Aktuality, Projekty

Fragmentární struktura kompaktního celku

Dům člení opakující se moduly, jeho dynamika je určená hloubkovým posunem jednotlivých elementů, podpořená je shodným materiálovým a barevným řešením

Průmyslový Karlín prochází transformací, postupně se tak stal vyhledávanou čtvrtí pro bydlení, pracovní příležitosti i trávení volného času. Bytový dům Fragment autoři vytvořili s konceptem vizuálně silné, nezaměnitelné architektury, která reaguje na kontext místa. V objektu využili standardní technologie 21. století: zelené střechy, tepelná čerpadla, nakládání s dešťovou vodou a využívání vlastních zdrojů podzemní vody.

Pozvolná revitalizace území umožnila zachování měřítka starého Karlína, blokové struktuře tvoří protiváhu sídliště Invalidovna. Náš dům stojí na hranici obou zón, na kontrasty ve stavební historii reaguje tak, aby místo souladně dotvořil. Zvolili jsme formu dvou ramen, která se sbíhají do jednoho bloku – rozvolněný tvar budovy je kontextuální, reaguje na lichoběžníkový tvar pozemku i na charakter okolní zástavby. Fragment ztělesňuje přechod, či spíše průnik dvou světů. Dvě hmoty domu na jedné straně evokují blokovou zástavbu, jedna hmota na straně druhé zástavbu solitérní. Proces rozpadu blokové zástavby naznačuje i pixelizace fasády,“ uvádí architekt projektu David Wittassek a dodává: „Silným určujícím momentem byl také kontakt s historickou budovou Invalidovny, na jejíž osu je dům situován. V půdorysu tvoří bloky celek, usazený na transparentním parteru. Směrem do výšky se jednotlivé fragmenty dynamicky pohybují tak, abychom hmotu domu odstupňovali. Díky tomu jsme se vyrovnali s dopravní intenzitou Rohanského nábřeží a zároveň se nám podařilo využít kvalit prostředí, jako je návaznost na zeleň Kaizlových sadů nebo výhledy k dominantám širšího okolí, například k Vítkovu.

Díky ustupujícím hmotám mají byty i atrium dostatek denního světla. Boxy, které střídavě vystupují z horní i spodní části bloku, vyvolávají hru světel a stínů, která podporuje vnímání proměnlivosti fasády v čase.
Dům nabízí nájemní bydlení: boxy o velikosti 3,8 × 3,1 m obsahují jednu místnost, spojováním modulů vznikají větší obytné jednotky.

Technické řešení
Autoři zpočátku uvažovali o komplexním prefabrikovaném řešení od koncepce, optimalizace až po dopravu a montáž na místě, a to včetně prefabrikované koupelny. Investor se rozhodl pro konstrukci ze železobetonu.

Od úvodních skic až po finále ale nedošlo ke změně podoby domu, a to nejen z důvodů kompozičních, ale hlavně z důvodů technických. Pro materiál fasády jsme zvolili hliníkový kompoziční panel. Působení povětrnostních vlivů spolu s členitostí fasády podporuje dojem proměnlivosti v čase, modus živé stavby,“ říká architekt jiří Řezák. Drobné korekce se týkaly pouze zefektivnění konstrukce.

U obvodového pláště se postupně řešilo několik technických variant. Určující bylo zachovat původní tvarové a proporční řešení boxů včetně lodžií. Detaily musely perfektně sedět, navíc měly být hezké a funkční. Stavební výroba se dnes proto přesouvá do dílen a stává se strojařinou, což je také případ domu Fragment. Při montáži se pak z převážně technických důvodů přistoupilo k montáži výplní otvorů a následné montáži provětrávaného pláště.

Konstrukce a materiály
Založení objektu je kombinované: v místech s největší koncentrací zatížení a nedostatečné únosnosti základové spáry byly doplněny vrtané velkoprůměrové piloty, které spolupůsobí s vodonepropustnou základovou deskou. Nosnou konstrukci suterénu tvoří obvodové stěny, které společně se základovou deskou tvoří bílou vanu. obvodové stěny doplňuje systém vnitřních sloupů a stěn. Železobetonové křížem pnuté stropní desky se lokálně doplnily železobetonovými hlavicemi či průvlaky.

Svislé konstrukce prvního nadzemního podlaží tvoří kromě schodišťových šachet sloupy, které se pomocí trámových výměn, hlavic a rozšíření dostávají pod nosné stěny 2. NP. Nad 1. NP je zdvojená stropní konstrukce. Mezi průvlakový rastr dole a desky nahoře se vkládala vibroizolace, aby nedocházelo k přenosu vibrací od projíždějících tramvají a metra do bytové části.

Pohled

Půdorys 4. NP

Svislé nosné konstrukce nadzemní části tvoří komunikační jádra, příčné a podélné stěny a fasádní pilířky. Stěny jsou z betonu třídy C30-37 až C60/75, v části přemostění byly zesíleny zejména nad hlavními pilíři, u dilatací a také v severní části mostu. Stropní desky nad druhým nadzemním podlažím mají u východní a západní části tloušťku 220 mm, u jižního přemostění tloušťky 280 a 490 mm. Tyto stropní desky byly dodatečně předepnuty předpínací výztuží.

