Knihy

České technické normy ve výstavbě

Informační centrum ČKAIT připravilo druhé vydání souhrnné příručky o českých technických normách ve stavebnictví. Poprvé publikace vyšla v roce 2002 a jejím hlavním cílem bylo pomoci s orientací v nově harmonizovaných normách.
Nové vydání zohledňuje změny, které nastaly do roku 2009, a s tím souvisí i fakt, že více než z poloviny je text knihy nový nebo výrazně přepracovaný. Jednou z podstatných změn tohoto období je přijetí eurokódů.
První část publikace se věnuje historickému vývoji normalizace a právnímu postavení norem. Popisuje také normotvorný proces a vztahy mezi národními normami a normami EU. Obsahuje i seznam technických normalizačních komisí a center technické normalizace.
Druhá část se zabývá českými normami ve vztahu ke stavebnímu zákonu a obecným technickým požadavkům na výstavbu. Důležitá je především závaznost českých norem, která není všeobecná, ale vychází z dalších zákonů nebo může být zakotvena ve smlouvě mezi investorem a dodavatelem. Závěrečná kapitola je zpracována formou otázek a odpovědí. V příloze je plné znění nařízení vlády č. 163/2002 Sb.nařízení vlády č. 190/2002 Sb.
 
Kratochvílová, Ludmila – Ježek, Miroslav: České technické normy ve výstavbě. IC ČKAIT, Praha 2010, 124 strany, 240 Kč.
 
mi