Průmysl a obchod

CEEC Research: Kvartální analýza českého stavebnictví Q4/2017

Výkon stavebního sektoru poroste v letošním roce méně, než se původně předpokládalo, a to v průměru o 3,1 procenta. Růst tržeb stavebních firem by měl dosáhnout úrovně 6,3 procenta, přičemž dařit se bude především malým a středním firmám a pozemnímu stavitelství. Nová vláda by měla jako svou klíčovou prioritu pro rozvoj stavebnictví vytyčit zrychlení procesu povolování staveb. Legislativně by výstavbu nejvíce zjednodušila možnost spojování územního řízení, stavebního řízení, společně s EIA. Vyplývá to z Kvartální analýzy českého stavebnictví Q4/2017 zpracované analytickou společností CEEC Research ve spolupráci se Skupinou Saint-Gobain.

Kvartální analýza českého stavebnictví Q4/2017Výkon českého stavebnictví by se měl podle ředitelů stavebních společností v letošním roce zvýšit v průměru o 3,1 procenta, což oproti predikcím z předchozí Kvartální analýzy (4,2 procenta) představuje zpomalení o jeden procentní bod. Na takovém vývoji se shoduje drtivá většina (91 procent) ředitelů stavebních společností, bez významnějších rozdílů v závislosti na velikosti firmy či jejím zaměření. Další růst sektoru se očekává v roce 2018, kdy by měl v průměru dosáhnout úrovně 3,5 procenta.

Rychleji než výkon sektoru porostou tržby stavebních společností, které by se měly v letošním roce v průměru navýšit o 6,3 procenta. Výrazně lépe se bude dařit firmám zaměřeným na pozemní výstavbu (růst 8,4 procenta) a malým a středním společnostem (růst 7,8 procenta). Pesimističtější jsou v předpovědích velké stavební firmy (růst 4,1 procenta) a společnosti zabývající se inženýrskými stavbami, které predikují růst tržeb dokonce jen na úrovni 1,5 procenta. V příštím roce by mělo podle předpovědí vývoje tržeb dojít ke zpomalení a růst by měl v průměru dosáhnout hodnoty 4,4 procenta.

Stavební společnosti měly v době prováděného výzkumu, tedy v říjnu a listopadu 2017, nasmlouvané zakázky v průměru na více než půl roku (7,7 měsíce) dopředu. Vytížení kapacit jednotlivých společností se stále pohybuje ve velmi vysokých hodnotách. Velké stavební firmy jsou aktuálně vytíženy v průměru na 94 procent, malé a střední pak na 93 procent. V pozemním sektoru evidují ředitelé vytíženost na úrovni 95 procent. Největší rezervu deseti procent má naopak sektor inženýrského stavitelství.

Nová vláda by měla za svou klíčovou prioritu považovat zajištění zrychlení procesu povolování staveb. Na stupnici od 0 do 10, kde desítka představuje faktor, který by maximálně pomohl rozvoji českého stavebnictví, ohodnotili ředitelé stavebních společností tento krok vysokou známkou 9,1 bodu. Velkou vypovídací hodnotu má v tomto ohledu fakt, že v celosvětovém hodnocení rychlosti a transparentnosti povolování staveb podle Světové banky Doing Business jsme v současnosti až za Kongem na 127. místě.

K dalším důležitým krokům nové vlády by podle provedeného výzkumu mělo patřit stanovení investičního rámce minimálně na 4 roky dopředu (8,0 bodu z 10) a zvýšení objemu investičních prostředků do stavebnictví (7,7 bodu z 10).

Největší urychlení a zjednodušení výstavby by v rámci legislativy podle ředitelů stavebních společností přineslo zjednodušení postupů a možnost spojování územního řízení, stavebního řízení, spolu s EIA. Ředitelé firem tuto možnost ohodnotili 8,5 bodu z maximálních 10. Dalšími významnými faktory jsou zjednodušení změn územně plánovací dokumentace (7,9 bodu z 10), zkrácení lhůty pro napadení územního plánu (7,3 bodu z 10) a pravidlo, že dotčené orgány musí k vydanému stanovisku uvést i odůvodnění (7,2 bodu z 10). Nejméně by naopak pomohlo věnovat více času pro zpracování nových územních plánu (5,3 bodu z 10).

Kvartální analýza českého stavebnictví Q4/2017 byla prezentována na Setkání lídrů českého stavebnictví 14. prosince 2017 na Pražském hradě. Publikována je zde.

tisková zpráva, wd