Konference, semináře

Akce Sekurkonu v listopadu 2011

Společnost Sekurkon opět připravila několik odborných akcí, přehled těch, které se uskuteční v listopadu, najdete v tomto článku.

Zakládání staveb Brno 2011
Mezinárodní konference, Brno, 7.–8. 11. 2011, viz samostatný článek zde.
 
Školení pro technický dozor stavebníka
Cílem školení je seznámit účastníky s problematikou stavebních činností, se kterou se pracovníci stavebního dozoru, stavbyvedoucí a koordinátoři BOZ setkávají v praxi.
Program školení
● Současné právní postavení technického dozoru, stavebního dozoru, autorského dozoru, stavbyvedoucího, koordinátora BOZ.
● Vzájemná spolupráce dozorů a ostatních účastníků ve výstavbě.
● Pojem inženýrská činnost, výběrová řízení na dozory a na zhotovitele.
● Smluvní vztahy ve výstavbovém procesu.
● Metodika při plnění povinností dozorů před vlastní realizací, při provádění akce a po realizaci.
● Odpovědnost dozorů za vady díla a překročení ceny.
● Práce s technickou dokumentací (projekty, normy, vyhlášky, správní dokumenty, stavební deník), upozorňování na vady těchto dokumentů.
● Činnost dozorů při akcích financovaných ze speciálních fondů, činnost při sestavování změnových listů, oceňování prací.
● Postup při řešení změnových prací, vady projektu, odpovědnost za vady.
● Kontrola průběhu výstavby v návaznosti na odsouhlasené časové plány, aktualizace časových plánů, druhy časových plánů a možnosti jejich operativních aktualizací.
● Manažer jakosti, kontrolní a zkušební plán.
● Příklady vad a poruch na stavbách a metodika jejich předcházení a následných řešení.
● Reklamace, záruční doba.
 
Lektoři: Ing. Boris Biely, Mgr. Petr Lízal, CSc. (VUT v Brně, Fakulta stavební, ústav technologie, mechanizace a řízení staveb)
Termín: čtvrtek 10. listopadu 2011, 9–16 hod.
Místo konání: Hotel Slavia, salonek Slavěna, Solniční 15/17, Brno
Podrobnosti a přihláška zde.
 
Zkoušení vlastností betonu a jeho složek, vč. problematiky speciálních betonů
Cílem kurzu je seznámit účastníky se základními vlastnostmi betonu a jeho složek, včetně jejich zkoušení. Při přednáškách budou podány informace o ČSN EN 206 Beton – část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda. Účastníci kurzu získají informace o současných poznatcích z oblasti dopravy betonové směsi, zpracování betonu, stříkaného betonu, koroze výztuže a betonu a způsobech jejich ochrany. Výuku doprovázejí praktické ukázky zkoušení v laboratořích Kloknerova ústavu.
Kurz je určen pro projektanty inženýrských a pozemních staveb, pro pracovníky investorských, dodavatelských a realizačních firem, pro pracovníky firem zabývajících se výrobou a zkoušením betonu a pro pracovníky stavebních úřadů. Na závěr účastníci obdrží osvědčení o absolvování tohoto kvalifikačního kurzu platné 3 roky. Ke kurzu je vydána monografie Beton, složky – technologie – vlastnosti – zkoušení.
Kurz je součástí vzdělávacího cyklu akreditovaného MŠMT ČR a zařazen v akreditovaných vzdělávacích programech pro členy ČKAIT – A3 – 2 body.
Lektoři: doc. Ing. Tomáš Klečka, CSc., doc. Ing. Petr Bouška, CSc., doc. Ing. Karel Kolář, CSc., doc. Ing. Jiří Kolísko, Ph.D.
Termín: úterý–středa 22.–23. listopadu 2011, 9–16 h
Místo konání: Kloknerův ústav ČVUT Praha, Šolínova 7, Praha 6
Hodnocení ČKAIT: 2 body
Podrobnosti a přihláška zde.
 
Řízení stavebních zakázek
A – Záměr stavebníka, projektování a zadávání staveb
B – Realizace a kontrola stavebních zakázek
Semináře o stavebním zakázkování jsou určeny všem, kteří se jako zástupci investorských, projektových, dodavatelských a realizačních firem a stavebních úřadů podílejí na přípravě, zadávání, kontrole a řízení stavebních zakázek. Cílem je seznámit účastníky s problematikou stavebního zakázkování v celém rozsahu a z různých pohledů. Mladším připomenout staré osvědčené zásady a postupy. Zkušené praktiky upozornit na nové aspekty. Důraz je kladen na zdůvodnění postupů a objasnění souvislostí.
Semináře jsou zařazeny v akreditovaných vzdělávacích programech pro členy ČKAIT (celoživotní program vzdělávání) A – 2 body
Lektor: prof. Ing. Milík Tichý, DrSc.
Termín: A/ úterý 22. listopadu 2011, 9–16.30 hod.
B/ středa 23. listopadu 2011, 9–16.30 hod.
Místo konání: sídlo firmy SEKURKON, s. r. o., Rašínovo nábř. 26, Praha 2-Vyšehrad
Podrobnosti a přihláška zde.
 
Kontakt
SEKURKON, s. r. o.
Rašínovo nábřeží 26/50, 128 00 Praha 2
Tel.: 224 916 473, 224 923 171, fax: 224 910 684
mi