Názor, Průmysl a obchod

ČKAIT upozorňuje dopisem ministryni na nedostatky pražských stavebních předpisů

ČKAIT připravila v letech 2015–2016 tiskové konference o pražských stavebních předpisech, na kterých upozorňovala na jejich nedostatky. I přesto mají platit, a to s účinností od 1. srpna 2016. Ing. Ladislav Bukovský, předseda oblasti Praha ČKAIT, k tomu dodává:

„Hlavní město Praha vydalo nové stavební předpisy platné na území hlavního města s účinností od 1. srpna 2016. Podle prohlášení autorů se jedná ,o modernější právní úpravu zpracovanou Institutem plánování a rozvoje hl. m. města Prahy, které si kladou za cíl učinit Prahu živým, vlivným, dynamickým a konkurenceschopným městem, které je příjemné pro život, pružně reaguje na současné potřeby obyvatel a obstojí mezi nejvyspělejšími městy v Evropě‘.

Jedná se o druhou schválenou verzi, mezi tím bylo zpracováno několik verzí pracovních.

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) od přípravy první verze předpisů, tj. od roku 2013, kriticky připomínkuje text předpisů. Autoři některé připomínky v dřívější době akceptovali. Poslední verzi, kterou schválila rada hl. m. Prahy a kterou vytvořila, podle prohlášení primátorky, její kancelář, nerespektovala ani připomínky odborníků, ani městských částí.

Po prostudování textu předpisů naši odborníci nalezli nedostatky, které mohou ohrozit právní jistoty, bezpečnost uživatelů staveb, snižují kvalitu staveb oproti režimu platnému ve zbytku ČR a stanoví nejednoznačné požadavky na stavby.

Vzhledem ke skutečnosti, že členové ČKAIT jsou osoby odpovědné jak za navrhování, tak za provádění staveb, nezbyla nám jiná možnost než požádat o prošetření příslušná ministerstva, které mají ve své kompetenci jednak stavební řád, jednak ochranu života a zdraví uživatelů staveb.“

Dopis ČKAIT zaslaný ministryni pro místní rozvoj Karle Šlechtové, obsahující výčet nedostatků pražských stavebních předpisů, najdete ZDE.

tisková zpráva, wd