem k veřejnosti“. ČKA je ze zákona pověřena dohlížet nad výkonem profese svých členů. Autorizovaní architekti Radoslav Kobza a Jaroslav Dokoupil porušili vnitřní řády své profesní komory. Z nich vyplývá všeobecná povinnost předcházet za všech okolností takové situaci, kdy by mohl nastat riziko možného vzniku střetu zájmů. Konkrétně došlo k porušení ustanovení § 23 Profesního a etického řádu ČKA: „Architekt předchází vzniku střetu zájmů ve vztahu k laické i odborné veřejnosti, zejména se vyvaruje situace, v níž by při výkonu odborné správní činnosti rozhodoval ve věci, v níž sám vypracoval pro klienta příslušné dokumenty nebo k níž vypracoval odborný posudek nezbytný jako podklad pro toto rozhodnutí”.
Představenstvo je toho názoru, že jde o prohřešek proti etice profese, kterého by se autorizovaná osoba neměla dopustit.
 
Zmatečný postup magistrátu
Česká komora architektů upozornila počátkem listopadu svým dopisem Magistrát města Brna na nevhodný postup při poptávkovém řízení na zpracování územní studie Aurparku. Aby byla požadovaná studie nezpochybnitelná a ze strany veřejnosti plně respektovaná, měl magistrát oslovit nezávislé projektanty. Ten ale svým chováním v podstatě umožnil vznik střetu zájmů, protože poptal mezi jinými také společnost ArchDesign, která byla spojena s investorem stavby. Pokud by měla společnost jen doplnit podklady pro rozhodování stavebního úřadu, pak by byl takový postup akceptovatelný. Ale územní studie Auparku požadovaná magistrátem měla důležitější účel – nahradit územně plánovací dokumentaci spojenou s úpravou směrné části územního plánu! „Jelikož se jedná o poměrně důležitý krok, veřejnost jistě právem očekávala, že územní studie, která má prověřit přípustnost investičního záměru a kterou jí předkládá orgán veřejné správy, bude nestranná a zpracovaná nezávislou osobou, nikoliv osobou současně pracující pro investora tohoto záměru. Dříve nebo později musela vyvstat otázka, zda by územní studie neměla být nezávisle přezkoumána. Tím by byla zprostředkovaně zpochybněna, nebo dokonce zmařena práce pořizovatele,” vysvětluje situaci David Mareš, člen odvolacího senátu představenstva ČKA.
 
Jednání ve veřejném zájmu
Výkon povolání autorizovaného architekta je vysoce kvalifikovanou nezávislou tvůrčí autorskou činností, mající významný vliv na utváření prostředí. Architekti se proto musejí řídit platným právem, řády ČKA a dodržovat slib, který je zavazuje dbát veřejného zájmu za všech okolností. Jsou povinni chovat se tak, aby nemohla být zpochybněna jejich nezávislost a čestný a profesionální výkon činnosti. Předcházet vzniku střetu zájmů by v tomto případě znamenalo neucházet se vůbec o zakázku na zpracování územní studie pro magistrát.
 
Trest
Každému z dvojice architektů bylo uděleno disciplinární opatření – pokuta ve výši 50 000 Kč (dle § 20 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě). Zároveň se tyto osoby nesmějí po dobu tří let zúčastnit výběrových řízení na veřejné zakázky.
Rozhodnutí představenstva již nabylo právní moci. Není proti němu opravný prostředek. „Pokud by architekti s rozhodnutím ČKA nesouhlasili, mohou podat do dvou měsíců od doručení jeho písemného vyhotovení žalobu ke správnímu soudu,” uzavírá Martina Synková, právnička ČKA.
tisková zpráva