V objektu je šest schodišťových sekcí. Prefabrikovaná schodiště se ukládala pružně na monolitické podesty. Rozhraní mezi schodišťovým ramenem a stropní deskou se ukládalo přes akusticky tlumicí pás. Schodišťová ramena jsou oddělena od stěn a ostatních konstrukcí tak, aby se nepřenášely hluk a vibrace. Každé schodišťové jádro je doplněné výtahem.

Železobetonová monolitická konstrukce výtahové šachty je akusticky oddělená od ostatních nosných konstrukcí vyjma základové desky. Dilatace byla vyplněna akustickou izolací. Zamezení proti přenosu vibrací do bytových podlaží zajišťuje protivibrační rohož mezi 1. a 2. NP.

Příčný řez
Vertikální řez severní fasádou

Přemostění objektu
Bytový dům Fragment byl půdorysně navržen se třemi hlavními liniemi křídel. Východní a dvě západní propojuje spojovací most. Jižní a severní přemostění vynášejí dva mohutné pilíře. Severní pilíř byl založen na patce, která je propojena se střední částí suterénu. Podepírá ji pětice pilot. Jižní pilíř navazuje na podzemní část. Nejnižší desky přemostění byly zesíleny a předepnuty systémem plochých kanálků s pětilaným systémem.

Pro přemostění volného prostranství v úrovni 1. NP byla použita železobetonová dodatečně předpínaná prostorová konstrukce horní stavby. Při její realizaci bylo třeba zbudovat dočasnou podpůrnou konstrukci.

Obvodový plášť
V přízemí jsou celoprosklené stěny, východní a západní štítové stěny jsou plné, s provětrávaným obkladem a lokálními prosklenými výplněmi. Střechy jednotlivých podlaží ustupují a tvoří tak terasy.

Geometrie hlavních ploch fasádního opláštění je dána modulací základního osového schématu objektu – v horizontálních liniích stropními deskami, vertikálně členěním bytových jednotek. Základní členění rastru fasádních konstrukcí odpovídá návaznosti na dispozice bytů. Navrženo bylo na výšku podlaží, horizontálně vždy dvě pozice v hlavní modulaci. U kolmého průmětu fasádních ploch se jedná o opakovatelné elementy prosklených konstrukcí s výrazným lemováním kolem každého prvku, o shodné šířce a výšce i pohledové ploše rámu.

Dynamiku objektu určuje také hloubkový posun jednotlivých elementů, podpořený shodným materiálovým a barevným řešením. Každý prvek je tak konstrukčním modulem vytvářejícím po instalaci unikátní koncept.

Hlavní hmoty mají fasádní plášť z hliníkových rámů, osazených průhlednými a neprůhlednými výplněmi. Hliníkové profily mají vnější a vnitřní komoru přerušenou plastovými izolátory. Výplně jsou zaskleny izolačním sklem s nízkou vnější reflexí, neprůhledné výplně jsou osazeny tepelně izolačními panely. Štítové stěny a ustupující podlaží byla řešena obdobným systémem, s větším podílem plných ploch s vnějším obkladem.

Střechy
Ploché střechy mají železobetonovou nosnou konstrukci. jejich skladba se liší: jednoplášťové skladby, dále jsou tu střechy zelené a střechy pochozí nebo pojížděné. Jako hydroizolace byly navrženy asfaltové modifikované pásy a hydroizolační fólie. odvodnění střech zajišťují vpusti, svody jsou vnitřní.

Pobytová hlavní střecha je jednoplášťová s klasickým pořadím vrstev. Na nosné železobetonové konstrukci s penetračním nátěrem byla natavena parozábrana, na ni se pak ve dvou vrstvách pokládala tepelná izolace z expandovaného polystyrenu a přes separační vrstvu fóliová hydroizolace, přitížená kačírkem. Nad hydroizolačním souvrstvím se na rektifikovatelných terčích osadil rošt pro terasová prkna z tepelně upraveného dřeva.

Pro uložení chladicích a VZT jednotek se do kačírku pokládala betonová dlažba.

Střecha lodžií nad obytnými místnostmi je také jednoplášťová s klasickým pořadím vrstev. Lodžie jsou odvodněné do kanalizace.

Střecha nad 1. PP je pobytová, vegetační, částečně pojízdná. Je jednoplášťová s opačným pořadím vrstev. Železobetonová konstrukce je vyspádovaná, hydroizolační vrstvu tvoří souvrství asfaltových modifikovaných pásů. Na nich je tepelná izolace, souvrství vegetační a pochozí či pojízdné.

Bytový dům Fragment
Místo: Praha – Karlín
Klient: Trigema a. s.
Autoři: QARTA Architektura – David Wittassek, Jiří Řezák; spoluautor David Černý, sochařské dílo
Autorská spolupráce: Tomáš Němec, Lukáš Němeček
Statika: RECOC, spol. s r. o.
Projekt stavební části a koordinace projektu: CASUA spol. s r.o – Tomáš Spurný, František Zemek Technický návrh fasády: MFSgroup
Dodavatel stavby: Trigema a. s.
Zastavěná plocha: 4500 m2
Hrubá podlahová plocha: 18 050 m2
Užitná plocha: 15 200 m2 obytné plochy; 600 m2 retail
Plocha pozemku: 8200 m2
Náklady: 1,4 mld. CZK

-vis-
Foto: BoysPlayNice

Publikováno v časopise Materiály pro stavbu 6/2023