Konference, semináře

Konference Dvacet let zateplování na Slovensku a nové požadavky

Součástí doprovodného programu 33. mezinárodního veletrhu CONECO, který se koná na bratislavském výstavišti Incheba (Viedenská cesta 3–7) ve dnech 27.–31. 3. 2012, je i 19. mezinárodní konference Teorie a konstrukce pozemních staveb, tentokrát zaměřená na zateplování budov.
Cílem konference je seznámit projektanty, autorizované inženýry, architekty, pracovníky stavebního dozoru, zpracovatele energetických auditů, investory i majitele objektů s vývojem zateplování obvodových plášťů a upltňováním ETICS za posledních 20 let, s hodnocením fyzického stavu zabudovaných tepelněizolačních systémů i s novými předpisy a požadavky v oblasti prokazování shody stavebních výrobků vč. ETICS, s možnostmi využití ETICS při změně architektonického řešení budov, v souvislosti s požadavky na statickou i požární bezpečnost. Příspěvky se budou zabývat i nejčastějšími nedostatky při projektovém řešení a realizaci zateplovacích systémů.
 
Program
● Výsledky uplatnenia zateplenia v SR od r. 1992 a výhľad na ďalšie obdobie, Ing. Anton Novotný, Združenie pre zatepľovanie budov;
● Hodnotenie realizovaných zateplených stavieb od r. 1992, Ing. Roman Horečný, prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD., Ing. Pavol Hlavenka, Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o.;
● Zkušenosti a poznatky ze zateplování budov v ČR, Ing. Milan Machatka, CSc., Cech pro zateplování budov, ČR;
● Štátna podpora obnovy bytového fondu s dôrazom na jeho zatepľovanie, Ing. Viera Hlaváčová, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR;
● Zatepľovanie ako šanca nielen pre životné prostredie, Ing. arch. Ingrid Konrad, Hlavné mesto SR Bratislava;
● Zatepľovanie ako architektonický problém, Ing. arch. Pavol Panák, Architekti BKPŠ spol. s r. o.;
● K farebnosti zatepľovaných budov – príčinné súvislosti zmien a princípy riešenia, doc. Ing. arch. Andrea Urlandová, PhD., Fakulta architektúry STU v Bratislave;
● Nové právne predpisy v energetickej hospodárnosti budov a uplatňovaní ETICS, Ing. Alena Ohradzanská, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR;
● Nové požiadavky na technické riešenie zateplenia budov, prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD., Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o.;
● Technická norma na mechanické kotvenie ETICS, Ing. Peter Briatka, PhD., Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o.;
● Vplyv dodatočného zateplenia na distribúciu denného osvetlenia v budovách, doc. Ing. Agnesa Iringová, PhD., Fakulta architektúry STU v Bratislave, ústav ekológie a experimentálnej tvorby;
● Styk otvorovej konštrukcie a zateplenia obvodového plášťa, prof. Ing. Anton Puškár, PhD., Ing. Boris Vavrovič, PhD., Stavebná fakulta STU v Bratislave;
● Styk obvodového plášťa a strešnej konštrukcie, prof. Ing. Jozef Oláh, PhD., Ing. Stanislav Šutliak, Ing. Michal Šida, Stavebná fakulta STU v Bratislave;
● Poznatky z projektovej prípravy pri zatepľovaní budov, Ing. Ján Ralbovský, autorizovaný inžinier, prof. Ing. Dušan Majdúch, PhD., Slovenská komora stavebných inžinierov;
● Nejzávažnější chyby a nedostatky při provádení vnějších kontaktních zateplovacích systémů (ETICS) v ČR, Ing. Pavel Svoboda, Cech pro zateplování budov ČR.
 
Leták s podrobnými informacemi o konferenci najdete zde.
 
Organizační garantka – sekretariát konference
Ing. Eugénia Kiselyová
Slovenská stavebná vedecko-technická spoločnosť
Koceľova 15, 815 94 Bratislava
Tel./Fax: + 421 250 207 650, e-mail: stav@zsvts.sk, www.zsvts.sk
mi podle podkladů pořadatele