Konference, semináře

Kurzy pro vodohospodáře

Ústav vodního hospodářství obcí Stavební fakulty VUT v Brně pořádá již od roku 2005 kurzy celoživotního vzdělávání pro stavební praxi a veřejnou správu. Nabízené kurzy jsou hodnoceny bodovým systémem ČKAIT.

Základní výpočty v dopravě vody
Datum a místo: 20. 2. 2013 (9–15 hod.); Brno, Žižkova 17, Fakulta stavební VUT v Brně (místnost bude upřesněna)
Lektor: Ing. Tomáš Kučera, Ph.D.
Jednodenní odborný kurz v rámci celoživotního vzdělávání pracovníků ve vodním hospodářství je zaměřen na problematiku zásobování pitnou vodou z veřejných vodovodů. Účastníci se seznámí se základními výpočty používanými při návrhu vodovodních sítí:
1. Základy trubní hydrauliky – tlakové ztráty v potrubí
2. Potřeba vody
3. Pracovní bod čerpadla
4. Akumulační objem vodojemu
5. Dimenzování vodovodních řadů (schematizace odběrů, zatěžovací stavy, návrh dimenze, posouzení)
 
Kurz se bude skládat z teoretických a praktických bloků, přičemž v rámci praktických bloků budou účastníci počítat cvičné příklady.
Kurz je určen pracovníkům společností vodovodů a kanalizací, pracovníkům projekce, dodavatelům armatur, tvarovek, trubních materiálů, čerpadel, úpravárenských technologií a zařízení využívaných při zásobování pitnou vodou a široké odborné veřejnosti. Kurz probíhá v rámci jednoho dne a je zakončen testem. Účastníci celého kurzu obdrží osvědčení o absolvování tohoto kurzu celoživotního vzdělávání.
 
Úprava vody v kostce
Datum a místo: 10. 4. 2013 a 17. 4. 2013 (9–15 hod.); Brno, Žižkova 17, Fakulta stavební VUT v Brně (místnost bude upřesněna)
Lektor: Ing. Tomáš Kučera, Ph.D.
Základní dvoudenní kurz z oblasti zásobování obyvatelstva pitnou vodou.
1. Úvod, přehled procesů úpravy vody
2. Požadavky na jakost surové a pitné vody
3. Zdroje pitné vody, jímání vody
4. Předúprava vody, odkyselování
5. Koagulace
6. Oxidační procesy (odstraňování Fe a Mn)
7. Separační procesy (sedimentace, filtrace)
8. Hygienické zabezpečení vody
9. Chemické a kalové hospodářství úpraven vody
 
Dvoudenní odborný kurz v rámci celoživotního vzdělávání pracovníků ve vodním hospodářství je zaměřen na problematiku zásobování pitnou vodou z veřejných vodovodů – zdroje a úpravu vody. Kurz poskytne základní přehled metod a postupů pro navrhování a provozování úpraven vod veřejných systémů zásobování vodou. Je určen pracovníkům společností vodovodů a kanalizací, zejména těm, kteří nemají příslušné odborné vodohospodářské vzdělání. Kurz probíhá ve dvou jednodenních seminářích. Účastníci celého kurzu obdrží osvědčení o absolvování tohoto kurzu celoživotního vzdělávání.
 
Dezinfekce pitné vody
Datum a místo: 5. 6. 2013 (9–15 hod.); Brno, Žižkova 17, Fakulta stavební VUT v Brně (místnost bude upřesněna)
Lektor: Ing. Tomáš Kučera, Ph.D.
Kurz poskytne podrobný přehled metod a činidel používaných pro dezinfekci pitné vody. Podrobně budou probrány výhody a nevýhody jednotlivých činidel, jejich účinnost, dávky a způsoby dávkování. Důraz bude kladen také na vznik vedlejších produktů dezinfekce. Budou popsány faktory ovlivňující účinnost a vznik vedlejších produktů. Zmíněny budou také požadavky kladené na chemické hospodářství.
Jednodenní odborný kurz v rámci celoživotního vzdělávání pracovníků ve vodním hospodářství je zaměřený na vybranou problematiku úpravy vody – dezinfekci. Je určen pracovníkům společností vodovodů a kanalizací, pracovníkům projekce, dodavatelům armatur, tvarovek, trubních materiálů, čerpadel, úpravárenských technologií a zařízení využívaných při zásobování pitnou vodou a široké odborné veřejnosti. Kurz je zakončen testem. Účastníci obdrží osvědčení o absolvování tohoto kurzu celoživotního vzdělávání.
 
Další informace a přihlášku najdete zde.
mi podle podkladů pořadatele