Konference, semináře

Školení pro stavbyvedoucí a mistry

Sekurkon ve spolupráci s Fakultou stavební VUT v Brně pořádá ve čtvrtek 19. února 2015 v hotelu Slavia (Solniční 15/17, Brno) Školení pro stavbyvedoucí a mistry.

Seminář je zařazen v akreditovaných vzdělávacích programech celoživotního vzdělávání ČKAIT (A3 – 1 bod), systému celoživotního profesního vzdělávání ČKA (2 body) a do cyklu kvalifikačních seminářů a kurzů akreditovaných MŠMT ČR. Účastníci obdrží osvědčení o absolvování s platností 3 roky.
Seminář seznámí účastníky s problematikou řízení stavebních činností, se kterou se stavbyvedoucí a mistři setkávají denně v oblasti zákonů, přípravy staveb, činnosti stavbyvedoucího, kvality stavebních prací a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.
Seminář je určen stavbyvedoucím, mistrům a ostatním osobám činným v rámci procesu výstavby.
Účastníci obdrží sylaby přednášek lektorů.
 
Program semináře
● Působnost stavbyvedoucího podle nejnovějších legislativních předpisů
● Práce stavbyvedoucího, spolupráce se subdodavateli, předávací a přejímací řízení, fakturace, základní práva a povinnosti stavby vedoucího, operativní plán stavební deník, spolupráce se stavebníkem a projektantem, BOZP, rizika,
● Všeobecné předpisy , předpisy pro stavebnictví, zdravotní a hygienické předpisy, prevence pracovních úrazů, dokumentace BOZP.
 
V rámci legislativní části budou uchazečům přiblíženy základní instituty veřejného stavebního práva a postupy stavebního úřadu nezbytné pro vedení realizace stavby, základní povinnosti osob činných ve výstavbě ve vazbě na stávající právní úpravu, vedení stavebního deníku, systém stavebně technické prevence, správní trestání a další.
 
Bližší informace a přihlášku najdete zde.
mi podle podkladů pořadatele