Knihy

Křest knihy Dynamika ve stavební praxi

Dne 29. 11. 2011 bude v sále Akademie věd ČR (Národní 3, Praha 1) slavnostně představena nová publikace Dynamika ve stavební praxi, jejímiž autory jsou prof. Ing. Miroš Pirner, DrSc., FEng., a prof. Ing. Ondřej Fischer, DrSc., FEng.

Podnětem vzniku knihy byly dlouholeté zkušenosti autorů s posuzováním špatně nebo nedostatečně řešených dynamických úloh ve stavebnictví. Jejím cílem je ukázat na příkladech správnou a osvědčenou cestu k řešení problémů dynamického zatížení a odezvy v širokém oboru stavebních konstrukcí. Kniha má jedenáct kapitol, které popisují základní principy dynamiky, dynamické zatížení a odezvu, problémy s dynamikou staveb, experimentální zkoušení konstrukcí, diagnostiku a identifikaci, návrh opatření pro zmenšení dynamické odezvy, příklady konstrukcí s nadměrnými dynamickými odezvami, požadavky norem a předpisů, monitorizaci, speciální problémy a spolehlivost konstrukcí.
V praxi si projektanti zjednodušují řešení dynamického zatížení staveb použitím vhodného dynamického součinitele. Zvláště u velkých, štíhlých nebo výjimečných staveb to ale nestačí. Vítr nebo zatížení od strojů nebo dopravy dokáže způsobit kmitání staveb, které může být nejen nepříjemné, ale i nebezpečné. Projektant obeznámený se základy stavební dynamiky dokáže riziko takového pohybu odhalit už při návrhu a problém pak vyřešit společně se specialisty.
Stavební konstrukce jsou velmi individuální a neexistuje univerzální řešení. Je proto nutné projekt nepodceňovat a také případně včas korigovat i architektonický návrh.
Kniha začíná stručnou rekapitulací základních pouček dynamiky. Následuje výčet a popis různých druhů dynymických zatížení a způsobů řešení jejich účinků. V dalších kapitolách jsou popisovány konkrétní příklady a problémy, s nimiž se autoři ve své více než padesátileté praxi setkali.
Knihu vydává Informační centrum ČKAIT.
 
Slavnostní představení knihy proběhne 29. 11. 2011 v sále Akademie věd ČR od 18 h..
Program:
● Zahájení;
● Doc. Ing. Stanislav posíšil, Ph.D.: Dynamika a aerodynamika v ÚTAM;
● Prof. Ing. Miroš Pirner, DrSc.: Představení knihy Dynamika ve stavební praxi;
● Křest knihy;
● Robert Kapr – klavír
 
Svou účast laskavě potvrďte na adrese
Informační centrum ČKAIT
Ing. Dominika Hejduková
Sokolská 15, 120 00 Praha 5
Tel.: 227 090 226
 
Pirner, Miroš – Fischer, Ondřej: Dynamika ve stavební praxi.
IC ČKAIT, Praha 2011, 312 stran, 520 Kč.
mi