Konference, semináře

Seminář Zpevňování, těsnění a kotvení horninového masivu a stavebních konstrukcí

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Fakulty stavební VŠB – Technické univerzity Ostrava spolu s firmou Minova Bohemia, s. r. o., pořádají ve dnech 15. a 16. 2. 2018 (Nová aula VŠB – TU Ostrava) mezinárodní seminář Zpevňování, těsnění a kotvení horninového masivu a stavebních konstrukcí. Seminář se koná pod záštitou České tunelářské asociace ITA-AITES, ČKAIT, předsedy Českého báňského úřadu a děkana Fakulty stavební VŠB – TU Ostrava.

Hlavní témata
– Využití moderních technologií a materiálů pro zvýšení bezpečnosti a odstraňování poruch a havárií v podzemním stavitelství a hornictví;
– Aplikace nových materiálů a technologií pro stabilizaci důlních děl ve složitých přírodních podmínkách a velkých hloubkách (kotvení a svorníkování, nové materiály pro stavbu základkových pasů, kombinované výztuže, bezpečnostní hráze apod.);
– Nové poznatky z oblasti materiálů a technologií pro zpevňování a těsnění horninového masivu a stavebních konstrukcí;
– Zkušenosti z realizací v oblastech hornictví, podzemního a pozemního stavitelství;
– Rozvoj technologií zpevňování a těsnění hornin a horninového masivu;
– Problematika stabilizačních opatření při ražení podzemních děl v zastavěných územích;
– Těsnění podzemních konstrukcí a izolace proti vodě;
– Řešení geotechnických úkolů v praxi.

Informace o konferenci najdete zde.

On-line přihlášku najdete zde.

Seminář Zpevňování, těsnění a kotvení horninového masivu a stavebních konstrukcí

wd podle podkladů organizátora