Konference, semináře

JUNIORSTAV 2013

Patnáctý ročník odborné konference doktorského studia JUNIORSTAV se na půdě Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně uskuteční ve čtvrtek 7. 2. 2013.
Konference je určena pro všechny studenty doktorského studijního programu v prezenční i kombinované formě studia nejen z České republiky, ale i ze zahraničí.
Účast na konferenci je možná prostřednictvím přednášky a publikace článku ve sborníku konference.
V rámci konference získávají studenti doktorského studia příležitost nejen pro publikaci výsledků své vědecko-výzkumné činnosti, jejich prezentaci před širší veřejností, ale i k diskusi o odborných problémech. V průběhu konference mohou také navázat kontakty s kolegy z domácích i zahraničních vysokých škol a univerzit, popř. navázat spolupráci s praxí.
 
Sekce konference JUNIORSTAV 2013
1. Pozemní stavitelství
1.1 Architektura v pozemním stavitelství
1.2 Konstrukce pozemních staveb
1.3 Stavební fyzika a prostředí v budovách
1.4 Technická zařízení a energie budov
1.5 Realizace staveb
2. Konstrukce a dopravní stavby
2.1 Konstrukce betonové a zděné
2.2 Konstrukce kovové, dřevěné a kompozitní
2.3 Pozemní komunikace
2.4 Železniční konstrukce a stavby
2.5 Stavební zkušebnictví
2.6 Geotechnika
2.7 Stavební mechanika
3. Vodní hospodářství a vodní stavby
3.1 Vodní hodpodářství krajiny
3.2 Vodní hospodářství obcí
3.3 Vodní stavby
4. Fyzikální a stavebně materiálové inženýrství
4.1 Fyzikální a chemické vlastnosti stavebních hmot
4.2 Nové stavební hmoty
5. Management stavebnictví
6. Geodézie a kartografie
6.1 Geodézie
6.2 Fotogrammetrie a 3D modelování
6.3 Kartografie a GIS
7. Soudní inženýrství
8. Udržitelná výstavba budov a udržitelný rozvoj sídel
 
Další informace o konferenci najdete na jejích webových stránkách.
mi