Konference, semináře

Konference Defekty budov 2018

Letos se již podesáté v Českých Budějovicích sejde vědecká a odborná veřejnost na mezinárodní odborné konferenci Defekty budov, a to v termínu 29.–30. listopadu 2018. Konferenci pořádá Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, katedra stavebnictví ve spolupráci s ČKAIT. Letošní ročník, na základě loňských ohlasů, mimo jiné nabídne speciální sekci zaměřenou na BIM, tedy informační modelování budov, ve fázi návrhu, výstavby a také provozu budov.

Celkově akce představuje možnost prezentovat pokroky a výsledky výzkumu v celém průřezovém spektru oboru stavebnictví. Konference propojuje teoretické složky vědy a výzkumu s poznatky praxe.

Hlavním cílem dvoudenního setkání odborníků je prezentace výsledků vědeckých výzkumů a praktického řešení v oblasti stavebnictví a architektury s přihlédnutím k principům trvale udržitelného rozvoje. Celý program, zaměřený na diagnostiku a analýzu poruch a defektů budov, je přitom rozdělen do tří jednacích bloků s hlavními tématy:
– BIM ve stavebnictví,
– Analýza stavebních konstrukcí,
– Stavební materiály.

Vlastní členění přednesených příspěvků je rozděleno do dvou skupin. První prezentuje vědecké příspěvky zaměřené dle hlavních témat a přednesou je akademičtí pracovníci. Druhou skupinu tvoří příspěvky odborníků z praxe, které vám představíme podrobněji:
– O zkušenosti s navrhováním založení/základů staveb a s uvedením praktických dopadů na případné defekty budov se podělí doc. Ing. Jan Masopust, CSc.
– Problematika drenáží spodních staveb bude obsahem dvou příspěvků, a to Ing. Luboše Káně, Ph.D., z ateliéru DEK a Ing. Tomáše Koloucha ze společnosti Frankische Rohrwerke Gebr. Kirchner GmbH & Co. KG.
– Zdivo z cihelných bloků bude tématem příspěvku Ing. Ivo Petráška ze společnosti Wienerberger.
– Že je výhodnější investovat do prováděcí dokumentace než pracně a nákladně sanovat novostavby nám z pohledu statika a stavebního fyzika ukážou Ing. Zuzana Hejlová a Ing. Pavel Heinrich ze společnosti HELUZ cihlářský průmysl.
– Co lze očekávat a na co je potřeba si dát pozor v průběhu plánování, realizace a užívání zateplené i nezateplené fasády nám ve svém příspěvku řekne Ing. Petr Lorenc ze společnosti Baumit.
– Provětrávanými fasádami od projektu k realizaci se bude zabývat Ing. Jaroslav Štok ze SFS Group CZ, s. r. o. Na podobné téma ve střechách, a to o větrotěsnosti a větrání šikmých střech, pohovoří Ing. Jan Rypl, manažer aplikací Juta, a. s.
– Pravidla a doporučení pro praxi v oblasti klempířských konstrukcí budou předmětem přednášky Ing. Martina Linka ze společnosti Rheinzink ČR.
– S dilatacemi v kovových střechách nás seznámí Ing. Pavel Člunek ze společnosti Střechy Comax.
– O chybějících detailech v projektech nadkrokevního zateplení a následných defektech pohovoří ve své přednášce Ing. Luděk Kovář ze společnosti Puren.
– Příklady správného výběru a technologie pokládky asfaltových hydroizolačních pásů v konstrukcích střech a spodní stavby v návaznosti na ČSN 73 0605-1 budou obsahem přednášky Ing. Zdeňka Plecháče ze Svazu výrobců asfaltových pásů. Podobným tématem, ale pro oblast hydroizolačních fólií, se bude zabývat Ing. Libor Vykydal z Technické komise pro hydroizolační fólie, z. s.
– O úskalích spádování plochých střech pohovoří Petr Epstein ze společnosti Rockwool.
– Ing. Pavel Rydlo ze společnosti Saint-Gobain Construction Products CZ, divize Isover probere dokladování požární odolnosti střech s trapézovým plechem.
– Na závěr se podíváme na komíny. Ing. Valter Sodomka z Komínové asociace – asociace pro optimalizaci komínů a spalování, z. s., pohovoří o integraci a bezpečnosti komínových systémů v dřevostavbách a energeticky úsporných stavbách.

Cílovou skupinou konference jsou projektanti, pracovníci realizačních firem, ale také studenti. Jednacím jazykem konference je čeština, slovenština a angličtina. Ke konferenci bude vydáno CD obsahující přednesené příspěvky. Odborným garantem konference je prof. Ing. Ingrid Juhasová Šenitková, CSc. Konference je zařazena do celoživotního vzdělávání ČKAIT.

Bližší informace lze průběžně sledovat na stránkách školy ZDE.

tisková zpráva, wd

Konference Defekty budov 2018