Konference, semináře

Seminář Novela vodního zákona a vztah vodního a stavebního zákona

Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství zve na odborný seminář Novela vodního zákona a vztah vodního a stavebního zákona. Koná se 3. 12. 2012 od 9 h na adrese Nadace, Václavské nám. 31, 110 00 Praha 1.
Odborný garant:
Jaroslava Nietscheová, prom. práv.
 
Lektorky:
JUDr. Václava Koukalová, Jaroslava Nietscheová
 
Cílem novelizace vodního zákona bylo odstranění nedostatků vyplývajících podle zjištění vodoprávních úřadů z nedostatečné úpravy zejména na úseku ochrany vod a vodního hospodářství. Dále ve snížení administrativní zátěže podnikatelů a činností správních úřadů spočívající zejména ve:
– zrušení povolení k nakládání s podzemními vodami pro využívání energetického potenciálu podzemních vod pro tepelná čerpadla, v případech kdy nedochází k odběru nebo čerpání podzemní vody;
– zrušení povinnosti zjišťovat jakost odebrané vody a výsledky předávat pro účely státní správy;
– rozšíření důvodů k žádosti o změnu povolení k nakládání s vodami;
– zrušení povinnost stavebního povolení i ohlášení pro běžné stavební úpravy vodovodů a kanalizací, pokud se nemění jejich trasa;
– možnosti využití institutu zkráceného stavebního řízení pro vybrané stavby – je zavedena možnost realizace vybraných vodních děl na ohlášení;
– zrušení povinnosti každoročně podávat poplatkové hlášení pro stanovení záloh na poplatek za odběr podzemní vody pokud nedošlo ke změně povolení.
 
Odborný seminář je určen pro vodoprávní úřady a podnikatele.
 
Program:
1. Postavení a působnost dotčených orgánů v jednotlivých povolovacích řízeních
2. Územní rozhodování, zkrácené řízení, územní souhlas, stavební práce bez územního rozhodnutí a územního souhlasu
3. Ohlašování vodních děl
4. Postup vodoprávního úřadu v řízení o povolení stavby
5. Kontrolní prohlídky staveb a oprávnění stavebního (vodoprávního) úřadu
6. Změna stavby před dokončením
7. Kolaudační souhlas, oznámení o užívání
8. Dokumentace skutečného provedení stavby
9. Nezbytné úpravy
10. Vybrané činnosti ve výstavbě
11. Správní delikty
 
Organizační garant:
Mgr. Eva Podlešáková
Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství
Václavské náměstí 833/31
110 00 Praha 1-Nové Město
tel.: 224 228 910
 
On-line přihláška ZDE.
wd