Konference, semináře

Seminář Principy právních a normových předpisů potřebných pro zpracování požárně bezpečnostního řešení

Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství zve na odborný seminář Principy právních a normových předpisů potřebných pro zpracování požárně bezpečnostního řešení včetně vysvětlení základních výpočtů. Koná se 26. 2. 2013 od 9 h na adrese Nadace, Václavské nám. 31, 110 00 Praha 1.
Odborný garant:
Ivana Nohová
 
Seminář je zaměřen na výklad požadavků stavebního zákona na projektovou činnost ve výstavbě, vlastnosti výrobků, materiálů a konstrukcí, provádění staveb; výklad obsahu projektové dokumentace a požárně bezpečnostního řešení podle vyhlášky o dokumentaci staveb; výklad podmínek výkonu státního požárního dozoru posuzováním projektové a jiné dokumentace podle zákona o požární ochraně, vyhlášky o požární prevenci a vyhlášky o technických podmínkách požární ochrany staveb; výklad základních normových požadavků a výpočtů.
Seminář určen pro projektanty jiných profesních oborů, autorizované inspektory, stavební úřady, osoby vykonávající stavební dozor, stavbyvedoucí, odborně způsobilé osoby.
 
Program:
– Požadavky stavebního zákona a vyhlášky o dokumentaci staveb na požární bezpečnost v praxi,
– Posuzování projektové dokumentace při výkonu státního požárního dozoru,
– Požadavky vyhlášky o technických podmínkách požární ochrany v praxi,
– ČSN 73 0810 PBS – Společná ustanovení,
– ČSN 73 0802 PBS – Nevýrobní objekty,
– ČSN 73 0804 PBS – Výrobní objekty.
 
Organizační garant:
Mgr. Eva Podlešáková
Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství
Václavské nám. 833/31
110 00 Praha 1
tel.: 224 228 910
 
On-line přihláška zde.

wd