Konference, semináře

Seminář Zkoušení vlastností betonu a jeho složek

Sekurkon pořádá ve čtvrtek a v pátek 21.–22. listopadu 2013 v prostorách Stavební fakulty ČVUT v Praze (Praha 6, Thákurova 7, Experimentální centrum – místnost č. D1038) kurz Zkoušení vlastností betonu a jeho složek.
 
Seminář je zařazen v akreditovaných vzdělávacích programech celoživotního vzdělávání ČKAIT – A3 – 2 body a systému celoživotního profesního vzdělávání ČKA – 3 body.
Cílem kurzu je seznámit účastníky se základními vlastnostmi betonu a jeho složek, včetně jejich zkoušení. Při přednáškách budou podány informace o ČSN EN 206 Beton – část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda.
Současné požadavky na kvalitu betonu vyžadují, aby projektanti a pracovníci odborných firem byli seznámeni s vlivy, které mohou ovlivnit kvalitu a spolehlivost betonové konstrukce. Účastníci kurzu získají informace o současných poznatcích z oblasti dopravy betonové směsi, zpracování betonu, stříkaného betonu, koroze výztuže a betonu a způsobech jejich ochrany. V průběhu semináře probíhá výuka s praktickými ukázkami zkoušení v laboratořích Experimentálního centra Stavební fakulty ČVUT v Praze.
Seminář je určen projektantům inženýrských a pozemních staveb, pracovníkům investorských, dodavatelských a realizačních firem, pracovníkům firem zabývajících se výrobou a zkoušením betonu a pracovníkům stavebních úřadů.
Na závěr účastníci obdrží osvědčení o absolvování tohoto kvalifikačního kurzu – platnost 3 roky.
Další informace a přihlášku najdete zde.

mi podle podkladů pořadatele