Projekty

Nový most v obci Baška byl dokončen

Dne 23. srpna 2011 byl po čtrnácti měsících od uzavření smlouvy se zhotovitelem OHL ŽS, a. s., otevřen nově postavený most přes řeku Ostravici v obci Baška. Moravskoslezský kraj tak může předat most do užívání občanům o 100 dnů dříve, než bylo plánováno.
Původní starý most z roku 1961 byl 16. května 2010 zničen rozvodněnou Ostravicí. Výstavba mostu o původní délce 93,20 m se uskutečnila v rekordně krátkém čase. Vedení kraje rozhodlo o předčasném užívání stavby; po zprovoznění se budou provádět ještě dokončující práce. Pro veřejnost bude most zpřístupněn 25. 8. 2011 od 14 h. Od 26. 8. 2011 zde bude opětovně zahájena hromadná doprava a budou platit také nové autobusové jízdní řády.
foto http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/Most slavnostně otevřel hejtman Moravskoslezského kraje Jaroslav Palas. Obyvatelé Bašky se mohli zkušebně po mostu projít, ale po skončení oficiálního programu stavbaři opět most zatarasili a uzavřeli. K tomu, aby se dostali na druhou stranu řeky Ostravice, opět museli začít lidé využívat provizorně postavenou lávku pro pěší.
Celkové náklady na výstavbu mostu jsou ve výši 91,65 mil. Kč, z toho 45,82 mil. Kč bylo poskytnuto Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, neboť stavba byla začleněna do programu na obnovu obecního a krajského majetku postiženého živelní či jinou pohromou. Zbylá část byla uhrazena z pojistného plnění České pojišťovny za škodu, která vznikla na majetku Moravskoslezského kraje a také z rozpočtu MSK ve výši 617 tis. Kč.
Nový most byl navržen jako spojitá trámová ocelobetonová konstrukce s horní mostovkou. Nosnou konstrukcí tvoří čtyři I nosníky spřažené s železobetonovou monolitickou deskou. Most je navržen jako dvoupolový s pilířem umístěným na bermu řeky Ostravice. Most je založen na velkoprůměrových pilotách a má délku nosné konstrukce 103,5 m, přičemž rozpětí jednotlivých polí činí 52 a 40 m. Pod mostním objektem je vytvořen prostor pro cyklistickou stezku, která je plánována podél toku Ostravice. Návrhem nové konstrukce bylo odstraněno kritické místo, kterým byl pilíř v proudnici toku. Navržená konstrukce respektuje stávající komunikaci i potřebnou rezervu nad hladinou stoleté vody. Místo starých tří pilířů v korytě je pouze jeden pilíř mimo hlavní proudnici řeky.
V současné době se dokončují práce, které nemají vliv na užívání mostu. Na kamenném opevnění mostního pilíře a následně se provedou jemné terénní úpravy, demontuje se provizorní lávka pro občany a provede se náhradní výsadba stromů a keřů. Tímto bude stavba finálně dokončena a Moravskoslezský kraj požádá příslušný správní úřad o vydání kolaudačního souhlasu.
Rozvodněná Ostravice podemlela dne 16. května 2010 pilíř v korytě řeky tak silně, že pilíř poklesl a naklonil se. Most se v místě pilíře prohnul o 300 mm. Poklesem došlo k výrazné změně namáhání mostní konstrukce, která se trvale zdeformovala. Deformace nepříznivě ovlivnila cca 80 % délky mostu tak, že most byl v tomto rozsahu nepoužitelný. Navíc případné zřícení pilíře mohlo způsobit další destrukci mostu. Jelikož byl most také vzhledem ke svému stáří celkově ve špatném stavu, bylo obnovení pilíře a provedení opravy starého mostu neekonomické. Navíc by v korytě zůstal opět mostní pilíř omezující volný průtok.
zpráva ČTK, tisková zpráva, mi
 
foto http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/foto http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/