Konference, semináře

18. Klubový večer technologie betonu: Budova laserového centra ELI v Dolních Břežanech

Česká betonářská společnost ČSSI ve spolupráci s Kloknerovým ústavem pořádá 3. listopadu 2015 v prostorách Koloknerova ústavu (Šolínova 7, Praha 6) 18. Klubový večer technologie betonu, jehož tématem bude budova laserového centra ELI v Dolních Břežanech.

Budova laserového centra ELI (Extreme Light Infrastructure) je poměrně složitý objekt, který musí splňovat řadu neobvyklých požadavků plynoucích zejména z jeho funkce. Železobetonová konstrukce laserové haly patří k nejsložitějším částem centra. Kromě toho že plní nosnou funkci, která odolává statickému zatížení, musí též zajistit odstínění ionizačního záření vznikajícího při provozu laseru a minimalizaci přenosu případných vibrací. Stíněné konstrukce se nacházejí na obvodu objektu a musí tedy odolávat i vodnímu tlaku. Jsou proto navrženy jako vodonepropustné s povolenou hloubkou průsaku max. 50 mm. Složení betonové směsi bylo speciálně navrženo na základě výše uvedených požadavků projektu (pevnost betonu, stupeň vlivu prostředí, min. objemová hmotnost betonu, konzistence, max. přípustný vývin hydratačního tepla, max. přípustné smrštění min. modul pružnosti betonu, průběh tuhnutí apod.).

Vývoj projektu a požadavků na betonovou konstrukci centra ELI představí Ing. Milan Polák (NĚMEC POLÁK, spol. s r. o.) a Vítězslav Vacek, CSc. (Kloknerův ústav ČVUT). O betonové směsích pouižitých pro budovy ELI bude mluvit – Ing. Milada Mazurová (TBG Metrostav,spol. s r. o.).

Vstup je zdarma po registraci prostřednictvím formuláře na webu www.cbsbeton.eu.

mi podle podkladů pořadatele