Konference, semináře

Konference Podzemní vody ve vodárenské praxi 2017

Fingeo, s. r. o., Studio Axis, spol. s r. o., a Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s., pod odbornou záštitou Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR a České asociace hydrogeologů pořádají 4. ročník odborné konference Podzemní vody ve vodárenské praxi. Koná se 29.–30. 3. 2017 v hotelu Filipinum, Aloise Hanuše 141, 561 64 Jablonné nad Orlicí. Uzávěrka přihlášek pro posluchače a je 10. 3. 2017.

Odborní garanti:
RNDr. Svatopluk Šeda
RNDr. Josef Vojtěch Datel, Ph.D.
Ing. Jan Uhlík, Ph.D.
Prof. RNDr. Miloš Karous, DrSc.

První tři ročníky konference se těšily mimořádnému zájmu. Z prvního ročníku vyplynula nezbytnost součinnosti pracovníků vodárenských společností, hydrogeologů, projektantů a úředníků státní správy při využívání a ochraně vodních zdrojů podzemní vody, ve specializovaném druhém a třetím ročníku jsme se zabývaly problémy sucha, zemského tepla, bilancí zásob podzemní vody a optimalizací jímacích území a již je před námi ročník čtvrtý. Ten má tentokrát trošku vyzývavý podtext – KOMPROMISY.

Připravované okruhy:
– Má podzemní voda sloužit pro vodárenské zásobování obyvatel nebo pro každého, kdo si přinese potřebný posudek?
– Je ochrana podzemní vody skutečně veřejným zájmem nebo se spíše uplatňují místní či lobbistické tlaky?
– Co se rozumí slovem „výjimečný“ při vypouštění přečištěných odpadních vod do vod podzemních?
– Proč stále ve velkém vypouštíme dešťové vody do recipientu, když nám pak chybí v nádržích podzemní vody?
– Využíváme všech možností pro detekci optimálních míst pro jímací objekty?

Na konferenci vystoupí naši přední odborníci jak z vysokých škol a výzkumné sféry, tak z vodárenské a hydrogeologické praxe. Bonusem tentokrát bude ukázka přístrojů využívaných pro hydrogeologický průzkum v rámci firemních prezentací. Konference je akreditována pro celoživotní vzdělávání členů ČKAIT a u MV pro vzdělávání úředníků veřejné samosprávy.

Další informace včetně on-line přihlášky najdete na www.studioaxis.cz.

wd