Konference, semináře

Ocelové konstrukce 2011

Sekurkon ve spolupráci s Fakultou strojní VŠB–TU Ostrava pořádá konferenci Ocelové konstrukce 2011 se zaměřením na protikorozní ochranu, povrchové úpravy, testování, výzkum a údržbu. Konference se koná ve dnech 27.–29. 4. 2011 v Karlově Studánce, v  hlavní lázeňské budova Libuše Státních léčebných lázní.

Konference je zařazena mezi akreditované vzdělávací programy celoživotního vzdělávání
ČKAIT (3 body) a do systému celoživotního profesního vzdělávání ČKA (5 bodů).
 
Program konference
Okruh 1 – Materiály ocelových konstrukcí
● Únavové charakteristiky a svařitelnost normalizačně válcované patinující oceli; Ing. Miroslav Liška, CSc., Ing. Ladislav Kander, Ph.D., Ing. Ondřej Žáček, Ph.D. – MATERIÁLOVÝ A METALURGICKÝ VÝZKUM, s. r. o., Ostrava
● Hodnocení odolnosti plechů vůči HIC a SSC; Ing. Ladislav Kander, Ph.D., doc. Ing. Karel Matocha, CSc. – MATERIÁLOVÝ A METALURGICKÝ VÝZKUM, s. r. o., Ostrava;
● Možnosti hodnocení pevnostních, křehkolomových a únavových charakteristik kontrolních desek svarových spojů tlustých plechů; doc. Ing. Karel Matocha, CSc., Ing. Ladislav Kander, Ph.D. – MATERIÁLOVÝ A METALURGICKÝ VÝZKUM, s. r. o., Ostrava.
 
Okruh 2 – Progresivní technologie výroby a montáže ocelových konstrukcí, správa a údržba
● Mariánský most v Ústí nad Labem, stav po 12 letech, Žďákovský most, stav po 43 letech provozu. Porovnání poruch systémů PKO s metodikou hodnocení průkazních zkoušek podle TKP 19B (součástí konference je výstava vzorků po provedení zkoušek); Ing. Miloslava Pošvářová, Ph.D. – Mott MacDonald;
● Způsobilost výrobců a certifikace výrobků v oboru ocelových konstrukcí – aplikace norem ČSN EN 1090-1, ČSN EN 1090-2 do praxe; Ing. Petr Port, IWE;
● Zkušenosti s prováděním a provozem PKO ocelových konstrukcí pozemních komunikací z pohledu investora a majetkového správce; Ing. Jan Hromádko – ŘSD ČR;
● Hodnocení kvality výroby a montáže ocelových konstrukcí železničních mostů v ČR z pohledu objednatele stavby; Ing. Milan Kučera, IWE – SŽDZ, Ing. Václav Podlipný – SŽDC;
● Zkušenosti ze zemí EU, význam nároků na kvalitu při výrobě a při přejímkách ocelových konstrukcí; Ing. Marián Bartoš, IWE – SAG ELV Slovensko.
 
Okruh 3 – Protikorozní ochrana a povrchové úpravy ocelových konstrukcí
● Protikorozní ochrana – ekonomika a nebo ekologie; Ing. Jaroslav Sigmund;
● Zkušenosti s aplikací a odolností speciálního abraziodolného nátěru ve vnitřních prostorech skladovacích sil; Ing. Dalibor Fiala – HEMPEL (Czech Republic), s. r. o.;
● Deset let poté (k obnově nátěrů dálničního mostu Vysočina); RNDr. Petr Nevěčný – NEKOR, spol. s r. o.; Brno;
● Optimalizace technologie tryskání; doc. Ing. Viktor Kreibich, CSc. – České vysoké učení technické, Fakulta strojní Praha;
● Analýza výsledků průkazních zkoušek systémů protikorozní ochrany zkoušených podle zvláštních předpisů; Ing. František Herrmann, CSc. – SYNPO, a. s., Pardubice.
 
Okruh 4 – Architektura, projektování a nové realizace ocelových konstrukcí
● Výroba a montáž konstrukcí – rypadla KK1300, konstrukce hal pro rychlokovací stroj ve Vítkovicích; Ing. Jaroslav Kozák – Vítkovice Power Engineering, a. s., Ostrava;
● Železniční most přes řeku Olši v Č. Těšíně; Ing. Antonín Pechal, CSc. – PIS Brno;
● Předpjaté konstrukce zastřešení velkých rozpětí. Projekty a realizace; Ing. Vladimír Janata – Excon, a. s., Praha;
● Most větve křižovatky nad R1 v km 0,789“ – Nitra; Ing. Zdeněk Horníček – FEVIA; s. r. o., Brno;
● Wellnes centrum Holiday Brno – konstrukce ve tvaru koule o průměru 30 m; Ing. Jiří Skyva – I. K. SKYVA; spol. s r. o., Brno;
● Centrum (hangár) pro lakování letadel – letiště Mošnov; Ing. Petr Sodomka – Takenaka Europe, a. s., Praha, Ing. Jiří Macháček – I. K. SKYVA, spol. s r. o., Brno;
● Ocelové konstrukce Galerie Harfa Praha; Ing. Aleš Pražák – HELIKA, a. s., Praha.
 
Okruh 5 – Technologické ocelové konstrukce
● Kontrola explozní odolnosti zásobníku na vnitřní výbuch; prof. Ing. Petr Horyl, CSc. – VŠB-Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní;
● Výpočty napětí v kolejnici a svornících ozubnicové dráhy v dolech; doc. Ing. Karel Frydrýšek, Ph.D., doc. Ing. Jiří Fries, Ph.D. – VŠB-Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní;
● Dynamické síly v základech masivního padostroje při drop-in testech velkých těles; doc. Ing. Karel Frydrýšek, Ph.D. – VŠB-Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní;
● Tlaky ve styku mobilní důlní výztuže s počvou; doc. Ing. Karel Frydrýšek, Ph.D. – VŠB-Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní.
 
Doprovodné panely prezentací v předsálí
Prezentace vědy, výzkumu a aktivit technických univerzit z ČR a zahraničí – určeno pro doktorandy, diplomanty a výzkumné projekty.
 
Sekretariát konference
SEKURKON, s. r. o.
Rašínovo nábř. 26/50, 128 00 Praha 2
Zdeňka Stiborová – mobil: 736 768 182, e-mail: ostrava@sekurkon.cz
Ing. Helena Šubrtová – tel.: 224 916 473, e-mail: sekurkon@sekurkon.cz
Webové stránky konference najdete zde.
 
mi podle podkladů pořadatele