Knihy

Příručka TP 03 (2018) – Pohledový beton

Česká betonářská společnost vydala na konci dubna 2018 publikaci TP 03 (2018) – Pohledový beton, která je aktualizovaným vydáním Technických pravidel ČBS 03 vydaných v roce 2009 a plně je nahrazují.

Jak uvédějí autoři publikace v předmluvě, hlavním cílem aktualizovaného vydání bylo zjednodušení a zpřehlednění požadavků kladených na betonové konstrukce v kvalitě pohledového betonu při jejich plánování, přípravě, specifikaci a realizaci. Základem je nově sestavená tabulka č. 1 Třídy pohledového betonu a doplňkové specifikace. K lepší orientaci v problematice specifikací pohledového betonu je v těchto technických pravidlech uveden příklad specifikace pohledového betonu tak, jak by měl být uváděn v projektové dokumentaci.

Autoři při tvorbě aktualizovaného vydání technických pravidel vycházeli především z 1. vydání a dále obdobných dokumentů používaných v zahraničí – hlavně ze současné rakouské a německé směrnice pro pohledový beton a ze slovenské publikace Pohĺadový betón. Tyto podklady byly doplněny o poznatky a zkušenosti s realizacemi pohledového betonu v prostředí České republiky a o relevantní poznatky z rozsáhlé odborné literatury.

Aktualizované vydání uvádí všechna podstatná opatření týkající se bednění, betonu a způsobu provádění, která je nutno realizovat, aby bylo očekávaných výsledků skutečně dosaženo. Autoři v této souvislosti zdůrazňují, že i při nejvyšší snaze o objektivitu je při provádění a posuzování pohledových betonových ploch nejdůležitější, aby všichni zúčastnění partneři našli společné řešení, které bude pro danou stavbu za daných podmínek vyhovující. U pohledových betonů bývá někdy rozpor mezi nerealisticky vysokými očekáváními zákazníka a technologickými možnostmi dodavatele a je třeba se na realistické a dosažitelné kvalitě domluvit předem.

Publikaci je možné objednat prostřednictvím webu České betonářské společnosti www.cbsbeton.eu

KASAL, Pavel, Rudolf HELA, Petr FINKOUS, Václav LORENC. TP 03 (2018) – Pohledový beton.
Praha: Česká betonářská společnost, 2018, 1035 Kč (633 Kč pro členy ČBS)

mi s využitím podkladů vydavatele