Projekty

PRAHA SCHVÁLILA INVESTIČNÍ PŘÍPRAVU PROJEKTU PDS BERANKA V HORNÍCH POČERNICÍCH

Rada hl. m. Prahy schválila investiční přípravu projektu Beranka v Praze Horních Počernicích, který tvoří výstavba cca 300 jednotek městského dostupného nájemního bydlení a základní škola pro cca 540 dětí. V letošním roce bude pro území o rozloze 63 000 m2 pod vedením PDS připraven tzv. masterplan, který se stane podkladem pro architektonické soutěže a výběrová řízení na jednotlivé části tohoto projektu městské bytové výstavby. Jejich účelem bude zajistit zpracovatele dokumentací pro územní rozhodnutí a stavební povolení. Vlastní realizaci projektu Beranka Horní Počernice PDS předpokládá v letech 2025 – 2030.    

„Projekt Beranka na východním okraji Prahy v Horních Počernicích umožňuje vytvořit cca 300 nových bytových jednotek dostupného městského bydlení a občanskou vybavenost v podobě základní školy pro 540 dětí a sportovního areálu. Předpokládáme převážně výstavbu nízkopodlažních bytových domů podle urbanistického konceptu low-rise high density, který naváže na stávající zástavbu v Horních Počernicích,“ říká Petr Hlaváček, náměstek primátora hl. m. Prahy pro územní rozvoj.

„Dostupné bydlení a navyšování bytového fondu je jednou z našich priorit. Většina metropolí se potýká s nedostatkem bytů, resp. s větší poptávkou než je nabídka. Logicky je to z důvodů atraktivity hlavních měst, kde je dostatek pracovních příležitostí, vzdělávacích institucí, kulturního vyžití a dalších výhod. Snažíme se ale hledat všechny alternativy a možnosti pro navyšování počtu nájemních bytů pro Pražany, jsem proto moc ráda i za tento projekt,“ říká náměstkyně primátora hl. m. Prahy pro sociální oblast, zdravotnictví a bytovou politiku Alexandra Udženija.

„PDS v roce 2023 zpracuje pro lokalitu tzv. masterplan, který rozvrhne novou výstavbu a rozdělí ji na vhodné realizační celky. Následně vyhlásí architektonické soutěže nebo výběrová řízení na dodavatele jednotlivých projektových dokumentací pro územní a stavební řízení. Realizace celého projektu Beranka Horní Počernice se podle postupu povolovacího procesu předpokládá v letech 2025 – 2030,“ uzavírá Petr Urbánek, ředitel PDS.  

Hlavní město v rámci tohoto projektu vychází významně vstříc požadavku městské části Praha 20 na výstavbu základní školy a do původně ryze rezidenčního projektu Beranka ji navrhuje. Ostatní plochy v Horních Počernicích určené územním plánem pro školství jsou především ve vlastnictví soukromých majitelů, kteří o tomto funkčním využití svých pozemků neuvažují.

 Pražská developerská společnost (PDS) byla založena z iniciativy Petra Hlaváčka k 1. červnu 2020 jako příspěvková organizace hlavního města Prahy. Jejím cílem je zhodnocení nemovitostních aktiv hl. m. Prahy a příprava projektů především městského nájemního bydlení za účelem rozšířit městský bytový fond v majetku města, který může být k dispozici zejména pro tzv. preferované profese. PDS bylo rozhodnutím Zastupitelstva MHMP předáno k hospodaření téměř 700 000 m2 pozemků ve vlastnictví MHMP, na nichž se počítá s výstavbou 6.000 – 8.000 bytů v horizontu až 10 let.