Projekty

Výukové a výzkumné centrum MEPHARED II Univerzity Karlovy

V Hradci Králové byla před nedávnem zahájena výstavba nového kampusu Farmaceutické a Lékařské fakulty Univerzity Karlovy podle návrhu studia Bogle Architects. Výukové a výzkumné centrum MEPHARED II poskytne zázemí pro pokročilý výzkum a vývoj na poli lékařství, farmacie i dalších biomedicínských věd. Tím zároveň přispěje ke zvýšení kvality a dostupnosti zdravotní péče pro pacienty napříč Českou republikou.

V tuzemském prostředí unikátní výukové centrum MEPHARED II bude sloužit biomedicínským fakultám Univerzity Karlovy v Hradci Králové pro účely vzdělávání, výzkumu a vývoje. Zajistí také plynulou integraci teoretických a laboratorních činností do klinické praxe Fakultní nemocnice Hradec Králové či Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany, jejíž studenti na Lékařskou a Farmaceutickou fakultu rovněž docházejí.

S celkovou podlahovou plochou přes 69 000 metrů čtverečních a kapacitou pro až 3 600 studentů vznikne v MEPHARED II moderní zázemí sloužící jak k podpoře vědecké činnosti na nejvyšší úrovni, tak mezioborové spolupráce. Výukové, laboratorní i administrativní prostory zahrnou prvky odpovídající nejnovějším trendům v designu pro výzkumné prostředí.

„V našem pojetí reflektuje projekt MEPHARED II celou řadu klíčových požadavků ze strany univerzitních studentů i zaměstnanců,“ říká Viktorie Součková ze studia Bogle Architects. „Navrhli jsme živý, moderní komplex s interiérem plným denního světla, jenž z budovy vytváří přívětivé a příjemné místo ke každodennímu fungování, ať už ve výukových nebo jakýchkoli dalších prostorách. Upravili jsme i okolní krajinné prostředí tak, aby bylo podtrženo harmonické splynutí kampusu s přírodou.“

Design centra tak, jak jej navrhli Bogle Architects, je zároveň v souladu s představami a přáními, jež vyjádřili studenti a zaměstnanci českých vysokých škol v letos dříve realizovaném výzkumu se 140 respondenty1. Ti se v prvé řadě shodli na tom, že parametry budov tuzemských univerzit neodpovídají nárokům 21. století. Zároveň vyjádřili názor, že doboví architekti, kteří za stávající podobou jejich škol stojí, nepracovali dle zadání beroucího ohledy na potřeby budoucích studentů a vyučujících. Podle většiny respondentů má přitom právě fyzické prostředí významný vliv na produktivitu.

„Pochyb studentů a zaměstnanců univerzit při pohledu na zázemí stávajících budov jsme si byli dobře vědomi,“ komentuje Viktorie Součková. „Funkční přístup k modernímu designu, který jsme uplatnili v případě MEPHARED II, je ale jednoznačně potřebný i mimo univerzitní prostředí. Proto v Bogle Architects neustále hledáme způsoby, jak zlepšit zkušenost uživatelů budov, jež navrhujeme – ať jde o výukový či jakýkoli jiný typ výstavby. V případě zakázky pro Univerzitu Karlovu v Hradci Králové jsme se navíc zaměřili na snížení emisí spojených se stavbou a na její energetickou úspornost.“

Vnímání univerzitních prostor mezi studenty a pracovníky tuzemských vysokých škol

Průzkum, který pro Bogle Architects realizovala agentura Ipsos, ukázal, že čtyři z deseti jeho respondentů silně vnímají vliv okolního prostředí na kvalitu svojí práce či studia, přičemž studentů se v tomto duchu vyjádřilo 81 %. Přesvědčení, že univerzitní budovy, jež dnes využívají, nereflektují jejich potřeby, pak vyslovilo 51 % dotazovaných.

42 % respondentů má za to, že budovy jejich škol neodpovídají nárokům 21. století. Pokud by mohli určit, jaké charakteristiky by měla mít zcela nově navrhovaná univerzitní budova, jednalo by se obecně o dostatek prostoru a denního světla, bezbariérový přístup či zajištění zázemí nejen pro práci a studium, ale také pro odpočinek. Jako důležitou vnímají rovněž implementaci moderních technologií, včetně zajištění stabilního Wi-Fi připojení, snadné dostupnosti elektrických zásuvek či nabíjecích stanic pro mobilní zařízení.

MEPHARED II podle návrhu Bogle Architects veškeré tyto požadavky plní, i to z něj dělá nejmodernější budovu vytvářející optimální podmínky pro studenty i vyučující.

„Projekt MEPHARED II napomůže transformaci našich výukových, výzkumných a vývojových kapacit,“ říká prof. MUDr. Jiří Manďák, Ph.D., děkan Lékařské fakulty v Hradci Králové. „Systém výuky některých odborných předmětů je napříč našimi fakultami úzce propojen a nový kampus nám dá dostatek prostoru pro další zefektivnění organizace práce. Věřím, že díky tomu dosáhneme ještě lepších výsledků a úspěchů, a to jak z pohledu studentů, tak vyučujících i dalších administrativních pracovníků.“

Projekt MEPHARED II by měl být dle aktuálních předpokladů dokončen a připraven k zahájení provozu během druhého kvartálu roku 2026.


  1. Agentura Ipsos pro Bogle Architects, Q2 2023, online strukturovaný dotazník; 140 respondentů – 72 studentů a 68 zaměstnanců univerzit napříč Českou republikou ↩︎