Knihy

Technické publikace pro stavění z pórobetonu

Společnost Xella CZ vydala příručky pro projektanty zaměřené na statické aspekty navrhování svislých zděných konstrukcí a na tepelně-technické aspekty budov z pórobetonu.
Statika
Příručka pro projektanty je zaměřena na statické aspekty navrhování svislých zděných konstrukcí. Publikace je pochopitelně zaměřena na použití pórobetonu Ytong. Od března letošního roku platí jako jediná norma pro navrhování zděných konstrukcí Eurokód 6, který nahradil české normy ČSN 73 1101 Navrhování zděných konstrukcí. Přechod na eurokódy znamená pro projektanty poměrně výraznou změnu a nová příručka by měla zvládnutí nových postupů napomoci.
Úvod knihy patří popisu vlastností materiálu Ytong a vápenopískových tvárnic Silka. Postupně jsou představena doporučená řešení standardních stavebních detailů u nosných i nenosných stěn, věnců a stropních konstrukcí. Normy a zásady pro návrh zdiva jsou předmětem třetí kapitoly. Jsou uvedeny výpočty zatížení, zmíněno je i posouzení seismického rizika. Závěrečná část je věnována statickým výpočtům.
Publikace je k dispozici zdarma na vyžádání prostřednictvím www.ytong.cz, kde je i ke stažení ve formátu pdf.
Vejvara, Luděk: Statika.
Xella CZ, s. r. o., Hrušovany 2010, 54 strany, zdarma.
 
Tepelná technika
Příručka poslouží jako praktický rádce při projektování a stavbě energeticky úsporných, nízkoenergetických a pasivních rodinných domů. Publikace přináší výpočty reálných rodinných domů v různých energetických standardech. Do výpočtů jsou zahrnuty nejen konstrukce z materiálů Ytong, ale i ostatní obvodové konstrukce.
Příručka je rozdělena do pěti kapitol. Po úvodní části přichází přehled základních tepelně-technických výpočtů a veličin. Kapitola podrobně popisuje různé varianty konstrukcí Ytong pro obvodové stěny a masivní střechy, včetně jejich zatřídění pro energeticky úsporné, nízkoenergetické a pasivní domy, a prověřuje jejich parametry podle hlavních požadavků normy ČSN 73 0540. Následuje přehledný výčet legislativních požadavků z oblasti tepelné techniky, energetické bilance a poté stěžejní část věnovaná výpočtům energetické náročnosti dvou různých rodinných domů, a to včetně energetického štítku a průkazu. Oba vzorové domy jsou spočteny ve třech odlišných energetických standardech. Z porovnání výsledků je zjevné, jaký vliv na energetické zatřídění domu mají parametry jednotlivých obvodových konstrukcí (stěny, okna, podlahy, střechy atd.) i tvar a architektura stavby. Na závěr autoři předkládají soubor nových detailů pro jednoplášťové konstrukce Ytong Lambda a Ytong Theta s podrobným tepelně-technickým posouzením.
Vzorové výpočty v příručce jsou zpracovány podle TNI 73 0329, která stanovuje okrajové podmínky pro výpočty nízkoenergetických a pasivních domů a na kterou je navázán také program Zelená úsporám. Brožura je k dispozici zdarma po objednání na www.ytong.cz; lze ji i stáhnout v elektronické verzi.
Dudák, Marek: Tepelná technika.
Xella CZ, s. r. o., 2010, 94 strany, zdarma.
 
mi