Průmysl a obchod

Česká Kamenice má novou čistírnu odpadních vod

V České Kamenici byla v úterý 26. června slavnostně otevřena čistírna odpadních vod, která v uplynulých měsících prošla kompletní rekonstrukcí. Tu provedly společnosti SYNER a Kunst Hranice. V těchto dnech probíhají komplexní zkoušky a 1. července bude zahájen roční zkušební provoz.
Stavební práce probíhaly za provozu a začaly už v prosinci 2010. Rozsáhlými úpravami a intenzifikací se kapacita čistírny zvýšila natolik, že dokáže čistit vodu až pro 8000 obyvatel, přičemž dřívější kapacita byla o 3000 menší. Navýšení kapacity tak umožňuje napojení dalších částí Kamenického Šenova-Práchně i Dolního a Horního Prysku. Stavba přišla na 67,927 miliónů korun (bez 20 % DPH). Investorem je Severočeská vodárenská společnost, které se podařilo získat dotaci Ministerstva zemědělství ve výši 22,939 miliónů korun v kombinaci se zvýhodněným úvěrem až do výše 36,048 miliónů korun.
„ČOV v České Kamenici nepatří mezi největší díla, ale určitě to není stavba jednoduchá. Pozlobilo nás počasí i velká voda v řece Kamenici, nebylo vždy jednoduché sladit potřeby stavby s nepřetržitým provozem čistírny, ale myslím, že jsme vše zvládli se ctí. Povedlo se to díky dobré projektové přípravě, díky výborné spolupráci s projektantem a investorem a díky dobré práci realizačního týmu,“ uvedl k realizaci jedné z čistíren již v průběhu výstavby za členy sdružení zhotovitelů Martin Borovička, generální ředitel SYNER.
 
ČOV je po rekonstrukci mechanicko-biologická se simultánní nitrifikací a denitrifikací, s aerobní stabilizací a strojním odvodněním kalu a chemickou eliminací fosforu. Na přítokovém potrubí je umístěn lapák štěrku a strojně stírané hrubé česle. Lapák štěrku je vyklízen hydraulickým drapákem do kontejneru. Za česlemi odpadní vody natékají přes odlehčovací komoru do dešťové zdrže. Z té jsou čerpány na integrované hrubé předčištění umístěné v objektu provozní budovy. Odtud mechanicky předčištěné odpadní vody natékají gravitačně do rozdělovacího objektu. Biologická část je tvořena dvěma linkami oběhové aktivace se simultánní denitrifikací a nitrifikacím ve vnějším mezikruží a kruhovou dosazovací nádrží uvnitř. Přebytečný kal je čerpán do kalojemu. Aerobně stabilizovaný kal je strojově odvodňován a vylisovaný kal je dopravován do kontejneru. Na ČOV je umístěna nadzemní dvouplášťová nádrž o objemu 10 m³ pro chemickou eliminaci fosforu.
tisková zpráva