Konference, semináře

Seminář Odpady, ekologická újma a další zákony k ochraně životního prostředí

Sekurkon pořádá dne 17. ledna 2013 v hotelu Čechie (U Sluncové 618, 186 00 Praha 8) seminář Odpady, ekologická újma a další zákony k ochraně životního prostředí, ohlašování za rok 2012; Aktuální zákony k ochraně životního prostředí v praxi.
Náplní semináře je praktický výklad aktuálních povinností vyplývajících ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech (novela připravená k 1. 1 2013), nového zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší platného od 1. 9. 2012, zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a směsích platného od 1. 1. 2012, nového zákona č. 73/2012 Sb,.o „chladivech" platného od 1 .9. 2012, zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií, zákona č 76/2002 o integrovaném povolování, zákona č. 25/2008 Sb. o IRZ a ISPOPzákona č. 167/2008 Sb. o předcházení ekologické újmě, který přináší k 1. 1. 2013 novou povinnost pro většinu podnikatelských subjektů a státních organizací.
Lektor: Ing. Jana Königová – hlavní odpadový hospodář ve FN v Motole, VFN v Praze; ekolog, a interní auditor EMS (ISO 14:001) TK GALVANOSERVIS, s. r. o.; konzultační a poradenská činnost v oblasti životního prostředí např. Zentiva, k. s., GECO, a. s., Ekosa Praha, s. r. o., Auto Štěpánek, a. s., KÚ Pardubického kraje atd., spolupracuje na vnějším připomínkovém řízení nových předpisů MŽP ČR.
Více informací a přihlášku najdete zde
Seminář je zařazen v akreditovaných vzdělávacích programech celoživotního vzdělávání ČKAIT a systému celoživotního profesního vzdělávání ČKA.
mi podle podkladů pořadatele