Projekty

Na novém úseku D11 již rostou mosty

Dostavba dálnice D11 v úseku Osičky – Hradec Králové má za sebou první rok. Na místech, kde vzniknou mosty a mimoúrovňové křižovatky, jsou již vidět hrubé konstrukce a pilíře příštích staveb. Intenzivně se pracuje na dokončení přeložek inženýrských sítí. Práce provádí sdružení D11 Osičky-Hradec Králové (EUROVIA CS, Metrostav a STRABAG) pro ŘSD ČR.

Na dálničním mostu přes přeložku silnice III/323 26 již proběhla betonáž opěrných prahů pod mostem a staví se vnější a vnitřní římsy. Na září je naplánováno odláždění pod mostem, stavba přechodových desek, dokončení říms, odvodnění mostu nebo montáž svodidel. Na mostu přes Plačický potok a biokoridor se pracuje aktuálně na stavbě opěry a montáži skruže pro nosnou konstrukci. Na mostu přes železnici Praskačka–Kukleny se betonují spřažené desky mostovek. Na mostě mimoúrovňové křižovatky Kukleny se betonují opěry a pilíře.

Na novém úseku D11 již rostou mosty

Na trase hlavního dálničního tělesa prozatím vzniká násyp a probíhá jeho svahování. V září proběhne také kolaudace většiny přeložek inženýrských sítí.

Na úseku dlouhém 2,5 km budou tři dálniční mosty přes železniční trať, vodoteč přeložku silnice III/32326 a most na mimoúrovňové křižovatce Kukleny. Součástí stavby je vybudování protihlukových stěn, rozsáhlé přeložky komunikací, přeložky a úpravy inženýrských sítí a vodohospodářských a elektro objektů a přeložky plynovodu a také závěrečná výsadba zeleně.

Na novém úseku D11 již rostou mosty

Stavba úseku dálnice D11 u Hradce Králové byla obnovena v říjnu 2014. Stavebním pracím předcházel rozsáhlý záchranný archeologický výzkum, který skončil v květnu 2015. Od té doby se v místě intenzivně pracuje dle schváleného harmonogramu.

tisková zpráva