Konference, semináře

Seminář Pražské stavební předpisy

STUDIO AXIS, spol. s r. o., pořádá 23. 9. 2014 od 9 h odborný seminář Pražské stavební předpisy. Koná se v Centru vzdělávání ve stavebnictví, Argentinská 286/38, 170 00 Praha 7-Holešovice.

Přednášející:
Ing. arch. Filip Tittl, Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy; Ing. Renáta Pintová Králová, Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy – spoluautoři nařízení č. 11/2014 Sb. hl. m. Prahy (Pražské stavební předpisy)

 Obsah:
Úvod a základní informace:
– obsah a struktura nařízení, koncepce předpisu,
– legislativní kontext, účinnost, přechodná ustanovení,
– hlavní změny oproti dosavadnímu předpisu,
– vztah k územně plánovací dokumentaci,
– vybrané nové pojmy (stavba individuálního bydlení, společně řešený celek, podkrovní a ustupující podlaží);

Územní předpisy (umísťování staveb):
– uliční čára, uliční prostranství, vztah k umisťování sítí technické infrastruktury,
– stavební čára, umisťování staveb s ohledem na uliční a stavební čáru, odvozování ze stávající zástavby, územní studie,
– výšková regulace (princip výškových hladin, určení výšky),
– odstupy staveb a odstupy staveb od hranice pozemku (princip požadavků, způsoby průkazu),
– požadavky na parkování (způsob výpočtu, základní počty stání, vázaná a návštěvnická stání, přepočet v území/ minima a maxima),
– připojení staveb na dopravní a technickou infrastrukturu (základní přehled),
– regulace staveb pro reklamu a reklamních zařízení;

Stavební předpisy (technické požadavky na stavby):
– struktura stavební části, srovnání s vyhláškou 268/2009 Sb.,
– vztah nařízení a technických norem, způsob odkazování na normové hodnoty,
– hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí,
– požadavky na osvětlení,
– ochrana proti hluku a vibracím,
– bezpečnost a přístupnost při užívání,
– zvláštní požadavky na vybrané druhy staveb. 

On-line přihlášku najdete zde.

 Pořadatel:
STUDIO AXIS, spol. s r. o.
Argentinská 286/38
170 00 Praha 7-Holešovice
Tel.: 234 221 123–124
Fax: 234 221 125
E-mail: studio@studioaxis.cz

wd